งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบรายได้และค่าใช้จ่าย

2 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. เขต ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละ หน่วยงานที่สังกัดใน กปภ.เขตนั้น

3 กระบวนการบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
รายเดือน รายได้/ค่าใช้จ่าย/ผู้ใช้น้ำ/ปริมาณน้ำ/ลูกหนี้ค้างชำระ ข้อมูลประมาณการ ข้อมูลเกิดจริง กปภ.เขต

4 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: เลือกเงื่อนไขในการนำเข้าข้อมูล 2: เลือก template ไฟล์ที่ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูล 3: กดปุ่ม “ประมวลผล” ถ้าต้องการนำข้อมูลเป้ารายปีเข้าระบบ

5 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้สำหรับโหลดรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ SAP

6 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้สำหรับโหลดลูกหนี้ค้างชำระ

7 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: เลือก “แก้ไข” เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูล

8 การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 3: เมื่อกดปุ่ม”บันทึก” ระบบจะ บันทึกข้อมูล 2: เมื่อกดปุ่ม”ประมวลผล” จะทำการดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำ มาให้อัตโนมัติ 1: แสดงข้อมูลที่ได้โหลดเข้าไป

9 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ.เขต ประกอบไปด้วย 5 รายงาน ดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่างปีงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน (กราฟ) รายงานผลการดำเนินงาน (มิเตอร์) รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ.ม

10 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการปฏิบัติงาน 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

11 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการปฏิบัติงาน

12 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่างปีงบประมาณ 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

13 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่างปีงบประมาณ

14 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน (กราฟ) 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

15 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน (กราฟ)

16 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน (มิเตอร์) 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

17 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน (มิเตอร์)

18 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ.ม 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

19 รายงานของระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้าจอ : รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ.ม


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google