งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของวรรณกรรม. การแบ่งประเภท ของวรรณกรรม ๑. แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของวรรณกรรม. การแบ่งประเภท ของวรรณกรรม ๑. แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของวรรณกรรม

2 การแบ่งประเภท ของวรรณกรรม

3

4 ๑. แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ

5 ๑. ๑. วรรณกรรมร้อยแก้ว คือ วรรณกรรมที่ไม่กำหนดบังคับคำ หรือฉันทลักษณ์ เป็นความเรียงทั่ว ไป

6 ๑. ๒. วรรณกรรม ร้อยกรอง คือ วรรณกรรมที่การ เขียนมีการบังคับ รูปแบบด้วยฉันทลักษณ์ ต่างๆ

7 ๒. แบ่งตาม ลักษณะเนื้อเรื่อง มี ๒ ประเภท

8 ๒. ๑. วรรณกรรม บริสุทธิ์ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นจากอารมณ์ สะเทือนใจต่าง ๆ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ที่จะให้วรรณกรรมนั้น ทรงคุณค่า ในทางใดเป็นพิเศษ แต่วรรณกรรม นั้นอาจจะล้ำค่า ในสายตาของนัก อ่านรุ่นหลังๆ ก็เป็นได้ แต่มิได้เป็น เจตจำนงแท้จริงของผู้แต่งผู้แต่ง เพียงแต่จะแต่งขึ้นตามความ ปรารถนาในอารมณ์ของตัวเองเป็น สำคัญ ……………………………… ……………………………………… ……

9 ๒. ๒. วรรณกรรม ประยุกต์ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมี เจตจำนงที่สนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจ เกิดความบันดาลใจที่จะสืบทอด เรื่องราวความชื่นชมในวีรกรรม ของผู้ใดผู้หนึ่งนั่นหมายถึงว่า มี เจตนาจะเขียนเรื่องราวขึ้นเพื่อ ประโยชน์อย่างหนึ่ง หรือมี จุดมุ่งหมายในการเขียนชัดเจน มิใช่เพื่อสนองอารมณ์อย่างเดียว เช่น วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมการละคร และอาจ หมายรวมถึงพงศาวดารต่าง ๆ

10 ๓. แบ่งตาม ลักษณะของเนื้อหา มี ๗ ประเภท

11 ๓. ๑. วรรณคดีนิราศ วรรณคดีประเภทนี้มีลักษณะ เฉพาะตัว เป็นการเขียนในทำนอง บันทึกการเดินทาง การพลัดพราก การคร่ำครวญเมื่อต้องไกลที่อยู่อาศัย คนรักหรือสิ่งรัก เช่น กำสรวลศรี ปราชญ์ ทวาทศมาส นิราศของสุนทรภู่ นิราศของพระยาตรัง นิราศนรินทร์ เป็นต้น

12 ๓. ๒. วรรณคดีเฉลิมพระเกียร เป็นวรรณคดีในเชิงประวัติศาสตร์ การบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินใน ทำนองสรรเสริญพระเกียรติของ พระมหากษัตริย์ วรรณคดี ประเภทนี้มี ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเป็นจำนวน มากมาย เช่น โคลงชะลอพระพุทธ ไสยาสน์ เป็นต้น

13 ๓. ๓. วรรณคดีศาสนา วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและ โดยทางอ้อม คือ มีอิทธิพลมาจาก ความเชื่อทางศาสนา เช่น มหาชาติ ฉบับต่าง ๆ พระปฐมสมโพธิกถา ไตร ภูมิพระร่วง ไตรภูมิฉบับต่าง ๆ รวมทั้ง วรรณคดีจากชาดกเช่น มหาชาติฉบับ ต่าง ๆ พระปฐมสมโพธิกถา ไตรภูมิ พระร่วง

14 ๓. ๔. วรรณคดีที่เกี่ยวกับพิธีการขนบธรรมเนียมประเพณี เนื้อหาของวรรณคดีประเภทนี้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ พิธีการต่าง ๆ เช่น ตำรานางนพมาศ พระราชพิธีสิบ สองเดือน ฯลฯ

15 ๓. ๕. วรรณคดีสุภาษิต วรรณคดีประเภทนี้เป็นเรื่อง เกี่ยวกับคำสอน ข้อเตือนใจ เช่น กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ สุภาษิตพระ ร่วง โคลงราชสวัสดิ์ อิศรญาณภาษิต เป็นต้น

16 ๓. ๖. วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี วรรณคดีประเภทนี้นำไปใช้แสดง ละคร หรือการแสดงทางนาฏศิลป์ใน ลักษณะอื่น เช่น เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง ไกรทอง เป็นต้น

17 ๓. ๗. วรรณคดีนิยาย วรรณคดีประเภทนี้ถ้าเขียนเป็น การประพันธ์ประเภทกลอนจะเรียกว่า กลอนประโลมโลกย์ วรรณคดีนิยายนี้ มีทั้งไม่เขียนเป็นกลอน เช่น ลิลิต พระลอ และที่เขียนเป็นกลอน เช่น พระอภัยมณี เสภา ขุนช้าง - ขุนแผน เป็นต้น

18

19 ๔. ๑. วรรณกรรมปฐม ภูมิ เป็นวรรณกรรมที่เกิดจาก ความคิด ความริเริ่ม การค้นพบ และ ประสบการณ์ของผู้ผลิตเองสำหรับ นำไปใช้งานหรือเผยแพร่แก่ สาธารณชน เช่น เอกสารจดหมาย เหตุ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และเอกสารส่วนบุคคล เป็นต้น

20 ๔. ๒. วรรณกรรมทุติย ภูมิ เป็นวรรณกรรมที่เกิดจากการ รวบรวม วิเคราะห์เลือกสรร ประมวล และเรียบเรียงข้อมูลมาจาก วรรณกรรมปฐมภูมิ เช่น หนังสือตำรา ต่าง ๆ หนังสือพจนานุกรม และ หนังสือสารานุกรม

21 ๔. ๓. วรรณกรรมตติย ภูมิ เป็นวรรณกรรมที่เกิดจาก การ รวบรวม วิเคราะห์ เลือกสรร ประมวล และเรียบเรียงข้อมูลจากวรรณกรรม ทุติยภูมิเป็นหลัก เช่น เอกสารคำสอน รายงานของนักศึกษา และคู่มือศึกษากระบวน วิชาต่าง ๆ เป็นต้น

22


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของวรรณกรรม. การแบ่งประเภท ของวรรณกรรม ๑. แบ่งตามลักษณะการประพันธ์ มี ๒ ประเภท คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google