งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Konlachan Anantasomboon 8/26/20121. Hotel Management Front System Restaurant System Shopping Store System CRM System Back Office System Functions of Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Konlachan Anantasomboon 8/26/20121. Hotel Management Front System Restaurant System Shopping Store System CRM System Back Office System Functions of Hotel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Konlachan Anantasomboon 8/26/20121

2 Hotel Management Front System Restaurant System Shopping Store System CRM System Back Office System Functions of Hotel Management Software : Example 8/26/2012Konlachan Anantasomboon2

3 Front System functions Reservation -internet -Telephone -agency Check in Cahier Check Out 8/26/2012Konlachan Anantasomboon3

4 พนักงาน ต้อนรับ รายงานการจองห้อง รายงานการเช็คอิน เช็คเอาท์ รายงานการเข้าพัก รายงานการยกเลิกการ จอง แคชเชียร์ รายงานสรุปรายรับ รายงานการเข้าพักฟรี ใบกำกับภาษี สลิปเรียก เก็บเงิน ใบยืนยันการจองผ่านเว็บ Front System Reports: Examples Front System Reports: Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon4

5 ผู้ตรวจสอบ รายงานค่าห้องพักคงค้าง รายงานส่วนลดต่างๆ รายงานรายได้ค่าอาหาร เช้า เตียงเสริม รายงานรายได้ทั้งหมด โดยแบ่งตามหมวด บริการ แม่บ้านและช่าง ซ่อมบำรุง รายงานสต๊อกมินิบาร์ รายงานสต๊อกส่วนซักรีด รายงานสต๊อกอะไหล่ใน การซ่อมบำรุง รายงานค่าบำรุง ซ่อมแซมห้องพัก Front System Reports: Examples Front System Reports: Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon5

6 ตัวอย่างรายงานสำหรับผู้บริหาร ผู้บริห าร รายงานประมาณการรายได้ รายงานการวิเคราะห์รายได้ รายงานรายได้ทั้งเดือน - ปี จากรายได้ทุกประเภท รายงานรายได้ เปรียบเทียบย้อนหลังเป็น เดือน - ปี สถิติต่าง ๆ เช่น การเข้าพักของลูกค้า การจองห้อง จัดเลี้ยง เป็นต้น รายงานความพึงพอใจของลูกค้า Front System Reports: Examples Front System Reports: Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon6

7 Restaurant System functions ระบบจอง ย้าย รวมโต๊ะ ระบบสร้าง เมนูอาหาร ระบบสั่ง อาหารผ่าน mobile device computer ระบบโอนค่าอาหาร เข้าห้องพัก ระบบพิมพ์บิล 8/26/2012Konlachan Anantasomboon7

8 แคชเชียร์ รายงานสรุปปิดบิล ( ปิด รอบการทำงาน ) รายงานการยกเลิกบิล รายงานรายได้รวมและ แยกตามประเภทอาหาร รายงานการโอน ค่าอาหารเข้ารวมกับ ห้องพัก ผู้ตรวจสอบ รายงานการรับ - จ่าย วัตถุดิบ รายงานสต๊อกวัตถุดิบ รายงานเมนูอาหาร - เครื่องดื่ม ฯลฯ Restaurant System Reports: Examples Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon8

9 ตัวอย่างรายงานสำหรับผู้บริหาร ผู้บริห าร รายงานสรุปสิ้นเดือน - ปี รายงานยอดคงเหลือจากงบ Entertainment ของ ผู้บริหาร รายงานการรับโอนลูกค้าจากพันธมิตร รายงานรายได้ เปรียบเทียบย้อนหลังเป็น เดือน - ปี สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน Restaurant System Reports: Examples Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon9

10 CRM System functions ระบบข้อมูล ส่วนบุคคล ลูกค้า ระบบการ ส่งอีเมล์ให้ ลูกค้า ระบบประวัติ การใช้บริการ ของลูกค้า 8/26/2012Konlachan Anantasomboon10

11 ตัวอย่างรายงานต่างๆ เกี่ยวกับ ระบบงานสมาชิก Report s รายงานข้อมูลสมาชิกโดยสรุป รายงานข้อมูลสมาขิกรายบุคคล รายงานประวัติการใช้บริการของสมาชิกแยก ตามประเภทบริการ ฯลฯ CRM System Reports: Examples Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon11

12 Shopping Store System functions ระบบบันทึก การขาย ระบบการ ออก ใบเสร็จ ระบบสต๊อกสิน ค้า 8/26/2012Konlachan Anantasomboon12

13 แคชเชียร์ รายงานการรับสินค้า รายงานการเบิกสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการขายประจำวัน ผู้ตรวจสอบ รายงานการขายตาม เลขที่บิล รายงานการขายตาม ประเภทสินค้า รายงานรายได้ประจำวัน รายงาน กำไร - ขาดทุน Shopping Store System Reports: Examples Examples 8/26/2012Konlachan Anantasomboon13

14 Back Office System functions ระบบบัญชี เงินสด ระบบบัญชี แยก ประเภท ระบบทรัพยากร บุคคล 8/26/2012Konlachan Anantasomboon14

15 8/26/2012Konlachan Anantasomboon15

16 Assign ment ให้ นศ. ศึกษา Hotel Management Software โดยสืบค้นจาก Internet จัดทำคำอธิบายโดยสรุป นำเสนอด้วย PowerPoint ใน ประเด็น ต่อไปนี้ คุณสมบัติของ Software ลักษณะเด่น ตัวอย่าง หน้าจอใช้งาน 8/26/2012Konlachan Anantasomboon16


ดาวน์โหลด ppt Konlachan Anantasomboon 8/26/20121. Hotel Management Front System Restaurant System Shopping Store System CRM System Back Office System Functions of Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google