งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มยืนยัน แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) คณะ สำนัก สถาบัน กอง...................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มยืนยัน แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) คณะ สำนัก สถาบัน กอง...................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มยืนยัน แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) คณะ สำนัก สถาบัน กอง...................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็น ศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็น ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทาง การศึกษา และการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การอนุรักษ์สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม การปรับระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประชาชน โดยใช้ความรู้เป็นฐาน Strategy MapCorporate Scorecard แผนปฏิบัติการ ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัดระดับบุคคล ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หลัก 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน 4. การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 5. การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น ประสิทธิผล คุณภาพ พัฒนาองค์กร

3 วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ Strategy MapCorporate Scorecard แผนปฏิบัติการ ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัดระดับบุคคล ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง คณะ สำนัก สถาบัน กอง................................... ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หลัก ประสิทธิผล คุณภาพ พัฒนาองค์กร

4 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์ บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับ งบประมาณมา ดำเนินการ และให้เกิดผล สำเร็จในการ พัฒนาการ ปฏิบัติราชการ พัฒนาการ ให้บริการที่มี คุณภาพและ สร้างความพึง พอใจให้แก่ ผู้รับบริการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ ราชการ โดย สามารถลด ค่าใช้จ่ายและ ลดระยะเวลา การให้บริการ ได้ เตรียมความ พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลง ขององค์กร โดย บริหาร ความรู้ของ บุคลากรใน องค์กร แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ คณะ สำนัก สถาบัน กอง...................................

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

6 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คุณภาพการ ให้บริการ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มยืนยัน แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) คณะ สำนัก สถาบัน กอง...................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google