งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007

2 Sharing Items  Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ  Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน  Module 4 : กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2550)

3 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

4 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์คืออะไร ? แผนที่ยุทธศาสตร์ หมายถึงแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ ขององค์กร ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล โดยจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนา ในมุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้/พัฒนาองค์กร อันจะนำไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1 ที่มา : 1 Strategy Map โดย Robert Kaplan และ David Norton

5 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ อ่านแผนที่ยุทธศาสตร์กันอย่างไร ?

6 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ เป้าประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการ เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ

7 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับระบบราชการไทย

8 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Sharing Items  Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ  Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน  Module 4 : กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2550)

9 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

10 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

11 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์ (แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์)

12 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ยืนยันวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กรที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร สามารถ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของ ประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่การสงคราม พร้อมร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้าง สันติภาพในภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เป็นการยืนยันทิศทางการพัฒนาที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต (ภายในห้วงเวลาที่กำหนด) โดยจะระบุเป็นข้อความ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น เกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดหมาย ปลายทางร่วมกันของทุกคนในองค์กร

13 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ oการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ oการป้องกันประเทศ oการรักษาความมั่นคงของรัฐ oการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ oการพัฒนาประเทศ oการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขบัญหาของชาติ oการบริหารจัดการกองบัญชาการทหารสูงสุด oการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ oการป้องกันประเทศ oการรักษาความมั่นคงของรัฐ oการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ oการพัฒนาประเทศ oการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขบัญหาของชาติ oการบริหารจัดการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นการยืนยัน/ทบทวน ประเด็นหลักที่สำคัญที่องค์กร ต้องดำเนินการ พัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต (วิสัยทัศน์ ขององค์กรที่ตั้งไว้)

14 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ oการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ oการรักษาความมั่นคงของรัฐ กำหนด วิสัยทัศน์ของ องค์กร เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพ ในการพิทักษ์รักษา เอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กรที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัด ด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่การ สงคราม พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพใน ภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ การแปลงวิสัยทัศน์ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์

15 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ Strategy Map : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) Vision : เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก Strategic Issue การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน

16 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ กำหนดเป้าประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งทำได้โดยการตอบคำถามในมุมมองด้านต่าง ๆ ตาม หลักของ Balance Scorecard /กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ประสิทธิผลตามพันธกิจ ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ คุณภาพการให้บริการ อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้ อย่างไรว่าได้นำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ ในการนำเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ ก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (ยกเว้นบุคลากร) รวมถึงกระบวนการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเกิดประสิทธิผลตาม พันธกิจ การพัฒนาองค์กร จะต้องพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ องค์กรสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

17 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ Strategy Map : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) Vision : เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ กำหนดเป้าประสงค์ มุมมองด้าน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็น เครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้

18 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ กำหนดเป้าประสงค์ มุมมองด้าน คุณภาพ การให้บริการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้ อย่างไรว่าได้นำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วมการให้บริการที่ดี และเท่าเทียม

19 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ กำหนดเป้าประสงค์ มุมมองด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ ในการนำเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ ก่อให้เกิด ประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (ยกเว้นบุคลากร) รวมถึง กระบวนการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเกิด ประสิทธิผลตามพันธกิจ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วมการให้บริการที่ดี และเท่าเทียม การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่รวดเร็ว

20 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ Strategic Issue ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ การพัฒนาองค์กร กำหนดเป้าประสงค์ มุมมองด้าน การพัฒนาองค์กร ประเด็นคำถามที่ใช้ สำหรับการกำหนดเป้าประสงค์ จะต้องพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขององค์กรสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดความยากจน มีอาชีพ/มีรายได้ การมีส่วนร่วมการให้บริการที่ดี และเท่าเทียม การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่รวดเร็ว การจัดการความรู้ บุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการองค์กรที่ดี

21 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

22 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Sharing Items  Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ  Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน  Module 4 : กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2550)

23 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน พันธกิจของหน่วยงาน หรือ ผลผลิต/กิจกรรม ตามงบประมาณ

24 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน องค์ประกอบของคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน (IPA) คู่ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ(ระดับกรม) กับ หัวหน้าหน่วยงานภายใน (ระดับ สำนัก/กอง) ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ ซึ่งจะต้องเริ่มและจบที่สอดคล้องกับ ปีงบประมาณของส่วนราชการ แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละระดับดังนี้ ระดับ กระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) ส่วนราชการระดับกรม ระดับหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดอื่น ๆ รายละเอียด คำอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคำนวณ และเงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับตัวชี้วัด องค์ประกอบของคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน (IPA) คู่ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ(ระดับกรม) กับ หัวหน้าหน่วยงานภายใน (ระดับ สำนัก/กอง) ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ ซึ่งจะต้องเริ่มและจบที่สอดคล้องกับ ปีงบประมาณของส่วนราชการ แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละระดับดังนี้ ระดับ กระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) ส่วนราชการระดับกรม ระดับหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดอื่น ๆ รายละเอียด คำอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคำนวณ และเงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับตัวชี้วัด

25 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ การแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติด้วย โครงการ

26 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

27 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

28 Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007 Sharing Items  Module 1 : การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  Module 2 : ประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ  Module 3 : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน  Module 4 : กรณีศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ปีงบประมาณ พ. ศ.2550)


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map ; By Somsak Promdum ; Ms.ME, Be.ME, Bs.ME ; 13/06/2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google