งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศึกษาค้นคว้า รายงาน รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or Yahoo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศึกษาค้นคว้า รายงาน รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or Yahoo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศึกษาค้นคว้า รายงาน รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or Yahoo หรือ เอกสารอื่นๆ ( ให้มีอ้างอิงประกอบทุกหัวข้อ ) 2. สร้างเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด 3. พร้อมส่ง File ( กำหนดวันส่ง

2 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ - e-Learning (LMS, CMS) - e-Book - e-Training - e-Library - Cyber University - ระบบรักษาความ ปลอดภัย - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Willies Lan, WiMax, 3G) - Social Network - Blog - ระบบ Multimedi a - Second Life - Virtual Classroom -Virtual University M-Learning U-Learning (Ubiquito us) E-School การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

3 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ - CAI (Computer Assisted Instruction)- - PDA (Personal Data Assistance) iPod - Virtual Classroom or Virtual University - การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและนำมาใช้ใน ด้านการศึกษาได้

4 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ ต่างๆ - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc - Software ( Anti-Spyware, Security, Utilities, System) - Presentation (Printer, Monitor) - Hardware (CPU, RAM, Harddisk) คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (Macintosh, Taplet PC, PDA, Super Computer)

5 การศึกษาค้นคว้า รายงาน การ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา หัวข้อหลัก ประกอบด้วย  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมาย ประเภท รูปแบบ ทุก อย่างที่เกี่ยวข้อง  คอมพิวเตอร์การศึกษา การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ของ การศึกษา  ชื่อเทคโนโลยีที่เลือก  ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ หรืออื่นๆ ของ เทคโนโลยีที่เลือก  บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือก นำมาใช้  ประโยชน์ ข้อดีและข้อจำกัด ของเทคโนโลยีที่เลือก  การวิเคราะห์ นำมาประยุต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร  มีผลกระทบต่อการศึกษา หรือไม่ อย่างไร  สรุป บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือกกับการศึกษา  เอกสารอ้างอิงการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต...............................  แหล่งความรู้อื่นอ้างจากเอกสารสำหรับการค้นคว้า............................


ดาวน์โหลด ppt งานศึกษาค้นคว้า รายงาน รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or Yahoo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google