งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานกลุ่ม นางสาวสมฤทัย โมกชัยสง เลขากลุ่ม นายมรรครัฐ โพธาราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานกลุ่ม นางสาวสมฤทัย โมกชัยสง เลขากลุ่ม นายมรรครัฐ โพธาราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประธานกลุ่ม นางสาวสมฤทัย โมกชัยสง เลขากลุ่ม นายมรรครัฐ โพธาราม

3 ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม ๑. วิธีการที่ทำให้เพื่อนๆทำบัญชี รู้จักการคิด วิเคราะห์ การใช้จ่ายเงิน และมีเงินออม อธิบายความหมายของบัญชี และประโยชน์ของ การทำบัญชี สอนหรืออธิบายวิธีการทำบัญชี สร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้จ่ายอย่าง ประหยัด

4 ตัวอย่างตารางรายรับ - รายจ่าย วัน / เดือน / ปี รายการ รายรั บ รายจ่ าย คงเหลื อ 15 สิงหาคม 2556 แม่ให้เงิน มา 300 ค่าอาหาร 50250 ค่ารถ เดินทาง 30220 รวม 30080220

5 ๒. วิธีการติดตามผลการทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง เราจะมีการติดตามผลการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายทุกเดือนในการติดตามการทำบัญชีนั้น เราจะทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social network เพื่อจะแจ้งการติดตามผลการทำ บัญชีไว้ล่วงหน้า เราจะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ทำบัญชีทุกครั้ง ที่ตรวจและในสิ้นเทอมนั้นเราจะสรุปผลพร้อม มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำบัญชีได้ดีและต่อเนื่อง

6 จบการ นำเสนอ สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt ประธานกลุ่ม นางสาวสมฤทัย โมกชัยสง เลขากลุ่ม นายมรรครัฐ โพธาราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google