งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553

2 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๑.แรงบันดาลใจ ( ทำไมถึงทำ ) ( ที่มา หรือ ความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล ) เป็นนโยบายที่ถ่ายระดับมาให้ สคร. ดำเนินการ

3 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๒. สิ่งที่อยากให้เกิด ( ทำเพื่ออะไร ) ( วัตถุประสงค์ของโครงการ ) ให้มีชุมชนต้นแบบในการลดเสี่ยงลดโรค โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชน / ท้องถิ่นมีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) ในการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๓. กิจกรรมที่ทำ ( ทำอย่างไร ) ( วิธีการ / ขั้นตอน / แนวทาง ของโครงการ ) แต่ละระดับ เวทีกำหนดแนวทางการคัดเลือกพื้นที่จัดทำ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ลดโรคและภัยสุขภาพ ประสานและชี้แจงพื้นที่ระดับจังหวัด กิจกรรมประสานและชี้แจงพื้นที่ระดับอำเภอ / ตำบล จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นชุมชนและ จัดทำ mini-SLM ชุมชน ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนลด เสี่ยงลดโรค รวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำ รายงานนำเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่

5 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๔. ผลที่เกิด ( ทำแล้วได้อะไร ในแต่ละ ช่วงเวลาที่กำหนด ) ( ผลที่ได้ของกิจกรรมตามระยะเวลาที่ กำหนดตามแผน ) ได้ประสานงานจังหวัดในเบื้องต้น เรื่องของ การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงาน

6 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๕. ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความ ภาคภูมิใจ ( มีอะไรบ้าง เป็นไปตามแผน หรือน้อยกว่า แผน หรือมากกว่าแผน ) เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่สามารถ บอกได้ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจ อย่างชัดเจน

7 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๖. เส้นทางสู่ความสำเร็จ ( มีปัจจัย เงื่อนไข อะไร ) ผู้บริหารของจังหวัดเห็นความสำคัญและ ผลักดันการดำเนินงาน บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความพร้อมและเห็นความสำคัญถึง ปัญหา

8 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๗. สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ คืออะไร …… เพราะ.......... จะแก้อย่างไร..... วิทยากรระดับเขตยังไม่มั่นใจในความรู้และ ทักษะของการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์อย่าง ถ่องแท้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึกอบรม อย่างเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งควรอบรมให้วิทยากรระดับเขตให้มี ความสามารถในการถ่ายทอดการใช้แผนที่ ยุทธศาสตร์แบบฉบับชาวบ้าน มีการนำ ประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายและชัดเจน ( ทำเรื่อง ยากให้เป็นเรื่องง่าย )

9 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๘. สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง คืออะไร …… เกิดขึ้นได้เพราะ.... สำนักตรวจราชการได้ให้ความสำคัญใน การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยมี การอบรมการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ให้แก่ บุคลากร บุคลากรมีความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติแต่ละกลุ่มงาน ในการ ทำแผนที่ยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน เกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อทดลองทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของ แต่ละกลุ่มงานแล้วเห็นประโยชน์ในการที่จะ นำไปใช้ได้จริง

10 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๙.ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้ ( ส่งผลต่อการพัฒนาอะไร อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ บรรลุเป้าหมาย ) ได้ความรู้และทักษะที่ได้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการช่วยกัน ให้ความคิดเห็น และเติมเต็มในส่วนที่แต่ละ คนขาด ทำให้ได้ใจคนทำงาน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google