งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

2 กระทรวงฯ มอบหมายกรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น กระทรวงฯ มอบหมายกรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น สร้างเสริม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรกรมอนามัย / ภาคี เครือข่าย 1.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กร 1.3 โครงการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและกลยุทธ์การสร้างเสริม สุขภาพ 1.4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และ การแลกเปลี่ยนรียนรู้ในประเด็นด้าน สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและ ปัญหาสำคัญภายใต้กรอบอาเซียน 1.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน 1.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริม สุขภาพระหว่างประเทศในกลุ่ม อาเซียน 1.7 โครงการแกนนำในการ ดำเนินงานทางวิชาการและการ ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริม สุขภาพตามประเด็นเฉพาะ 2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบด้าน การจัดการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายและอาสา สมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคเพื่อเป็น ต้นแบบในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบด้าน กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพโดยใช้การ ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ 2.4 โครงการจัดทำหลักสูตรและ จัดตั้งศูนย์พัฒนา ศักยภาพด้าน HIA ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นสากลให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมบทบาท ของกรมอนามัยต่อประชาคมอาเซียน – กองการเจ้าหน้าที่ - พัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน - สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการในทุกระดับ พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นสากลให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมบทบาท ของกรมอนามัยต่อประชาคมอาเซียน – กองการเจ้าหน้าที่ - พัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน - สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการในทุกระดับ การขับเคลื่อนกรมอนามัย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – กองแผนงาน - พัฒนารูปแบบและระบบการดำเนินงานความร่วมมือกับ ASEAN การขับเคลื่อนกรมอนามัย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – กองแผนงาน - พัฒนารูปแบบและระบบการดำเนินงานความร่วมมือกับ ASEAN

4  ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 รัฐบาลกำหนดให้กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ส่วนมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล ในเรื่องนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมฯ มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยให้น้ำหนัก ร้อยละ 3  สำนักงาน ก. พ. ร. ขอให้กรมฯ ต่างๆ พิจารณาเรื่องสำคัญที่จะนำมาวัดของกรมฯ พร้อมชื่อตัวชี้วัดและวิธีการวัด กรมฯ ดำเนินการต่อไป  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทั้ง 2 คณะคือด้านสร้างเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว  ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 รัฐบาลกำหนดให้กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ส่วนมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล ในเรื่องนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมฯ มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยให้น้ำหนัก ร้อยละ 3  สำนักงาน ก. พ. ร. ขอให้กรมฯ ต่างๆ พิจารณาเรื่องสำคัญที่จะนำมาวัดของกรมฯ พร้อมชื่อตัวชี้วัดและวิธีการวัด กรมฯ ดำเนินการต่อไป  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทั้ง 2 คณะคือด้านสร้างเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google