งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชี. วัตถุประสงค์ในการ จัดทำบัญชี 1. เป็นเครื่องมือควบคุมการรับ - จ่ายเงิน 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่าง สหกรณ์กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชี. วัตถุประสงค์ในการ จัดทำบัญชี 1. เป็นเครื่องมือควบคุมการรับ - จ่ายเงิน 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่าง สหกรณ์กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชี

2 วัตถุประสงค์ในการ จัดทำบัญชี 1. เป็นเครื่องมือควบคุมการรับ - จ่ายเงิน 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่าง สหกรณ์กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการ ควบคุมงานประเมินผลการ ปฏิบัติงานและวางแผนการ ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 4. ได้รายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง แสดงฐานะการเงิน และผล การดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นหลักใน การจัดสรรกำไรบคำขอกู้

3 5 2 4 3 ขั้นตอนการ บันทึกบัญชี รวบรวมเอกสาร บันทึกบัญชี บันทึกในสมุดบันทึก รายการขั้นต้น ผ่านไปยังสมุดบันทึก รายการขั้นปลาย หายอดคงเหลือของบัญชี และจัดทำงบทดลอง การจัดทำงบการเงิน 1

4 สมุดขาย สินค้า สมุดซื้อ สินค้า สมุดเงิน สด คำนวณยอด คงเหลือของ บัญชีแยก ประเภทเพื่อทำ งบทดลอง งบ ทดลอง สมุดบัญชีแยก ประเภททั่วไป สมุดรายได้ ค่าบริการ สมุดบัญชีแยก ประเภททั่วไป สมุดรายวัน ทั่วไป สมุดบัญชีแยก ประเภททั่วไป สมุดรายวัน ทั่วไป งบกำไร ขาดทุน งบดุล งบต้นทุน ขาย เอกสาร ประกอบ การ บันทึก บัญชี ผ่านรายการ บันทึก รายการ ปรับปรุง รายการ ปิดบัญชี 1 ทางเดินระบบบัญชี สมุดรายวัน ทั่วไป งบต้นทุนการ ผลิต

5 เอกสาร หมายเลข 1

6 เล่มที่.............. เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบรับเงิน ขายสินค้า วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. ได้รับเงินจาก......................................................... สมาชิก / ผู้มิใช่ สมาชิก เลขทะเบียนที่................. กลุ่มที่........... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่........................ ตำบล............................................. อำเภอ........................................ จังหวัด.......................................... เป็นค่าสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้...... ที่รายการจำนวน หน่วย ราคาต่อ หน่วย จำนวน เงิน ( ตัวอักษร )............................................................................... รวม..................................... ผู้รับเงิน..................................... ผู้จัดการ เอกสาร หมายเลข 2

7 เอกสาร หมายเลข 3

8 เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบเบิกเงิน  เงินสด  เช็คธนาคาร............................ เลขที่...................................... จ่ายให้............................................... สมาชิก / ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่.............. กลุ่มที่.................. อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่..................... ตำบล..................................... อำเภอ....................................................... จังหวัด.............................................. ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่รายการจำนวนเงิน ( ตัวอักษร ).............................................................................................. รวม อนุมัติ..................................... ผู้จัดการ วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. รับเงินแล้ว..................................... ผู้รับเงิน เอกสาร หมายเลข 4

9 เล่มที่............. เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบรับสินค้า ได้รับ ( ชื่อสินค้า / ผลิตผล ).......................................................................................................................... จาก...................................................................... สมาชิก / ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่.............. กลุ่มที่.................. อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่..................... ตำบล..................................... อำเภอ....................................................... จังหวัด.............................................. ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่รายการจำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน ( ตัวอักษร )..................................................................... รวม.................................... ผู้ชั่ง.................................... ผู้รับสินค้า วันที่........ เดือน...................... พ. ศ.................................................. ผู้จัดการ เอกสาร หมายเลข 5

10 เอกสาร หมายเลข 6

11 เล่มที่.............. เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบสั่งซื้อสินค้า / วัสดุ วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. เรียน................................................................. สหกรณ์........................................................................................................ จำกัด มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า / วัสดุการเกษตรตามรายการดังต่อไปนี้ ที่รายการจำนวน หน่วย ราคาต่อ หน่วย จำนวน เงิน ( ตัวอักษร )............................................................................... รวม..................................... ผู้จัดการ..................................... ผู้สั่งซื้อ เอกสาร หมายเลข 7

12 เล่มที่.............. เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบเบิกสินค้า / วัสดุ วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. จ่ายสินค้าให้................................................................. สมาชิก / ผู้ มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่.................... กลุ่มที่........ อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่....................... ตำบล......................................... อำเภอ................................................... จังหวัด............................................ ตามรายการดังต่อไปนี้ ที่รายการจำนวน หน่วย ราคาต่อ หน่วย จำนวน เงิน ( ตัวอักษร )............................................................................... รวม..................................... ผู้รับมอบสินค้า..................................... ผู้ส่งมอบสินค้า..................................... ผู้อนุมัติ..................................... วันที่ เอกสาร หมายเลข 8

13 เล่มที่.............. เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบสำคัญการ ให้บริการ วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. ข้าพเจ้า................................................................. สมาชิก / ผู้มิใช่ สมาชิก เลขทะเบียนที่.................... กลุ่มที่................ อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่....................... ตำบล......................................... อำเภอ................................................... จังหวัด............................................ ได้รับบริการจากสหกรณ์ ตาม รายการดังต่อไปนี้ ที่รายการจำนวน หน่วย ค่าบริการต่อ หน่วย จำนวน เงิน ( ตัวอักษร )............................................................................... รวม..................................... ผู้รับบริการ..................................... ผู้ให้บริการ เอกสาร หมายเลข 9

14 เอกสาร หมายเลข 10

15 เอกสาร หมายเลข 11

16 เอกสาร หมายเลข 12

17 เอกสาร หมายเลข 13

18

19 เอกสาร หมายเลข 14

20 เอกสาร หมายเลข 15

21 เลขที่............. สหกรณ์............................................ จำกัด เลขที่....... หมู่ที่......... ตำบล........................... อำเภอ.......................... จังหวัด............................... ใบโอนบัญชี วันที่........ เดือน...................... พ. ศ................. คำอธิบาย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ประเภทบัญชีหน้า บัญชี เดบิตเครดิต.................................. เจ้าหน้าที่บัญชี.................................. ผู้ตรวจสอบ.................................. ผู้อนุมัติ เอกสาร หมายเลข 16

22 รูปแบบของสมุดบัญชี

23

24

25

26

27

28 บัญชีย่อย ได้แก่ + บัญชีย่อยลูกหนี้ การค้า + บัญชีย่อยลูกหนี้อื่นๆ + บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงิน รับฝาก + บัญชีย่อยเจ้าหนี้ การค้า ฯลฯ

29

30

31

32 ทะเบียน ได้แก่ + ทะเบียนสมาชิกและ การถือหุ้น + ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร + ทะเบียนคุมสินค้า + ทะเบียนสถิติธุรกิจของ สมาชิก ฯลฯ

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชี. วัตถุประสงค์ในการ จัดทำบัญชี 1. เป็นเครื่องมือควบคุมการรับ - จ่ายเงิน 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่าง สหกรณ์กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google