งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

3 Checklist Assignment หน้าปก ระบุกลุ่มและชื่อผู้ร่วมงาน Sec ที่เรียน (TUE / THU) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกอบด้วย > รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตลอดจน Suppliers ที่เกี่ยวข้อง > โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน > เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม (Input, Process & Output) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow) > Revenue / Service Income > Expenses / Purchase / Petty Cash / Assets & Others , if any > ระบบควบคุมภายใน แต่ละ Business Process Flow Note : แต่ละ Flow ต้องระบุว่าเป็น Business Process อะไร โดยแยกเป็นแผนกที่ระบุตามโครงสร้างองค์กร

4 Checklist Assignment ระบบบัญชี > ผังบัญชี
> ผังบัญชี > แบบฟอร์มทางการบัญชี (ตรวจสอบแบบฟอร์มมีครบตามที่ระบุใน Process Flow) > งบทดลอง (พิมพ์ส่งเฉพาะที่มียอด Balance) > รายงานการทางเงิน และรายละเอียดประกอบงบ เช่นการคำนวณต้นทุน > แต่ละสมุดบัญชี และเอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชี Note : (ถ้าเป็นรายการซ้ำ ๆ ให้ส่งตัวอย่าง 1 Voucher พร้อมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี) ส่วนรายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชีใน vouchers อื่นๆ ให้สรุปเป็นรายละเอียด เช่นรายการขาย Sales Voucher พิมพ์ส่งพร้อมเอกสารประกอบ ส่วน Sales Voucher – 10 มีรายละเอียดสรุปแต่ละ voucher ดังนี้ ……………………….. …………………………

5 Checklist Assignment File ORG จาก โปรแกรม CDO
Note : ให้ส่งผ่าน โดยให้รายละเอียดใน ดังนี้ ตัวอย่าง Subject : File CDO Group 1 : Sunshine Car Care : TUE ชื่อช่อง (ระบุให้ตรงกับที่ตั้งใน CDO) ชื่อบริษัท (ระบุให้ตรงกับที่ตั้งใน CDO) Attached File ORG.Zip (ห้ามเปลี่ยนชื่อ File) Deadline ส่งงาน : 15 สค. 2010

6 Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้
1. แบ่งกลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading Companies - จำนวน 6 คน / บริษัท - กลุ่ม 3 - 5 3 - Manufacturing Companies – ส่วนที่เหลือ - กลุ่ม 6 - 8 2. ตั้งชื่อบริษัท : “ บริษัท ……………….จำกัด” 3. กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร แบ่งแยกความรับผิดชอบ ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบ ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 4. เขียน Business Process Flow ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ Business Process 6. ออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 7. สมมุติเอกสารทางการบัญขีที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน (ตั้งข้อสมมุติตามความจำเป็นและสมควร) 8. บันทึกรายการบัญชีใน 1 รอบระยะเวลา ของทุกหน่วยงาน ใน CD Organizer

7 Products of This Project
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และข้อมูลทางการบัญชีที่จำเป็น : ให้ข้อมูลเพียงเพื่อมุ่งการวางแผนการจัดทำระบบบัญชี โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม เขียน Business Process Flow ของแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระบุรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ชี้ให้เห็นการควบคุมภายในขององค์กร แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชีของบริษัท ผังบัญชีของบริษัท รายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า CDO

8 รายการบัญชีที่ควรมีของแต่ละกิจการ
รายได้จากการขาย / บริการ ซื้อสินค้า / ต้นทุนขาย / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย (หรือบริการ) และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จำเป็นที่ควรจะมี เช่น จ่ายเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ควรจะมีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในองค์กร เงินรับจากผู้ถือหุ้น สินค้าคงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google