งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำความเข้าใจกับงบทดลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำความเข้าใจกับงบทดลอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำความเข้าใจกับงบทดลอง

2 ประเด็นสำคัญ 1. ความหมายของงบทดลอง การประโยชน์ของงบทดลอง
แผ่นใสที่ 2 ประเด็นสำคัญ ความหมายของงบทดลอง การประโยชน์ของงบทดลอง รูปแบบของงบทดลอง ข้อสังเกตในการอ่านงบทดลอง

3 แผ่นใสที่ 3 งบทดลอง งบที่จัดทำขึ้นแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ทุกบัญชีของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่าได้บันทึกบัญชีไว้ถูกต้อง ตามหลักบัญชีคู่

4 งบทดลอง สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน งบดุล รายได้ ค่าใช้จ่าย งบกำไรขาดทุน

5 หมวด ยอดคงเหลือ ด้านบัญชี สินทรัพย์ ซ้าย เดบิต หนี้สิน ขวา เครดิต ทุน ขวา เครดิต รายได้ ขวา เครดิต ค่าใช้จ่าย ซ้าย เดบิต

6 สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ บ้านบัญชี

7 การใช้ประโยชน์งบทดลอง
แผ่นใสที่ 4 การใช้ประโยชน์งบทดลอง ติดตามผลการดำเนินงานแต่ละเดือน ควบคุมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน (แผนงาน)

8 แผ่นใสที่ 6 รูปแบบงบทดลอง งบทดลอง 2 ช่อง งบทดลอง 6 ช่อง งบทดลอง 8 ช่อง

9 สหกรณ์………………..จำกัด งบทดลอง วันที่……………………... ที่ ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ
เดบิต เครดิต หน้า บัญชี

10 สหกรณ์………………..จำกัด งบทดลอง วันที่……………………... ที่ ชื่อบัญชี หน้า บัญชี
ยอดยกมา เดบิต เครดิต ระหว่างเดือน ยอดยกไป

11 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
สหกรณ์เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จำกัด งบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ ชื่อบัญชี หน้า บัญชี ยอดยกมา เดบิต เครดิต ระหว่างเดือน ยอดยกไป เงินสด 100 2,700 2,200 600 เงินฝากธนาคาร 1,000 1,000 1,000 1,000 ลูกหนี้ 500 800 1,000 300 200 1,800 ทุนเรือนหุ้น 1,600 300 300 ดอกเบี้ยรับ 200 200 ค่าปรับรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 300 100 100 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,600 1,600 4,900 4,900 2,300 2,300

12 ข้อสังเกตในการอ่านงบทดลอง
ยอดคงเหลือของบัญชีแสดงผิดปกติ ค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายคงที่เท่ากันทุกเดือน มีการลดลงของบัญชีรายได้ กระทบยอดไม่ได้ ** ยกมา + รายการเพิ่ม – รายการลด = คงเหลือ รายการซื้อสินค้า ไม่สัมพันธ์ รายการขายสินค้า ลูกหนี้ไม่เคลื่อนไหว ทรัพย์สิน เพิ่ม ทุนสะสม ลด

13 การใช้ประโยชน์งบการเงิน

14 การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
ความหมายของงบการเงิน  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน  ความสำคัญของงบการเงิน  รูปแบบงบการเงิน  ประโยชน์งบการเงิน

15 ความหมายของงบการเงิน รายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้น
เพื่อ แสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน สำหรับ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ วันใดวันหนึ่ง (งบกำไรขาดทุน) (งบดุล)

16 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน
(ต่อ) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ มาตรา 66 - จัดทำงบดุลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - งบดุล ต้องมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน กับบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด - ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เสนอประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

17 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงิน
(ต่อ) ผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงิน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ หมวด 1 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการฯรับผิดชอบในการจัดให้มี - การปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน - ทุกวันสิ้นปีทางบัญชี - โดยสรุปจากรายการบัญชีต่างๆ ที่สหกรณ์บันทึก เพื่อ แสดงฐานการเงิน / ผลการดำเนินงาน สำหรับ รอบระยะเวลาให้เสร็จ ให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ นำเสนอ อนุมัติประชุมใหญ่ ภายใน วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

18 ความสำคัญของงบการเงิน
ผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิก เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
ผู้ใช้ข้อมูลภายนอก เจ้าหนี้ ส่วนราชการ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน ผู้ใช้ข้อมูลภายใน ผู้บริหารสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ 19

20 ความสำคัญของงบการเงิน(ผู้บริหารสหกรณ์)
ควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ ใช้ข้อมูลในการวางแผน ทราบจุดอ่อน / จุดแข็ง ประเมินประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการ ความสามารถในการให้บริการ

21 ความสำคัญของงบการเงิน(สมาชิก)
รับทราบผลการดำเนินงาน / ฐานะการเงิน ทราบความก้าวหน้า การดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน เช่น บริหาร/จัดการ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง พิจารณาจัดสรรกำไร รับทราบปัญหาต่างๆ

22 ความสำคัญของงบการเงิน(เจ้าหนี้)
เพื่อประเมินฐานะทางการเงิน

23 ความสำคัญของงบการเงิน(ผู้สอบบัญชี)
วางแผนในการตรวจสอบ ใช้วิเคราะห์รายการทางการเงิน

24 ความสำคัญของงบการเงิน(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
กำหนดแผนส่งเสริม / สนับสนุน ทราบข้อบกพร่อง ใช้ข้อมูลวิจัย

25 รูปแบบงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย/บริการ งบต้นทุนผลิต
ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย/บริการ งบต้นทุนผลิต หมายเหตุประกอบงบการเงิน

26 ประโยชน์ของงบการเงิน
ใช้ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน  ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผน


ดาวน์โหลด ppt การทำความเข้าใจกับงบทดลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google