งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖. ประเด็นพูดคุย พิจารณาร่างคณะทำงาน กำหนดแนวทางการประชุมกลุ่มตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ แบบฟอร์ม กำหนดวันประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖. ประเด็นพูดคุย พิจารณาร่างคณะทำงาน กำหนดแนวทางการประชุมกลุ่มตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ แบบฟอร์ม กำหนดวันประชุมกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

2 ประเด็นพูดคุย พิจารณาร่างคณะทำงาน กำหนดแนวทางการประชุมกลุ่มตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ แบบฟอร์ม กำหนดวันประชุมกลุ่ม พิจารณาร่างคณะทำงาน กำหนดแนวทางการประชุมกลุ่มตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ แบบฟอร์ม กำหนดวันประชุมกลุ่ม

3 ปัญหาที่ผ่านมา กิจกรรม ซ้ำซ้อน บูรณาการสู่ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ล่าช้า พื้นที่มี เวลากับ ประชาชน น้อย ระบบ ประเมินผล

4 วิสัยทัศน์ องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ

5 พันธกิจ (Mission – M) M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน M2 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสุขภาพ M3 บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล M4 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ M5 สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล

6 M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน SI2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน โรคและภัยสุขภาพ

7 M2 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสุขภาพ SI3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

8 M3 บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิ บาล SI4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

9 M4 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ SI5 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ SI6 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

10 M5 สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล SI7 พัฒนาระบบและการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

11

12 ลักษณะงานในองค์กร ( เจดีย์งาน ) งาน ใหม่ / มุ่งเน้น งานที่เป็นการพัฒนางาน ประจำ งานที่ต้องดำเนินการตามปกติ ยุทธศาสตร์ / กล ยุทธ์

13

14 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายกลยุทธ์หลัก กิจกรรม / โครงการ

15 แนวทางการประชุมกลุ่ม ศึกษาร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ๔ ปี ( พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ) วิเคราะห์ปัญหาและบริบทของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พิจารณากำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ พิจารณากำหนดกิจกรรม / โครงการที่รองรับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก และกำหนดบทบาทของแต่ ละระดับว่ารับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมใด พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศึกษาร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ๔ ปี ( พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ) วิเคราะห์ปัญหาและบริบทของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พิจารณากำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ พิจารณากำหนดกิจกรรม / โครงการที่รองรับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก และกำหนดบทบาทของแต่ ละระดับว่ารับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมใด พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖. ประเด็นพูดคุย พิจารณาร่างคณะทำงาน กำหนดแนวทางการประชุมกลุ่มตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ แบบฟอร์ม กำหนดวันประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google