งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี ครับ. พัฒนาบริการ มุ่งมั่นบริหาร ประสานภาคีและชุมชน รวมพลสร้าง สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี ครับ. พัฒนาบริการ มุ่งมั่นบริหาร ประสานภาคีและชุมชน รวมพลสร้าง สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดี ครับ

2 พัฒนาบริการ มุ่งมั่นบริหาร ประสานภาคีและชุมชน รวมพลสร้าง สุขภาพ

3 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขาวงกต

4

5 การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

6 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เบาหวาน - ความดัน ภาคประชาชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเบาหวาน - ความดัน ประชาชนมีโครงการป้องกันโรคเบาหวาน - ความ ดัน ประชาชนมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง ชุมชนมีมาตราการทางสังคมและวัฒนธรรม

7 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เบาหวาน - ความดัน ภาคภาคีเครือข่าย อ. บ. ต. มีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้นและ ต่อเนื่อง อสม. จัดตรวจคัดกรอง และแสดงบทบาท หน้าที่ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ภาคีเครือข่ายสนับสนุนทรัพยากร

8 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เบาหวาน - ความดัน ภาครากฐาน ชุมชน บุคลากร และองค์กรมีศักยภาพในการ ทำงาน ชุมชนมีข้อมูลครบถ้วนและเทคโนโลยีที่ที่ ทันสมัย ชุมชนมีโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อใช้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรมีการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องเบาหวาน - ความดัน

9 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เบาหวาน - ความดัน ภาคกระบวนการ มีการวางแผนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทันสมัย การบริหารงานและทรัพยากรมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการ ดำเนินงาน

10 แผนปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อการป้องกันโรค เบาหวาน - ความดันโลหิต สูง

11 อปท ร่วมสนับสนุน ทรัพยากร / งบประมาณ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการป้องกัน โรคเบาหวาน - ความดัน แผนปฏิบัติการพื้นฐาน ชุมชนมีโครงการ ป้องกันโรค เบาหวาน – ความดัน ชุมชนมีมาตรการทาง สังคม ชุมชนมีการเฝ้า ระวังป้องกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ร. ร. นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน ) พัฒนาศักยภาพทีมงาน

12 3 ช่องของแผนปฏิบัติการที่ กำลังดำเนินการ และบางส่วนทำ สำเร็จรูปแล้ว

13 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สำคัญ กิจกรรมสำคัญ 1. กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ / พฤติกรรม พัฒนา อสม./ แกนนำในการเฝ้า ระวังคัดกรองเบหวานความดัน 1.1 ติดตามพฤติกรรมด้วยตัวชี้วัด ที่เหมาะสม 1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ชุมชนมีโครงการของชุมชน 2.1 ปรับกระบวนการสร้างแผน ตำบล 2.2 สร้างโครงการใหม่ๆ 2.1.1 ใช้แผนที่ฯสร้างแผนตำบลใน เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ กลุ่มเป้าหมายเบาหวานความดัน 3. ชุมชนมีมาตรการทางสังคม 3.1 พัฒนามาตรการสังคม 3.1.1 จัดเวทีเพื่อสร้างและดำเนิน มาตรการทางสังคม 4. ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง 4.1 พัฒนา อสม./ แกนนำให้ สามารถคัดกรอง เฝ้าระวัง 4.1.1 อสม / แกนนำฝึกอบรมใน โรงเรียนนวัตกรรม 5. ระบบสื่อสาร สารสนเทศมี ประสิทธิภาพ 5.1 สร้างระบบสื่อสารด้านการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ กลุ่มเป้าหมายเบาหวานความดัน โลหิตสูง 5.1.1 พัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการ สื่อสารด้านการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เบาหวานความดันโลหิตสูง 6. บุคลากร / แกนนำมีสมรรถนะ 6.1 สร้าง รร. นวัตกรรมสุขภาพฯ 6.2 เปิดโรงเรียนฯ 6.1.1 ตั้งโรงเรียน 6.1.2 เปิดการเรียนการสอน 7. อปท. ร่วมตัดสินใจขับเคลื่อนและ สนับสนุนฯ ทำความตกลงระหว่างสาขา 7.1.1 สร้างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สาขา 7.1.2 กำหนดประเด็นสุขภาพ

14 การขับรถทางไกลๆนั้นถ้าเรามีแผนที่ หรือ GPRS ช่วยนำทาง ก็จะสามารถถึงไป ถึงจุดหมายได้เร็วประหยัดทั้งเวลาและ เชื้อเพลิงเปรียบเสมือนการทำงานด้าน สุขภาพในสมัยนี้ที่นำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์มาเป็นตัวกำหนดนั้นทำให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพและผลการ ดำเนินงานนั้นดีขึ้น

15 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี ครับ. พัฒนาบริการ มุ่งมั่นบริหาร ประสานภาคีและชุมชน รวมพลสร้าง สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google