งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS

2 เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก web report การจ่ายตรง คือ การที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ธนาคารให้โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ เข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจเช็ครายงานดังกล่าวจาก เครื่อง Terminal ทางระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการโอนเงินจริง และพิมพ์ รายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานการโอนเงิน

3 ขั้นตอน 1. ลงทะเบียนรับใบสำคัญจากงานเบิกเงิน 1 และงานเบิกเงิน 2 ที่ได้ตั้ง ขบ. แล้วตามระบบ 2. นำใบสำคัญมาเช็ครายงานการจ่ายชำระเงิน จากกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางเครื่อง Terminal - ใส่ User name และ Password - เข้า ZAP_RPT503 รายการขอเบิกเงิน ตามวันที่สั่งโอนเงิน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ :-

4

5

6 ตกลง

7 รายงานการจ่ายชำระเงินจะสั่งพิมพ์ 2 ชุด ชุดที่ 1 แนบใบสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐาน การจ่าย และดูวันที่การโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้ในรายงาน เพื่อใช้ลงวันที่การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ชุดที่ 2 เก็บเป็นสำเนาที่งานรับจ่ายเงิน

8 ใบสำคัญที่แนบรายงานการจ่ายชำระเงิน แล้ว หน่วยจ่ายจะแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบถึงการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งวิธีการดำเนินการจะ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ เจ้าหนี้ทางไปรษณีย์ และเจ้าหนี้จะส่ง ใบเสร็จรับเงินกลับมาให้ 2. เจ้าหนี้มารับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอง พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่วยจ่ายจะ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และส่งใบสำคัญ ต่อให้กับงานบัญชีเงินงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการต่อไป

9 การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS ขั้นตอน เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยรับ ณ สิ้นวันทำการว่ามี เงินประเภทใดที่จะต้องนำส่งเข้าคลังในวันรุ่งขึ้น จะทำการเขียน Pay in slip ซึ่งเป็นรูปแบบ เฉพาะที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ใช้กับระบบ GFMIS ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ใน web report จะมี 2 ส่วน - ส่วนที่ 1 สำหรับธนาคาร - ส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยราชการ

10 ประเภทของเงินที่ได้รับแจ้งจาก หน่วยรับ - บัญชีเงินงบประมาณ (486) แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. พักไว้ในบัญชี 486 เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ เงินตอบแทนพิเศษ บำนาญ ฯลฯ ( ที่เป็นเช็ค ) 2. เข้าบัญชี 288 ( ฝากคลัง ) เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษ ที่รับ เป็นเงินสดของปีปัจจุบัน โดยฝากเข้าศูนย์ ต้นทุน 0700300005 บำนาญ ใช้ศูนย์ ต้นทุน 0700399997 เงินยืมฯ ปีปัจจุบัน ฝากตามศูนย์ต้นทุนกองนั้น ( เบิกเกิน ส่งคืน ) ถ้าเป็นปีงบประมาณเก่า เข้าศูนย์ ต้นทุน 0700300000 ( รายได้แผ่นดิน )

11 - บัญชีเงินนอกงบประมาณ (494) แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. พักไว้ในบัญชี 494 เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เงินมัดจำซอง ค่า สมัครสอบ 2. เข้าบัญชี 288 ( ฝากคลัง ) โดยใช้ศูนย์ ต้นทุน 0700300005 เช่น ค่าแบบ ขาย ซาก 100% ฝากเป็นรายได้แผ่นดิน วาง หลักประกันสัญญา ขายซาก 50% แรก ฝากเข้าเงินฝากคลัง

12 - บัญชีเงินทุนหมุนเวียน (699) เช่นรับค่าน้ำดิบ จะฝากเข้าบัญชี (040) ซึ่งเป็นบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ประเภท ออมทรัพย์ เงินยืมรับเป็นเงินสดเข้าบัญชี 288 โดยใช้ศูนย์ต้นทุน 8002900000 ( เงินฝากคลัง ) - บัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน (045) เช่นเงินรายได้จากการจัดรูปที่ดิน ( เช็ค ) ให้ฝากเข้าบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน และ เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วจึงจะเขียนเช็คฝาก เข้าคลัง (288) โดยใช้ศูนย์ต้นทุน 8003000000 ( เงินฝากคลัง ) - บัญชีมูลนิธิชัยพัฒนา เช่นรับเช็ครายได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ รับเช็ค ค่าจ้างชั่วคราว ฯลฯ ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

13 ขั้นตอนการดาว์นโหลดแบบฟอร์ม Pay in slip เข้าระบบอินเตอร์เน็ท และเข้า website http://gfmisreport.mygfmis.com http://gfmisreport.mygfmis.com เลื่อน scroll bar มาล่างสุดของหน้า เลือกคลิกที่หัวข้อ แบบฟอร์มและ ตัวอย่าง

14

15

16

17

18 21 ศูนย์ต้นทุน

19 สิ่งที่สำคัญ - บาร์โค้ด - รหัสสาขา ธนาคารของ บัญชีเงินฝาก ผู้รับเงิน 5 หลัก - รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยงานที่นำ ฝาก 10 หลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร สำหรับส่วนราชการ

20 เมื่อนำเงิน / เช็คแนบ Pay in Slip ส่ง ธนาคารกรุงไทยฯแล้ว ธนาคารจะออกใบรับเงิน (Deposit Receipt) และสำเนา Pay in Slip ให้ส่วน ราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

21

22 เมื่อได้รับใบรับเงินแนบกับใบนำฝาก ส่วนของส่วนราชการกลับมาจะนำไป ลงคุมยอดเงินที่ได้นำฝากแล้วโดย อ้างอิง No. ใบนำฝาก 16 หลัก จากนั้น... เอกสารจะนำมาลงเล่ม หลักฐานและส่งต่อไปยังงานที่ เกี่ยวข้อง ( บัญชีเงินงบประมาณ, เงิน นอกงบประมาณ ) เพื่อดำเนินการ โดยจะนำเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ไป ใช้เป็นข้อมูลในการทำใบนำส่ง ( นส. 02 ต่อไป )

23


ดาวน์โหลด ppt เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google