งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมกับ ภาษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมกับ ภาษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมกับ ภาษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

2 Free template from www.brainybetty.com

3

4

5 “ ภาษาของชนชาติจะสะท้อน ให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชน ชาตินั้น ”

6 วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิต มนุษย์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา รวมถึง ความคิดเห็น ความประพฤติ กิริยาอาการ ภาษาศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี เป็นต้น ความหมายและลักษณะ ของวัฒนธรรม

7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับวัฒนธรรม กิริยาท่าทาง การสัมผัส ลักษณะทางกายภาพ อวัจ นภาษา ใช้ภาษาหลากหลาย มีกำหนดคำลงท้าย ใช้คำคล้องจอง ใช้การเปรียบเทียบ วัจนภาษา

8 องค์ประกอบที่ทำให้ใช้ ภาษาแตกต่างกัน ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. ๕.๕. ๖.๖. ๗.๗. ๘.๘. ๙.๙.

9 อายุเพศประสบการณ์ ความใกล้ชิดโอกาส การอบรม / การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง / ฐานะ สภาพ ภูมิศาสตร์

10 สรุป ความสัมพันธ์ภาษากับ วัฒนธรรม ๑ ) ภาษาเป็นเครื่องแสดงความเป็นชาติ และวัฒนธรรมของชาติ แสดงถึงความ ผูกพัน เป็นชนชาติเดียวกัน และมีประโยชน์ ต่อนักภาษาศาสตร์ที่สามารถสืบค้นความ เป็นมาของชนชาติตน ๒ ) ภาษาเป็นเครื่องแสดงปฏิสัมพันธ์ทาง สังคม ในฐานะของผู้ส่ง - ผู้รับภาษา และใน ฐานะความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ ๓ ) ภาษาเป็นตัวแทนของพฤติกรรม และ กิจกรรมที่ถ่ายทอดความเป็นสังคมของ มนุษย์

11 ๔ ) ภาษาเป็นเครื่องมือทางการเมือง แสดง ความเชื่อทางการเมือง ความศรัทธาความ จงรักภักดีต่อระบอบการปกครองและ ทางการเมือง ๕ ) ภาษาช่วยในการบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ๖ ) ภาษาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ สังคม สรุป ความสัมพันธ์ภาษากับ วัฒนธรรม

12

13 ความสัมพันธ์ของภาษาไทย กับวัฒนธรรม ๑. ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรม ไทยเป็นวัฒนธรรมที่นิยมความ ประณีต ละเมียดละไม จากการใช้คำ ให้ตรงกับความหมายให้ถูกต้องและ เหมาะสมตามฐานะของบุคคล เช่น การ ใช้คำราชาศัพท์ และระดับภาษา เป็น ต้น ๒. ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรม ไทยเป็นวัฒนธรรมประสมประสาน จากการที่ภาษาไทยได้ยืมคำจากภาษา อื่นๆมาใช้ ซึ่งเราสามารถใช้คำเหล่านี้ได้ กลมกลืนกันและเหมาะสม

14 ๓. ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรม ที่เจริญด้านศิลปวัฒนธรรม จากการมี ศัพท์เรียกต่างๆ ทั้ง เครื่องดนตรี เช่น แตร ปี่ ซอ กลอง ศัพท์ที่ เกี่ยวกับนาฏศิลป์ เช่น วง จีบ เป็นต้น ๔. ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นว่าคนไทย เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน นิยมใช้คำ คล้องจอง จากการตั้งชื่อต่างๆ เช่น ชื่อหนังสือ ถ้อยคำสำนวนต่างๆ คำ ประพันธ์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ของภาษาไทย กับวัฒนธรรม

15

16 คำคมวันละคำ “ หันเปิ้นมีบ่ดีใคร่ได้ หันเปิ้นขี้ ไร้อย่าไปดูแคลน ”


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมกับ ภาษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google