งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........................................................................ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์สำนัก / กอง / ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........................................................................ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์สำนัก / กอง / ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........................................................................ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์สำนัก / กอง / ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนัก / กอง / ศูนย์ สำนัก / กอง / ศูนย์................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา องค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีด ความสามารถในการบูรณการ การบริหาร จัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ในการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน ระดับพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน หมายเหตุ ให้สำนัก / กอง / ศูนย์พิจารณาหน้าที่ของสำนัก / กองว่าสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ต่าง ๆ ขององค์การในประเด็นยุทธศาสตร์ใด อย่างไร โดยกำหนดเป้าประสงค์ของสำนัก / กอง / ศูนย์ที่มีส่วนผลักดันให้องค์การ บรรลุเป้าหมาย แบบฟอร์มที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนัก / กอง / ศูนย์..................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนัก / กอง / ศูนย์ มิติภายนอก มิติภายใน วิสัยทัศน์ของสำนัก / กอง / ศูนย์......................................................................................................................... แบบฟอร์มที่ ๒

3 สำนัก / กอง / ศูนย์............................................... ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย แบบฟอร์มที่ ๓

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนัก / กอง / ศูนย์........................................................ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด น้ำห นัก หน่วย นับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ ๑๒๓๔๕ รวม๑๐๐ แบบฟอร์มที่ ๔


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........................................................................ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์สำนัก / กอง / ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google