งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMARTPAYMENT REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMARTPAYMENT REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMARTPAYMENT REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 SMARTPAYMENT อ้างอิงการทำงานจาก K-ExpertSavingMemo_Ex2014_V2.xlsK-ExpertSavingMemo_Ex2014_V2.xls แบ่งการทำงานหลักเป็น - รายรับ - รายจ่าย - การแสดงรายงาน

3 SMARTPAYMENT- รายรับ 1. เพิ่มประเภทของรายรับได้ ( จำกัดประเภทไม่เกิน 100 ประเภท ) ต่อ 1 สมาชิก ต่อ 1 ปี ตัวอย่างประเภทของรายรับ เช่น เงินเดือน ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น และ กำหนดให้มีประเภทรายรับอื่นๆ ( ไม่สามารถแก้ไข ลบหรือเพิ่มประเภทรายรับ รายรับอื่นๆ ได้ ) กำหนดให้ในการบันทึกรายรับครั้งแรก มีประเภทให้เลือกในตอนเริ่มต้น สามารถแก้ไขชื่อประเภทของรายรับได้ 2. บันทึกรายรับตามประเภทในข้อที่ 1 แบบรายเดือน 3. บันทึกรายรับตามประเภทในข้อที่ 1 แบบรายวัน โดยแสดงผลข้อมูลบันทึกรายเดือนในวันที่ 1 ของเดือน 4. บันทึกรายรับอื่นๆ โดยทำการเพิ่มข้อมูล วันที่ ชื่อรายรับ จำนวนเงิน

4 SMARTPAYMENT- รายจ่าย 1. เพิ่มประเภทของรายจ่ายได้ ( จำกัดประเภทไม่เกิน 100 ประเภท ) ต่อ 1 สมาชิก ต่อ 1 ปี ตัวอย่างประเภทของรายจ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่ากาแฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เป็น ต้น และกำหนดให้มีประเภทรายจ่ายอื่นๆ ( ไม่สามารถแก้ไข ลบหรือเพิ่มประเภทรายจ่าย รายจ่ายอื่นๆ ได้ ) กำหนดให้ในการบันทึกรายจ่ายครั้งแรก มีประเภทให้เลือกในตอนเริ่มต้น สามารถแก้ไขชื่อประเภทของรายจ่ายได้ 2. บันทึกรายจ่ายตามประเภทในข้อที่ 1 แบบรายเดือน 3. บันทึกรายจ่ายตามประเภทในข้อที่ 1 แบบรายวัน โดยแสดงผลข้อมูลบันทึกรายเดือนในวันที่ 1 ของเดือน 4. บันทึกรายจ่ายอื่นๆ โดยทำการเพิ่มข้อมูล วันที่ ชื่อรายจ่าย จำนวนเงิน

5 SMARTPAYMENT- การแสดงผล 1. แสดงผลข้อมูลสรุปรายเดือน แยกตามประเภทของรายรับ 2. แสดงผลข้อมูลสรุปรายเดือน แยกตามประเภทของรายจ่ายและแสดงยอดของทั้งปี 3. แสดงผลข้อมูลเปรียบเทียบ รายรับ รายจ่าย ยอดเงินออมในแต่ละเดือน และแสดงยอด รายรับ รายจ่าย ยอดเงินออมรวมของทั้งปี 4. แสดงผลทั้ง 3 ประเภทในรูปแบบกราฟได้


ดาวน์โหลด ppt SMARTPAYMENT REQUIREMENT Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google