งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน.  การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ - รายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน.  การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ - รายจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน

2  การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ - รายจ่าย  การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ - รายจ่าย

3  1 สลึง เท่ากับ 25 สตางค์  4 สลึง เท่ากับ 1 บาท  1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์  2 บาท 50 สตางค์ เท่ากับ 250 สตางค์  10.00 บาท เท่ากับ 1,000 สตางค์ ฯลฯ

4  เหรียญ 50 สตางค์ 10 เหรียญ แลก เหรียญบาท ได้ 5 เหรียญ  เหรียญห้าบาท 8 เหรียญ แลก ธนบัตรใบละยี่สิบได้ 2 ใบ  เหรียญสิบบาท 10 เหรียญ แลกธนบัตรใบละ ร้อยบาทได้ 1 ใบ

5  ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 5 ใบ แลก ธนบัตรใบละร้อย บาทได้ 1 ใบ  ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 4 ใบ แลกธนบัตรใบละ หนึ่งพันบาทได้ 2 ใบ  ธนบัตรใบละห้าสิบบาท 4 ใบ แลกธนบัตรใบละ ร้อยบาทได้ 2 ใบ

6 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เงิน ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เงิน ตัวอย่างที่ 1 โสภามีเงิน 14.50 บาท โสภีมีเงิน 20.25 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกันเท่าไร วิธีคิด นำเงินของทั้งสองคน แยกเป็นหน่วยบาท และ สตางค์ เอา เงินของโสภาและเงินของโสภี มารวมกัน คือ 14+20 = 34 บาท แล้วเอา 50 สตางค์ รวมกับ 25 สตางค์ มีค่า เท่ากับ 75 สตางค์ แล้ว นำเอา 34 บาท รวมกับ 75 สตางค์ จะมี ค่าเท่ากับ 34.75 บาท

7 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน ตัวอย่างโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน ตัวอย่างที่ 2 โสภามีเงิน 14.50 บาท โสภี มีเงิน 20.25 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน เท่าไร วิธีทำ บาท สตางค์ โสภามีเงิน 14 50 + โสภีมีเงิน 20 25 ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน 34 75 ตอบ ๓๔ บาท ๗๕ สตางค์ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

8

9 แหล่ง ข้อมูล... ค่ะ  หนังสือเรียน คณิตศาสตร์  หนังสือเสริม นอกบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน.  การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญและธนบัตร   การแลกเงิน    โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน     บันทึกรายรับ - รายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google