งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศึกษาค้นคว้ารายงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศึกษาค้นคว้ารายงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศึกษาค้นคว้ารายงาน รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex or Yahoo หรือเอกสารอื่นๆ (ให้มีอ้างอิงประกอบทุกหัวข้อ) 2. สร้างเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด 3. พร้อมส่ง File (กำหนดวันส่ง

2 การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- ระบบMultimedia - Second Life -Virtual Classroom -Virtual University M-Learning U-Learning (Ubiquitous) E-School ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ - e-Learning (LMS, CMS) - e-Book - e-Training - e-Library - Cyber University - ระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Willies Lan, WiMax, 3G) Social Network Blog

3 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ
- CAI (Computer Assisted Instruction)- - PDA (Personal Data Assistance) iPod - Virtual Classroom or Virtual University - การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและนำมาใช้ในด้านการศึกษาได้

4 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc - Software (Anti-Spyware, Security, Utilities, System) - Presentation (Printer, Monitor) - Hardware (CPU, RAM, Harddisk) คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (Macintosh, Taplet PC, PDA, Super Computer)

5 การศึกษาค้นคว้า รายงาน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
การวิเคราะห์เนื้อหา หัวข้อหลัก ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมาย ประเภท รูปแบบ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์การศึกษา การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา ชื่อเทคโนโลยีที่เลือก ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ หรืออื่นๆ ของเทคโนโลยีที่เลือก บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือก นำมาใช้ ประโยชน์ ข้อดีและข้อจำกัด ของเทคโนโลยีที่เลือก การวิเคราะห์ นำมาประยุต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร มีผลกระทบต่อการศึกษา หรือไม่ อย่างไร สรุป บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือกกับการศึกษา เอกสารอ้างอิงการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แหล่งความรู้อื่นอ้างจากเอกสารสำหรับการค้นคว้า


ดาวน์โหลด ppt งานศึกษาค้นคว้ารายงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google