งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thammasat University Checklist Assignment 1. หน้าปก ระบุกลุ่มและชื่อผู้ร่วมงาน Sec ที่เรียน (TUE / THU) 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกอบด้วย > รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thammasat University Checklist Assignment 1. หน้าปก ระบุกลุ่มและชื่อผู้ร่วมงาน Sec ที่เรียน (TUE / THU) 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกอบด้วย > รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thammasat University Checklist Assignment 1. หน้าปก ระบุกลุ่มและชื่อผู้ร่วมงาน Sec ที่เรียน (TUE / THU) 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกอบด้วย > รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่ม ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตลอดจน Suppliers ที่เกี่ยวข้อง > โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบ ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละ หน่วยงาน > เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม (Input, Process & Output) 3. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow) > Revenue / Service Income > Expenses / Purchase / Petty Cash / Assets & Others, if any > ระบบควบคุมภายใน แต่ละ Business Process Flow Note : แต่ละ Flow ต้องระบุว่าเป็น Business Process อะไร โดยแยกเป็นแผนกที่ระบุตามโครงสร้างองค์กร

2 Thammasat University 4. ระบบบัญชี > ผังบัญชี > แบบฟอร์มทางการบัญชี ( ตรวจสอบแบบฟอร์มมีครบตามที่ ระบุใน Process Flow) > งบทดลอง ( พิมพ์ส่งเฉพาะที่มียอด Balance) > รายงานการทางเงิน และรายละเอียดประกอบงบ เช่นการ คำนวณต้นทุน > แต่ละสมุดบัญชี และเอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชี Note : ( ถ้าเป็นรายการซ้ำ ๆ ให้ส่งตัวอย่าง 1 Voucher พร้อม เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ) ส่วนรายละเอียดประกอบการ บันทึกบัญชีใน vouchers อื่นๆ ให้สรุปเป็นรายละเอียด เช่น รายการขาย Sales Voucher 1012001 พิมพ์ส่งพร้อมเอกสาร ประกอบ ส่วน Sales Voucher 1012002 – 10 มีรายละเอียด สรุปแต่ละ voucher ดังนี้ ……………………….. ………………………… Checklist Assignment

3 Thammasat University 5.File ORG จาก โปรแกรม CDO Note : ให้ส่งผ่าน email โดยให้รายละเอียด ใน email ดังนี้ ตัวอย่าง Subject : File CDO Group 1 : Sunshine Car Care : TUE ชื่อช่อง.............................( ระบุให้ตรง กับที่ตั้งใน CDO) ชื่อบริษัท......................... ( ระบุให้ตรงกับ ที่ตั้งใน CDO) Attached File ORG.Zip ( ห้ามเปลี่ยน ชื่อ File) 6.Deadline ส่งงาน : 15 สค. 2010 Checklist Assignment

4 Thammasat University Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading Companies - จำนวน 6 คน / บริษัท - กลุ่ม 3 - 5 3 - Manufacturing Companies – ส่วนที่เหลือ - กลุ่ม 6 - 8 2. ตั้งชื่อบริษัท : “ บริษัท ………………. จำกัด ” 3. กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร แบ่งแยกความ รับผิดชอบ ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบ ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 4. เขียน Business Process Flow ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ Business Process 6. ออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 7. สมมุติเอกสารทางการบัญขีที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า เท่าที่ จำเป็นและเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน ( ตั้งข้อสมมุติตาม ความจำเป็นและสมควร ) 8. บันทึกรายการบัญชีใน 1 รอบระยะเวลา ของทุกหน่วยงาน ใน CD Organizer

5 Thammasat University Products of This Project 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และข้อมูลทางการบัญชีที่ จำเป็น : ให้ข้อมูลเพียงเพื่อมุ่งการวางแผนการจัดทำระบบบัญชี 2. โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบของ พนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 3. เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 4. เขียน Business Process Flow ของแต่ละกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ระบุรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ชี้ให้เห็นการควบคุม ภายในขององค์กร 5. แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชีของบริษัท 6. ผังบัญชีของบริษัท 7. รายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า 8.CDO

6 Thammasat University รายการบัญชีที่ควรมีของแต่ละกิจการ รายได้จากการขาย / บริการ ซื้อสินค้า / ต้นทุนขาย / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ( หรือบริการ ) และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จำเป็นที่ ควรจะมี เช่น จ่ายเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ควรจะมีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในองค์กร เงินรับจากผู้ถือหุ้น สินค้าคงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt Thammasat University Checklist Assignment 1. หน้าปก ระบุกลุ่มและชื่อผู้ร่วมงาน Sec ที่เรียน (TUE / THU) 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกอบด้วย > รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google