งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ.หน่วย และนายทหารสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ.หน่วย และนายทหารสังกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ.หน่วย และนายทหารสังกัด
บก.บชร.๓ , ร้อย.บก.บชร.๓ และ ศคบ.บชร.๓ “ตามโครงการปลูกฝังและ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการรักษาวินัย”

2 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่างๆ
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหาร ในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๑๙ ๑. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่งหรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติขาว คือ ๑.๑ ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมาย กำหนดการ ๑.๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่ เป็นทางราชการหรือในการรับ-ส่งเสด็จ

3 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๑.๓ ไปในงานพิธีของทางราชการที่กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ แต่มิได้กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิด ใดโดยแน่นอน ๑.๔ ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ หรืองานฝังศพทหาร ตำรวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนา ที่ไม่เผาศพ ๑.๕ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว

4 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๑.๖ ในงานพิธีหรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม ๒. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่งหรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คือ ๒.๑ ในการเยี่ยมคำนับเป็นทางการ ๒.๒ ในการรายงานตนเอง

5 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๒.๓ ในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร ๒.๔ ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับ ประกาศนียบัตร , พิธีเปิดหรือปิดการศึกษา พิธีเปิด – ปิดการ ประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยใน ทบ. เป็น เจ้าภาพหรือพิธีการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ๒.๕ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ

6 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๒.๖ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบปกติกากี คอตั้ง ๒.๗ ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุด ปกติขาว และชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะให้แต่งเครื่องแบบ ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ๓. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่งหรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ คือ

7 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๓.๑ ในการปฏิบัติราชการตามปกติและในการศึกษา หรือการดูงาน ๓.๒ ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อต้องแต่ง เครื่องแบบ ๓.๓ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือนที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตรวจราชการ

8 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๓.๔ ไปในงานหรือในสังคมที่ต้องการความเป็น ระเบียบ และเมื่อจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบไปในงานหรือ สังคมนั้น ๆ เว้นแต่สังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าจึงไม่สมควร แต่งเครื่องแบบทหาร ๔. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคำสั่งหรือหมายกำหนด การเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่งเครื่องแบบฝึก คือ ๔.๑ เมื่อทำการฝึก ๔.๒ เมื่อทำหน้าที่รักษาการณ์ ๔.๓ เมื่อปฏิบัติราชการสนาม

9 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๔.๔ เมื่อประจำแถวหรือควบคุมแถวทหาร ๕. ในโอกาสที่ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับพลทหาร ให้แต่งเครื่องแบบปกติ ๖. ทหารประจำการ เมื่อออกไปนอกราชอาณาเขต จะแต่งเครื่องแบบมิได้เว้นแต่ในโอกาสต่อไปนี้ จึงให้แต่ง เครื่องแบบได้ คือ ๖.๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

10 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๖.๒ เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายต่างประเทศ เข้า เยี่ยมคำนับประมุขของประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศ นั้นนัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ ๖.๓ ไปดูการทหาร หรือไปสมาคมกับทหารซึ่ง ณ ที่นั้นมีการแต่งเครื่องแบบ ๖.๔ ไปฝึกหรือศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศ ๗. ในโอกาสที่ต้องแต่งเครื่องแบบตามข้อ ๖ ให้แต่ง เครื่องแบบทหารบกโดยให้สอดคล้องกับหมายกำหนดการ นั้น ๆ หรือระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ

11 การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
๘. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙


ดาวน์โหลด ppt การอบรมวินัยทหารสำหรับ ผบ.หน่วย และนายทหารสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google