งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ. หน่วย และนายทหารสังกัด บก. บชร. ๓, ร้อย. บก. บชร. ๓ และ ศคบ. บชร. ๓ “ ตามโครงการปลูกฝังและ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการรักษาวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ. หน่วย และนายทหารสังกัด บก. บชร. ๓, ร้อย. บก. บชร. ๓ และ ศคบ. บชร. ๓ “ ตามโครงการปลูกฝังและ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการรักษาวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ. หน่วย และนายทหารสังกัด บก. บชร. ๓, ร้อย. บก. บชร. ๓ และ ศคบ. บชร. ๓ “ ตามโครงการปลูกฝังและ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการรักษาวินัย ”

2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่ง เครื่องแบบทหาร ในโอกาสต่าง ๆ พ. ศ. ๒๕๑๙ ๑. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่ง หรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง เครื่องแบบปกติขาว คือ ๑. ๑ ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐ พิธีตามหมาย กำหนดการ ๑. ๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใน โอกาสต่าง ๆ ที่ เป็นทางราชการหรือในการรับ - ส่งเสด็จ

3 ๑. ๓ ไปในงานพิธีของทาง ราชการที่กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ แต่มิได้กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ ชนิด ใดโดยแน่นอน ๑. ๔ ไปในงานพระราชทานเพลิง ศพทหาร ตำรวจ หรืองานฝังศพทหาร ตำรวจ ตาม ประเพณี ลัทธิ หรือศาสนา ที่ไม่เผาศพ ๑. ๕ ไปในงานพิธีของส่วน ราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่ง เครื่องแบบปกติขาว

4 ๑. ๖ ในงานพิธีหรืองานเลี้ยง รับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจำเป็นต้องแต่ง เครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตาม ความเหมาะสม ๒. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่ง หรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คือ ๒. ๑ ในการเยี่ยมคำนับเป็น ทางการ ๒. ๒ ในการรายงานตนเอง

5 ๒. ๓ ในงานพิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร ๒. ๔ ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของ หน่วย เช่น พิธีรับ ประกาศนียบัตร, พิธีเปิดหรือปิด การศึกษา พิธีเปิด – ปิดการ ประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่ง หน่วยใน ทบ. เป็น เจ้าภาพหรือพิธีการอื่น ๆ ในทำนอง เดียวกัน ๒. ๕ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ

6 ๒. ๖ ไปในงานพิธีของส่วน ราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน แต่ง เครื่องแบบปกติกากี คอตั้ง ๒. ๗ ในโอกาสที่สามารถแต่ง เครื่องแบบได้ทั้งชุด ปกติขาว และชุดปกติกากีแกมเขียวคอ แบะให้แต่งเครื่องแบบ ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ๓. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่ง หรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ คือ

7 ๓. ๑ ในการปฏิบัติราชการ ตามปกติและในการศึกษา หรือการดูงาน ๓. ๒ ในการเดินทาง ภายในประเทศ เมื่อต้องแต่ง เครื่องแบบ ๓. ๓ ไปในงานพิธีของส่วน ราชการฝ่ายพลเรือนที่กำหนดให้ ข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบปกติ กากีคอพับ หรือเครื่องแบบตรวจราชการ

8 ๓. ๔ ไปในงานหรือในสังคมที่ ต้องการความเป็น ระเบียบ และเมื่อจำเป็นต้องแต่ง เครื่องแบบไปในงานหรือ สังคมนั้น ๆ เว้นแต่สังคมที่เกี่ยวกับ กิจการค้าจึงไม่สมควร แต่งเครื่องแบบทหาร ๔. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่ง หรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง เครื่องแบบฝึก คือ ๔. ๑ เมื่อทำการฝึก ๔. ๒ เมื่อทำหน้าที่รักษาการณ์ ๔. ๓ เมื่อปฏิบัติราชการสนาม

9 ๔. ๔ เมื่อประจำแถวหรือควบคุม แถวทหาร ๕. ในโอกาสที่ให้ทหารแต่ง เครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับพลทหาร ให้แต่งเครื่องแบบปกติ ๖. ทหารประจำการ เมื่อออกไป นอกราชอาณาเขต จะแต่งเครื่องแบบมิได้เว้นแต่ในโอกาส ต่อไปนี้ จึงให้แต่ง เครื่องแบบได้ คือ ๖. ๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

10 ๖. ๒ เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายต่างประเทศ เข้า เยี่ยมคำนับประมุขของประเทศ เมื่อ เจ้าหน้าที่ของประเทศ นั้นนัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ ๖. ๓ ไปดูการทหาร หรือไป สมาคมกับทหารซึ่ง ณ ที่นั้นมีการแต่งเครื่องแบบ ๖. ๔ ไปฝึกหรือศึกษาวิชาทหาร ในต่างประเทศ ๗. ในโอกาสที่ต้องแต่งเครื่องแบบ ตามข้อ ๖ ให้แต่ง เครื่องแบบทหารบกโดยให้สอดคล้องกับ หมายกำหนดการ นั้น ๆ หรือระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ

11 ๘. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ ---------------------------- --------


ดาวน์โหลด ppt การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ. หน่วย และนายทหารสังกัด บก. บชร. ๓, ร้อย. บก. บชร. ๓ และ ศคบ. บชร. ๓ “ ตามโครงการปลูกฝังและ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการรักษาวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google