งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 25/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 25/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 25/1

2 การบันทึกข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ : กปภ. เขต ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละ หน่วยงานที่สังกัดใน กปภ. เขตนั้น 25/2

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล รายได้และค่าใช้จ่าย กปภ. เขต ราย เดือน รายได้ / ค่าใช้จ่าย / ผู้ใช้น้ำ / ปริมาณน้ำ / ลูกหนี้ค้างชำระ ข้อมูลประมาณการ ข้อมูลเกิดจริง 25/3

4 การบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: เลือก เงื่อนไขในการ นำเข้าข้อมูล 2: เลือก template ไฟล์ที่ใช้สำหรับ การนำเข้าข้อมูล 3: กดปุ่ม “ ประมวลผล ” ถ้า ต้องการนำข้อมูลเป้า รายปีเข้าระบบ 25/4

5 การบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้สำหรับโหลด รายได้และค่าใช้จ่าย เป็นข้อมูลที่มาจาก ระบบ SAP 25/5

6 การบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้สำหรับโหลด ลูกหนี้ค้างชำระ 25/6

7 การบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : บันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 1: เลือก “ แก้ไข ” เพื่อเข้าไปดู รายละเอียดข้อมูล 25/7

8 การบันทึกข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : บันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย 3: เมื่อกดปุ่ม ” บันทึก ” ระบบจะ บันทึกข้อมูล 1: แสดงข้อมูล ที่ได้โหลดเข้า ไป 2: เมื่อกดปุ่ม ” ประมวลผล ” จะทำการดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำ และปริมาณน้ำ มาให้ อัตโนมัติ 25/8

9 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. เขต ประกอบ ไปด้วย 5 รายงาน ดังนี้ 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่าง ปีงบประมาณ 3. รายงานผลการดำเนินงาน ( กราฟ ) 4. รายงานผลการดำเนินงาน ( มิเตอร์ ) 5. รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ. ม รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. เขต ประกอบ ไปด้วย 5 รายงาน ดังนี้ 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่าง ปีงบประมาณ 3. รายงานผลการดำเนินงาน ( กราฟ ) 4. รายงานผลการดำเนินงาน ( มิเตอร์ ) 5. รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ. ม 25/9

10 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการปฏิบัติงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 25/10

11 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการปฏิบัติงาน 25/11

12 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่างปีงบประมาณ 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 25/12

13 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กปภ ระหว่างปีงบประมาณ 25/13

14 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน ( กราฟ ) 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 25/14

15 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน ( กราฟ ) 25/15

16 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน ( มิเตอร์ ) 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 25/16

17 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานผลการดำเนินงาน ( มิเตอร์ ) 25/17

18 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ. ม 25/16 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

19 รายงานของระบบรายได้และ ค่าใช้จ่าย หน้าจอ : รายงานสรุปรายได้รายจ่ายต่อน้ำจำหน่าย 1 ลบ. ม 25/16


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 25/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google