งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS

2 เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก web report การจ่ายตรง คือ การที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ธนาคารให้โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ เข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจเช็ครายงานดังกล่าวจาก เครื่อง Terminal ทางระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการโอนเงินจริง และพิมพ์ รายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานการโอนเงิน

3 ขั้นตอน 1. ลงทะเบียนรับใบสำคัญจากงานเบิกเงิน 1 และงานเบิกเงิน 2 ที่ได้ตั้ง ขบ. แล้วตามระบบ 2. นำใบสำคัญมาเช็ครายงานการจ่ายชำระเงิน จากกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางเครื่อง Terminal - ใส่ User name และ Password - เข้า ZAP_RPT503 รายการขอเบิกเงิน ตามวันที่สั่งโอนเงิน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ :-

4

5

6 ตกลง

7 รายงานการจ่ายชำระเงินจะสั่งพิมพ์ 2 ชุด ชุดที่ 1 แนบใบสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐาน การจ่าย และดูวันที่การโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้ในรายงาน เพื่อใช้ลงวันที่การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ชุดที่ 2 เก็บเป็นสำเนาที่งานรับจ่ายเงิน

8 ใบสำคัญที่แนบรายงานการจ่ายชำระเงิน แล้ว หน่วยจ่ายจะแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบถึงการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งวิธีการดำเนินการจะ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ เจ้าหนี้ทางไปรษณีย์ และเจ้าหนี้จะส่ง ใบเสร็จรับเงินกลับมาให้ 2. เจ้าหนี้มารับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอง พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่วยจ่ายจะ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และส่งใบสำคัญ ต่อให้กับงานบัญชีเงินงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการต่อไป

9 การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS ขั้นตอน เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยรับ ณ สิ้นวันทำการว่ามี เงินประเภทใดที่จะต้องนำส่งเข้าคลังในวันรุ่งขึ้น จะทำการเขียน Pay in slip ซึ่งเป็นรูปแบบ เฉพาะที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ใช้กับระบบ GFMIS ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ใน web report จะมี 2 ส่วน - ส่วนที่ 1 สำหรับธนาคาร - ส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยราชการ

10 ประเภทของเงินที่ได้รับแจ้งจาก หน่วยรับ - บัญชีเงินงบประมาณ (486) แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. พักไว้ในบัญชี 486 เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ เงินตอบแทนพิเศษ บำนาญ ฯลฯ ( ที่เป็นเช็ค ) 2. เข้าบัญชี 288 ( ฝากคลัง ) เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษ ที่รับ เป็นเงินสดของปีปัจจุบัน โดยฝากเข้าศูนย์ ต้นทุน บำนาญ ใช้ศูนย์ ต้นทุน เงินยืมฯ ปีปัจจุบัน ฝากตามศูนย์ต้นทุนกองนั้น ( เบิกเกิน ส่งคืน ) ถ้าเป็นปีงบประมาณเก่า เข้าศูนย์ ต้นทุน ( รายได้แผ่นดิน )

11 - บัญชีเงินนอกงบประมาณ (494) แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. พักไว้ในบัญชี 494 เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เงินมัดจำซอง ค่า สมัครสอบ 2. เข้าบัญชี 288 ( ฝากคลัง ) โดยใช้ศูนย์ ต้นทุน เช่น ค่าแบบ ขาย ซาก 100% ฝากเป็นรายได้แผ่นดิน วาง หลักประกันสัญญา ขายซาก 50% แรก ฝากเข้าเงินฝากคลัง

12 - บัญชีเงินทุนหมุนเวียน (699) เช่นรับค่าน้ำดิบ จะฝากเข้าบัญชี (040) ซึ่งเป็นบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ประเภท ออมทรัพย์ เงินยืมรับเป็นเงินสดเข้าบัญชี 288 โดยใช้ศูนย์ต้นทุน ( เงินฝากคลัง ) - บัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน (045) เช่นเงินรายได้จากการจัดรูปที่ดิน ( เช็ค ) ให้ฝากเข้าบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน และ เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วจึงจะเขียนเช็คฝาก เข้าคลัง (288) โดยใช้ศูนย์ต้นทุน ( เงินฝากคลัง ) - บัญชีมูลนิธิชัยพัฒนา เช่นรับเช็ครายได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ รับเช็ค ค่าจ้างชั่วคราว ฯลฯ ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

13 ขั้นตอนการดาว์นโหลดแบบฟอร์ม Pay in slip เข้าระบบอินเตอร์เน็ท และเข้า website เลื่อน scroll bar มาล่างสุดของหน้า เลือกคลิกที่หัวข้อ แบบฟอร์มและ ตัวอย่าง

14

15

16

17

18 21 ศูนย์ต้นทุน

19 สิ่งที่สำคัญ - บาร์โค้ด - รหัสสาขา ธนาคารของ บัญชีเงินฝาก ผู้รับเงิน 5 หลัก - รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยงานที่นำ ฝาก 10 หลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร สำหรับส่วนราชการ

20 เมื่อนำเงิน / เช็คแนบ Pay in Slip ส่ง ธนาคารกรุงไทยฯแล้ว ธนาคารจะออกใบรับเงิน (Deposit Receipt) และสำเนา Pay in Slip ให้ส่วน ราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

21

22 เมื่อได้รับใบรับเงินแนบกับใบนำฝาก ส่วนของส่วนราชการกลับมาจะนำไป ลงคุมยอดเงินที่ได้นำฝากแล้วโดย อ้างอิง No. ใบนำฝาก 16 หลัก จากนั้น... เอกสารจะนำมาลงเล่ม หลักฐานและส่งต่อไปยังงานที่ เกี่ยวข้อง ( บัญชีเงินงบประมาณ, เงิน นอกงบประมาณ ) เพื่อดำเนินการ โดยจะนำเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ไป ใช้เป็นข้อมูลในการทำใบนำส่ง ( นส. 02 ต่อไป )

23


ดาวน์โหลด ppt เช็ครายงานการจ่ายตรง จาก Terminal การนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google