งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการ เรียนรู้ เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูปริศนา บุญประสพ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ. เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการ เรียนรู้ เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูปริศนา บุญประสพ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ. เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการ เรียนรู้ เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูปริศนา บุญประสพ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ. เลย

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ ฟังและอ่าน มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. สามารถแสดงความรู้สึกชื่นชอบ 2. สามารถบอกชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ** จากบทเรียนนอกเหนือจากการพูดเพื่อ แสดงการชื่นชอบที่เกี่ยวกับสัตว์แล้ว ยัง สามารถใช้แสดงความชื่นชอบกับสิ่งอื่นๆ ได้หรือไม่ คำถามประจำหน่วย ** ฉันชอบช้าง คุณก็ชอบช้างด้วยใช่หรือไม่ คำถามประจำบท ** คุณชอบสัตว์อะไร

5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การตั้งคำถาม การสังเกตุ แบบประเมินการนำเสนอ

6 โครงงาน เป้าหมาย นักเรียนเกิดทักษะในการออกเสียง แต่งประโยคเลียนแบบตัวอย่างได้ถูกต้อง บทบาท นักเรียนวางแผนการทำงานของแต่ละคน โดยห้ามใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ซ้ำกัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาระงาน นักเรียนแต่ละคนสรุปคำศัพท์ที่ตนเลือก แล้วนำมาทำเป็นชิ้นงานตามตัวอย่างข้างล่าง 我喜欢狗 ผลงาน นำเสนอหน้าชั้นทีละคน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการ เรียนรู้ เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูปริศนา บุญประสพ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ. เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google