งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. ศรีลังกา ข. มลายู ค. อินเดีย ง. ชวา 2. เรื่อง รามเกียรติ์ แต่งด้วย คำประพันธ์ชนิดใด ก. กลอนนิราศ ข. กลอนบทละคร ค. กลอนเพลงยาว ง. กลอนนิทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. ศรีลังกา ข. มลายู ค. อินเดีย ง. ชวา 2. เรื่อง รามเกียรติ์ แต่งด้วย คำประพันธ์ชนิดใด ก. กลอนนิราศ ข. กลอนบทละคร ค. กลอนเพลงยาว ง. กลอนนิทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ก. ศรีลังกา ข. มลายู ค. อินเดีย ง. ชวา

4 2. เรื่อง รามเกียรติ์ แต่งด้วย คำประพันธ์ชนิดใด ก. กลอนนิราศ ข. กลอนบทละคร ค. กลอนเพลงยาว ง. กลอนนิทาน

5 3. คำในข้อใดมีความหมายต่าง จากข้ออื่น ก. พระสยมภูวญาณ ข. พระอิศราธิบดี ค. พระอิศวร ง. หัสนัยน์

6 ก. คีตศิลป์ ช. นาฏศิลป์ ค. วรรณศิลป์ ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

7 ก. เมื่อนั้น พระนารายณ์ทรง สวัสดิ์รัศมี ข. เมื่อนั้น นางนารายณ์เยาว ลักษณ์เสน่หา ค. ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระ สุรัสวดีเสน่หา ง. เป็นโฉมนางเทพอัปสร อ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรี

8 7. พฤติกรรมของนนทกตรง กับข้อใด ก. ขิงก็รา ข่าก็แรง ข. ยิ่งว่ายิ่งยุ ค. เพชรตัดเพชร ง. ยิ่งกดยิ่งดัน

9 8. “ งามจุไร ” คำว่า จุไร มี ความหมายตรงกับข้อใด ก. จมูก ข. คิ้ว ค. ไรผม ง. คาง

10 ก. ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร พระสี่ กรขว้างจักรฤทธิ์รงค์ ข. ครั้นแล้วนนทกมรณา พระ จักราผู้มีอัชฌาสัย ค. เมื่อนั้น หัสนัยน์เจ้าตรัย ตรึงศา ง. เห็นพระองค์ทรงสังข์คชาธร เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ

11 ก. การใช้อำนาจ ข. แค้นนี้ต้องชำระ ค. การอดทนอดกลั้น ง. เวรย่อมระงับด้วยการจอง เวร

12 มาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ วรรณกรรมที่อ่าน ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการ อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ม.2/5 ท่องจำบทอาขยานตามที่ กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม ความสนใจ รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีที่ไทยรับเค้าเรื่อง มาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย มี ความสำคัญและมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน มีความดีเด่นด้านเนื้อหาที่ให้ คุณค่าและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านหลาย ประการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

13 ศึกษาเนื้อโดยย่อ นนทกมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงเขา ไกรลาส เมื่อเทวดาพากันไปเฝ้าพระอิศวร พวกเทวดาชอบข่มเหง นนทกอยู่เป็นประจำ โดยการลูบหัวบ้าง ตบหัวบ้าง จนกระทั่งผม ร่วงหมด นนทกแค้นใจเป็นอันมากจึงไปเฝ้า พระอิศวรกราบทูลว่าตนเองได้รับใช้มานาน ยังไม่เคยได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย จึงทูล ขอให้นิ้วเป็นเพชรมีฤทธิ์ชี้ผู้ใดก็ให้ผู้นั้นถึง ตายได้ พระอิศวรก็ประทานให้ตามขอเมื่อ เทวดามาลูบศีรษะเล่นเช่นเคย นนทกก็ชี้ให้ ตายลงเป็นจำนวนมาก พระอิศวรทรงทราบ ก็กริ้วโปรดให้พระนารายณ์ไปปราบ พระ นารายณ์แปลงกายเป็นนางฟ้าสวยงามมา ยั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาง นางแปลง จึงชวนให้นนทกร่ายรำก่อนจึงจะรับรัก นน ทกตกลงรำตามไปจนถึงท่ารำที่ใช้นิ้วเพชร ชี้ที่เข่าตนเอง นนทกก็ล้มลง ก่อนตายน นทกเห็นนางแปลงปรากฏร่างเป็นพระ นารายณ์จึงต่อว่าพระนารายณ์มีอำนาจมีถึง สี่กร เหตุใดจึงต้องทำอุบายมาหลอกลวง ตน พระนารายณ์จึงให้ นนทกไปเกิดใหม่ให้ มีถึง 20 มือมีฤทธิ์มากมายแล้วพระองค์จะ ตามไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียง 2 มือลงไปสู้ ด้วยและจะเอาชนะให้ได้

14 อ่านบท ประพันธ์ เพื่อศึกษา ศัพท์ " เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศ พักตร์ผ่องเพียงแขไข งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร งาม นัยน์เนตรงามกร งามถันงามกรรณงามขนง งาม องค์ยิ่งเทพอัปสร งามจริตกิริยางามงอน งามเอว งามอ่อนทั้งกายา " ให้นักเรียนบอกความหมายของ คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ - พักตร์ ความหมาย ใบหน้า - โอษฐ์ ความหมาย ปาก - จุไร ความหมาย ไรผม - นัยน์เนตร ความหมาย นัยน์ตา - กร ความหมาย มือ - ถัน ความหมาย หน้าอก - กรรณ ความหมาย หู - ขนง ความหมาย คิ้ว

15 ข้อคิด ที่ได้ ข้อคิดที่ได้รับ ๑. อำนาจตกอยู่ในมือของคน ที่ลืมตัว จะเกิดผลร้ายตามมาได้ ๒. เมื่อคนมีอำนาจ จะ ตัดสินใจด้วยความรู้สึกก้าวร้าว รุนแรงได้ง่ายเมื่อคิดว่าถูกรังแก ๓. คนเราควรใช้อำนาจเพียง เพื่อป้องกันตัวไม่ให้รับพิบัติ เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทำลายผู้อื่น เพื่อแก้แค้น ๔. ความหลงอำนาจเป็นกิเลส อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อยู่ร่วมใน สังคมต้องได้รับความเดือดร้อน ๕. วรรณคดีเป็นบทวิจารณ์ ชีวิตที่ทำให้คนเราเข้าใจชีวิต ของเพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง

16


ดาวน์โหลด ppt ก. ศรีลังกา ข. มลายู ค. อินเดีย ง. ชวา 2. เรื่อง รามเกียรติ์ แต่งด้วย คำประพันธ์ชนิดใด ก. กลอนนิราศ ข. กลอนบทละคร ค. กลอนเพลงยาว ง. กลอนนิทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google