งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของวรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของวรรณกรรม

2 การแบ่งประเภทของวรรณกรรม

3 การแบ่งประเภทของวรรณกรรม
-แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ -แบ่งตามลักษณะลักษณะเนื้อเรื่อง -แบ่งตามลักษณะของเนื้อหา -แบ่งตามต้นกำเนิด

4 ๑.แบ่งตามลักษณะการประพันธ์
มี ๒ ประเภท คือ 

5 ๑.๑.วรรณกรรมร้อยแก้ว คือ วรรณกรรมที่ไม่กำหนดบังคับคำ
๑.๑.วรรณกรรมร้อยแก้ว  คือ วรรณกรรมที่ไม่กำหนดบังคับคำ หรือฉันทลักษณ์ เป็นความเรียงทั่ว ไป

6 คือ วรรณกรรมที่การเขียนมีการบังคับ
๑.๒. วรรณกรรมร้อยกรอง  คือ วรรณกรรมที่การเขียนมีการบังคับ รูปแบบด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆ

7 ๒.แบ่งตาม ลักษณะเนื้อเรื่อง
มี ๒ ประเภท

8 ๒.๑. วรรณกรรมบริสุทธิ์ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจต่าง ๆ ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้วรรณกรรมนั้น ทรงคุณค่าในทางใดเป็นพิเศษ แต่วรรณกรรมนั้นอาจจะล้ำค่า ในสายตาของนักอ่านรุ่นหลังๆ ก็เป็นได้ แต่มิได้เป็นเจตจำนงแท้จริงของผู้แต่งผู้แต่งเพียงแต่จะแต่งขึ้นตามความปรารถนาในอารมณ์ของตัวเองเป็นสำคัญ……………………………………………………………………………

9      ๒.๒.วรรณกรรมประยุกต์ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมีเจตจำนงที่สนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดความบันดาลใจที่จะสืบทอดเรื่องราวความชื่นชมในวีรกรรมของผู้ใดผู้หนึ่งนั่นหมายถึงว่า มีเจตนาจะเขียนเรื่องราวขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง หรือมีจุดมุ่งหมายในการเขียนชัดเจน มิใช่เพื่อสนองอารมณ์อย่างเดียว เช่น วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมการละคร และอาจหมายรวมถึงพงศาวดารต่าง ๆ

10 ๓.แบ่งตาม ลักษณะของเนื้อหา
มี ๗ ประเภท

11 ๓.๑. วรรณคดีนิราศ  วรรณคดีประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นการเขียนในทำนองบันทึกการเดินทาง การพลัดพราก การคร่ำครวญเมื่อต้องไกลที่อยู่อาศัย คนรักหรือสิ่งรัก เช่น กำสรวลศรีปราชญ์ ทวาทศมาส นิราศของสุนทรภู่ นิราศของพระยาตรัง นิราศนรินทร์ เป็นต้น

12 ๓.๒. วรรณคดีเฉลิมพระเกียร
๓.๒. วรรณคดีเฉลิมพระเกียร  เป็นวรรณคดีในเชิงประวัติศาสตร์การบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินในทำนองสรรเสริญพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ วรรณคดี ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีเป็นจำนวนมากมาย เช่น โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น

13 ๓.๓. วรรณคดีศาสนา  วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม คือ มีอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนา เช่น มหาชาติฉบับต่าง ๆ พระปฐมสมโพธิกถา ไตรภูมิพระร่วง ไตรภูมิฉบับต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีจากชาดกเช่น มหาชาติฉบับต่าง ๆ พระปฐมสมโพธิกถา ไตรภูมิพระร่วง

14 ๓.๔. วรรณคดีที่เกี่ยวกับพิธีการขนบธรรมเนียมประเพณี
๓.๔. วรรณคดีที่เกี่ยวกับพิธีการขนบธรรมเนียมประเพณี    เนื้อหาของวรรณคดีประเภทนี้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ พิธีการต่าง ๆ เช่น ตำรานางนพมาศ พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ

15 ๓.๕.วรรณคดีสุภาษิต      วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอน ข้อเตือนใจ เช่น กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ สุภาษิตพระร่วง โคลงราชสวัสดิ์ อิศรญาณภาษิต เป็นต้น

16 ๓.๖. วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี
๓.๖. วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี     วรรณคดีประเภทนี้นำไปใช้แสดงละคร หรือการแสดงทางนาฏศิลป์ในลักษณะอื่น เช่น เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง ไกรทอง เป็นต้น

17 ๓.๗. วรรณคดีนิยาย      วรรณคดีประเภทนี้ถ้าเขียนเป็นการประพันธ์ประเภทกลอนจะเรียกว่ากลอนประโลมโลกย์ วรรณคดีนิยายนี้มีทั้งไม่เขียนเป็นกลอน เช่น ลิลิตพระลอ และที่เขียนเป็นกลอน เช่น พระอภัยมณี เสภาขุนช้าง - ขุนแผน เป็นต้น

18 ๔. การแบ่งตามต้นกำเนิด มี ๒ ประเภท

19 ๔.๑. วรรณกรรมปฐมภูมิ เป็นวรรณกรรมที่เกิดจากความคิด ความริเริ่ม การค้นพบ และ ประสบการณ์ของผู้ผลิตเองสำหรับนำไปใช้งานหรือเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น เอกสารจดหมายเหตุ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และเอกสารส่วนบุคคล เป็นต้น 

20 ๔.๒.วรรณกรรมทุติยภูมิ  เป็นวรรณกรรมที่เกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์เลือกสรร ประมวล และเรียบเรียงข้อมูลมาจากวรรณกรรมปฐมภูมิ เช่น หนังสือตำราต่าง ๆ หนังสือพจนานุกรม และหนังสือสารานุกรม

21 ๔.๓. วรรณกรรมตติยภูมิ  เป็นวรรณกรรมที่เกิดจาก การรวบรวม วิเคราะห์ เลือกสรร ประมวล และเรียบเรียงข้อมูลจากวรรณกรรมทุติยภูมิเป็นหลัก เช่น เอกสารคำสอน รายงานของนักศึกษา และคู่มือศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

22 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google