งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แผ่นใสที่ 2 ประเด็นสำคัญ 1. ความหมายของงบ ทดลอง 2. การประโยชน์ของงบ ทดลอง 3. รูปแบบของงบ ทดลอง 4. ข้อสังเกตในการอ่าน งบทดลอง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แผ่นใสที่ 2 ประเด็นสำคัญ 1. ความหมายของงบ ทดลอง 2. การประโยชน์ของงบ ทดลอง 3. รูปแบบของงบ ทดลอง 4. ข้อสังเกตในการอ่าน งบทดลอง 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 แผ่นใสที่ 2 ประเด็นสำคัญ 1. ความหมายของงบ ทดลอง 2. การประโยชน์ของงบ ทดลอง 3. รูปแบบของงบ ทดลอง 4. ข้อสังเกตในการอ่าน งบทดลอง 2

3 แผ่นใสที่ 3 งบ ทดลอง งบที่จัดทำขึ้นแสดงยอด คงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ใน สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ทุกบัญชีของกิจการ ณ วัน ใด วันหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ว่าได้ บันทึกบัญชีไว้ถูกต้อง ตาม หลักบัญชีคู่ 3

4 งบทดลอง 4 งบดุล งบกำไรขาดทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน

5 หมวด สินทรัพย์ซ้าย เดบิต หนี้สินขวา เครดิต ทุนขวา เครดิต รายได้ขวา เครดิต ค่าใช้จ่ายซ้าย เดบิต 5 ยอด คงเหลือ ด้าน บัญชี

6 6 หนี้สิ น ทุน รายไ ด้ สินทรั พย์ ค่าใช้จ่ าย

7 แผ่นใสที่ 4 การใช้ประโยชน์ งบทดลอง - ติดตามผลการดำเนินงานแต่ละ เดือน - ควบคุมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน - ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการ - ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงิน ตามงบประมาณ - ติดตามผลการปฏิบัติงาน ( แผนงาน ) 7

8 แผ่นใสที่ 6 รูปแบบงบ ทดลอง งบทดลอง 2 ช่อง งบทดลอง 6 ช่อง งบทดลอง 8 ช่อง 8

9 สหกรณ์ ……………….. จำกัด งบทดลอง วันที่ ……………………... ที่ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ เดบิต เครดิต หน้า บัญชี 9

10 สหกรณ์ ……………….. จำกัด งบทดลอง วันที่ ……………………... ที่ชื่อบัญชี หน้า บัญชี ยอดยกมา เดบิตเครดิต ระหว่างเดือน เดบิตเครดิต ยอดยกไป เดบิตเครดิต 10

11 ที่ชื่อบัญชี หน้า บัญชี ยอดยกมา เดบิตเครดิต ระหว่างเดือน เดบิตเครดิต ยอดยกไป เดบิตเครดิต เงินสด สหกรณ์เทศบาลตำบลหนอง หญ้าไซ จำกัด งบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินฝาก ธนาคาร ลูกหนี้ ดอกเบี้ย รับ ค่าปรับ รับ ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าใช้จ่าย อื่นๆ 100 1,0 00 500 1,00 0 800 1,0 00 200 300 2,2 00 2,7 00 ทุนเรือน หุ้น 1,60 0 4,900 600 1,0 00 30 0 1,800 300 10 0 20 0 300 100 2,30 0 11

12 ข้อสังเกตในการอ่าน งบทดลอง ยอดคงเหลือของบัญชีแสดง ผิดปกติ ค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายคงที่เท่ากันทุก เดือน มีการลดลงของบัญชีรายได้ กระทบยอดไม่ได้ ** ยกมา + รายการเพิ่ม – รายการลด = คงเหลือ รายการซื้อสินค้า ไม่สัมพันธ์ รายการขายสินค้า ลูกหนี้ไม่เคลื่อนไหว ทรัพย์สิน เพิ่ม ทุนสะสม ลด 12

13 13

14  ความหมายของงบการเงิน  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบ การเงิน  ความสำคัญของงบการเงิน  รูปแบบงบการเงิน  ประโยชน์งบการเงิน การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 14

15 เพื่อ แสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน สำหรับ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ วันใดวัน หนึ่ง ( งบกำไรขาดทุน ) ( งบดุล ) ความหมายของ งบการเงิน รายงานทางบัญชีที่ จัดทำขึ้น 15

16 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบ การเงิน ( ต่ อ ) พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ. 2542 มาตรา 66 - จัดทำงบดุลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - งบดุล ต้องมีรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน กับบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด - ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เสนอ ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง บัญชี 16

17 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบ การเงิน พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ. 2542 หมวด 1 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการฯรับผิดชอบในการจัดให้มี - การปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน - ทุกวันสิ้นปีทางบัญชี - โดยสรุปจากรายการบัญชีต่างๆ ที่สหกรณ์บันทึก เพื่อ แสดงฐานการเงิน / ผลการดำเนินงาน สำหรับ รอบระยะเวลาให้เสร็จ ให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ นำเสนอ อนุมัติประชุมใหญ่ สำหรับ รอบระยะเวลาให้เสร็จ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ( ต่ อ ) 17

18 ความสำคัญของ งบการเงิน ผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิก เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18

19 19 ผู้ใช้ข้อมูล ภายนอก เจ้าหนี้ ส่วนราชการ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน ผู้ใช้ข้อมูล ภายใน ผู้บริหาร สหกรณ์ ฝ่าย จัดการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบ กิจการ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จากงบการเงิน 19

20 ความสำคัญของงบการเงิน ( ผู้บริหารสหกรณ์ ) ควบคุมการดำเนินงานของ สหกรณ์ ใช้ข้อมูลในการวางแผน ทราบจุดอ่อน / จุดแข็ง ประเมินประสิทธิภาพ ฝ่าย จัดการ ความสามารถในการ ให้บริการ 20

21 ความสำคัญของงบ การเงิน ( สมาชิก ) รับทราบผลการดำเนินงาน / ฐานะการเงิน ทราบความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน เช่น บริหาร / จัดการ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง พิจารณาจัดสรรกำไร รับทราบปัญหาต่างๆ 21

22 ความสำคัญของงบการเงิน ( เจ้าหนี้ ) เพื่อประเมินฐานะทาง การเงิน 22

23 ความสำคัญของงบการเงิน ( ผู้สอบบัญชี ) วางแผนในการ ตรวจสอบ ใช้วิเคราะห์รายการ ทางการเงิน 23

24 ความสำคัญของงบการเงิน ( หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) กำหนดแผนส่งเสริม / สนับสนุน ทราบข้อบกพร่อง ใช้ข้อมูลวิจัย 24

25 งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย / บริการ งบต้นทุนผลิต หมายเหตุประกอบ งบการเงิน รูปแบบงบการเงิน ประกอบ ด้วย 25

26  ใช้ข้อมูลประเมินผลการ ดำเนินงาน  ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผน ประโยชน์ของงบการเงิน 26


ดาวน์โหลด ppt 1. แผ่นใสที่ 2 ประเด็นสำคัญ 1. ความหมายของงบ ทดลอง 2. การประโยชน์ของงบ ทดลอง 3. รูปแบบของงบ ทดลอง 4. ข้อสังเกตในการอ่าน งบทดลอง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google