งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2553 - 2556

2 2 วิสัยทัศน์ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ เป้าประสงค์ เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบทบาทหน้าที่และบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ในท้องถิ่น ของตนเอง

3

4

5 ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ประช าชน ภาคีเครือข่าย กระบวน การ พื้นฐาน 3. อปท. มีความสามารถในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ S เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการอน ามัยสิ่งแวดล้อมและประเมิน ผลกระทบต่อ สุขภาพให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง KPI : อปท. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. สสจ. และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงาน S พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : เจ้าหน้าที่ สสจ.75 จังหวัด สามารถเป็นวิทยากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ 8. มีระบบพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : บุคลากร อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ 13. มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย และ การสื่อสารสาธารณะ S พัฒนาระบบ CRM KPI: ภาคีเครือข่ายมีความรู้ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ 16. บุคลากรมีสมรรถนะด้านวิชาการและ การจัดการ S ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพและที่ปรึกษาด้านวิชาการ KPI : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑ์ 1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ KRI : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพดี 5. ภาคีภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการและการดำเนินงาน S ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกำหนด และผลักดันนโยบาย และบูรณาการแผนงาน โครงการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : จำนวนของภาคีต่าง ๆที่มีส่วนร่วมในการจัดการและดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. สื่อมวลชนสามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ S สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ KPI : มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดงานล้อม 7. สถานประกอบกิจการและสถานบริการปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมาย S ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีความ สามารถพัฒนา ยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ KPI : สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองมาตรฐาน 2. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือนและ ชุมชนได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี KPI : ครัวเรือนสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 9.มีระบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม S1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบ แนวทาง หลักสูตรและมาตรฐาน KPI: จำนวนผลงานวิจัย รูปแบบ แนวทางหลักสูตรมาตรฐาน 14.มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มีมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและระบบประเมินผล KPI: การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผน 11.มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ S ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ KPI: ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 17. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงง่าย S พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ KPI: ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 18. องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี S สนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA KPI: องค์กรดำเนินงานผ่านเกณฑ์ PMQA แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2553-2556 15. ศูนย์ห้อง ปฏิบัติการมีศักยภาพและสามารถรองรับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ S พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : ความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 12. มีระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ S สนับสนุนการใช้ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพในการกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ KPI: ระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 19. อัตรากำลังเหมาะสม S สนับสนุนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม KPI: มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10. มีระบบการพัฒนากฎหมาย S สนับสนุนการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ คำแนะนำของคกก.สธ. KPI : กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและคำแนะนำของ คกก.สธ. 5

6 สร้างกระแส รณรงค์ เผยแพร่ สนับสนุ น ร่วมมือ เพิ่มขีดความสามารถ สนับสนุน 6

7 ประเด็น เป้าหมาย 255425552556 1. มีระบบเฝ้าระวังเหตุรำคาญ 2. มีการจัดการทำเทศบัญญัติด้านกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 3. มีระบบรับรองมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร 4. ใช้ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวทาง Eco- Sanitation 5. มีระบบฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6. มีความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ภาวะฉุกเฉิน 7. มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 8. มีการใช้ HIA ในการกำหนดนโยบายและแผน 9. มีระบบการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 10. มีระบบเฝ้าระวังด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศูนย์ละ 1 แห่ง / เทศบาลนคร 6 แห่ง จังหวัดที่ตั้งนิคม อุตสาหกรรม 6 แห่ง ศูนย์ละ 1 แห่ง เทศบาลนคร 6 แห่ง จังหวัดที่ตั้งนิคม อุตสาหกรรม 6 แห่ง ศูนย์ละ 1 แห่ง //////////////////// ดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน ( นำร่อง )

8 สวั สดี

9 9 7 ISSUE 7. สุขาภิบาล ยั่งยืน ( ส้วม สิ่ง ปฏิกูล ) 5. สุขาภิบาล อาหาร ( ประเด็น ยุทธ์ ) +Issue 4 และ 6 4. น้ำประปา ดื่มได้ 3. พรบ. สาธารณสุข - ออกเทศบัญญัติ - กิจการที่เป็น อันตราย + เหตุรำคาญ 2.HIA ( ประเด็น ยุทธ์ ) 1. สา ธารณภัย ( พันธกิจ ) 6. พฤติกรรม สุขภาพ ( กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ) 1. ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม และได้รับ บริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือน และชุมชนได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี

10 BASIC 10 เทศบาลปีงบประมาณ 2553255425552556 นคร 23 เมือง 54140 ตำบล --163326 รวม 77163326489 ร้อยละ โดยประมาณ 4.7102030

11 INTERMEDIATE เทศบาลปี 2555 ปี 2556 นคร เมือง ตำบล 33 แห่ง 66 แห่ง 11 20 % ของเทศบาลที่ ผ่านระดับ Basic

12 ADVANCED เทศบาลปี 2556 นคร เมือง ตำบล 12 แห่ง 12 เทศบาลที่ผ่านระดับ Basic และ Intermediate


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google