งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หลักการ และ เหตุผล 2. วัตถุประส งค์  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเป็น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า ( มุขปาฐะ ) เป็น ข้อมูลจากประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หลักการ และ เหตุผล 2. วัตถุประส งค์  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเป็น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า ( มุขปาฐะ ) เป็น ข้อมูลจากประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. หลักการ และ เหตุผล 2. วัตถุประส งค์  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเป็น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า ( มุขปาฐะ ) เป็น ข้อมูลจากประสบการณ์  ซึ่งเป็นการแสดงการยอมรับต่อศักดิ์ศรีของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วยสร้าง กระแสเกี่ยวกับจิตสำนึกท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความ ภูมิใจต่อท้องถิ่น  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเป็น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า ( มุขปาฐะ ) เป็น ข้อมูลจากประสบการณ์  ซึ่งเป็นการแสดงการยอมรับต่อศักดิ์ศรีของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วยสร้าง กระแสเกี่ยวกับจิตสำนึกท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความ ภูมิใจต่อท้องถิ่น 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหรือท้องถิ่นได้มีการศึกษา รวบรวม ข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่น 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหรือท้องถิ่นนำข้อมูลหรือข้อค้นพบ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปปรับใช้ในการเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น

3 3. เป้าหมาย 4. ขั้นตอน การ ดำเนินงาน / กิจกรรม 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับร่วมกันของคนใน ท้องถิ่น 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับร่วมกันของคนใน ท้องถิ่น 4.1 ขั้นเตรียมการ เช่น การแต่งตั้งคณะทำงาน การ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และเสนอขออนุมัติโครงการ ฯลฯ 4.2 ขั้นดำเนินการ เช่น ประสานการเปิดเวทีเพื่อสำรวจ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัด กิจกรรมการศึกษาดูงาน ฯลฯ 4.3 ขั้นติดตามและสรุปผล เช่น ติดตามความก้าวหน้าการ วิจัย การตรวจรับโครงการฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ

4 5. ขอบเขต การศึกษา 6. ระยะเวลา ดำเนินการ 5.1 พื้นที่การศึกษา เช่นหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและ มีประวัติศาสตร์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 5.2 ประเด็นหรือเนื้อหาสาระในการศึกษา เช่น 1. สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และกลุ่มคน 2. พัฒนาการของท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของท้องถิ่น การ ตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่สำคัญ ฯลฯ 3. ประเพณีและความเชื่อ เช่น ประเพณีท้องถิ่น การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ความเชื่อของแต่ละ 5.1 พื้นที่การศึกษา เช่นหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและ มีประวัติศาสตร์ร่วมกันหรือมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 5.2 ประเด็นหรือเนื้อหาสาระในการศึกษา เช่น 1. สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และกลุ่มคน 2. พัฒนาการของท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของท้องถิ่น การ ตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่สำคัญ ฯลฯ 3. ประเพณีและความเชื่อ เช่น ประเพณีท้องถิ่น การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ความเชื่อของแต่ละ 1.1-10 วันและกำหนดเวลา วันที่, เดือน, ปี เช่น วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2554 1.1-10 วันและกำหนดเวลา วันที่, เดือน, ปี เช่น วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2554

5 8. ผู้รับผิดช อบ 7. งบประมา ณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล 8.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล 8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( สถานศึกษา / สถานี อนามัย / วัด ฯลฯ ) 8.3 คณะทำงานโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น 9. ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ 9.1 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอด เรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น 9.2 การรวบรวมและบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการ นำข้อมูลและข้อค้นพบจากการศึกษาประยุกต์หรือปรับใช้ใน การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่น เช่น การอธิบายความหมายหรือเรื่องราวที่มา ของสินค้าวัฒนธรรม การแนะนำสถานที่หรือเรื่องราวของ ท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น

6 1. รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งหลักฐานที่ เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ อื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นจริงหรือไม่ จงอธิบาย 2. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 มาตรา 289 กล่าวถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมารา 46 กล่าวถึงบุคคลใด อย่างไรอธิบาย 3. ประเด็นหรือเนื้อหาสาระในการศึกษา เรื่องใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบาย อ้างอิงจาก หนังสือประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ม.5 ม.6


ดาวน์โหลด ppt 1. หลักการ และ เหตุผล 2. วัตถุประส งค์  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเป็น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า ( มุขปาฐะ ) เป็น ข้อมูลจากประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google