งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สคร. ๖ จ. ขอนแก่น.  การได้รับนโยบายการพัฒนาและสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ( ๒๕๕๑ )  ได้รับแรงบันดาลใจ จากแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สคร. ๖ จ. ขอนแก่น.  การได้รับนโยบายการพัฒนาและสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ( ๒๕๕๑ )  ได้รับแรงบันดาลใจ จากแนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สคร. ๖ จ. ขอนแก่น

2  การได้รับนโยบายการพัฒนาและสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ( ๒๕๕๑ )  ได้รับแรงบันดาลใจ จากแนวคิด / ความเชื่อมั่น ของ อาจารย์อมร นนทสุต  สคร. 5 6 7 ได้รับงบประมาณในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ( สสจ. อปท.) ใน การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับ เขต ( ๑๕ - ๑๗ ธ. ค๕๑ ) (SRM SLM)  สคร. ๖ ได้ผลักดันต่อ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด ของกลุ่มงาน ให้มีการถ่ายทอดสู่ บุคลากรใน กลุ่มงาน และมีจัดทำตาราง ๑๑ ช่อง ทำ Mini SLM ทุกกลุ่มงานๆละ ๑ โรค โดยขั้นตอนที่ ๕ ให้มีการนำแผนที่ฯ ไปใช้ในการวางแผนการ จัดทำแผนงาน / โครงการ ปี ๒๕๕๒

3 สิ่งที่อยากให้เกิด  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย ในการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์แก่เครือข่ายในการบริหารจัดการงาน ป้องกันควบคุมโรคอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ แห่ง

4 ขั้นการเตรียมการ - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจากทุกกลุ่ม ฝ่าย - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน / รับ แนวนโยบาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ กรมควบคุมโรคทางวีดีโอฯ - จัดประชุมประสานแผนกับจังหวัดและ เครือข่ายวิชาการเพื่อหาแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกัน

5 ขั้นการพัฒนา - อบรมฟื้นฟูบุคลากร สคร. และเครือข่าย ครู ก ระดับจังหวัด ( งานสช. งานแผน งานส่งเสริม งาน กองทุน งานคร.) และเครือข่ายกรมอนามัย กรม สบส. พร้อมบูรณาการแผนงาน / งบ ร่วมกัน ๑ - ๓ ธ. ค. ๕๒ - ถ่ายระดับแผนที่ฯจากกรม / สำนัก สู่เขต / กลุ่มโรค - สนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินการถ่ายระดับแผน ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่องของ สคร. และ เครือข่าย ( เงื่อนไขคือ ๑ ) มีกองทุน ๒ ) มีรพสต. ๓ ) เป็นหมู่บ้านจัดการ ๓ ) เป็นพท. ศูนย์การเรียนรู้ ๔ ) ยินดี - สนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง / ตอบสนอง Mini Slm และความต้องการของพื้นที่

6 ขั้นการประเมินผล - ร่วม ประเมินกระบวนการ ติดตามผล การดำเนินงานตาม Mini SLM - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป บทเรียนการดำเนินงาน ประกวด ผลงานดีเด่น - สรุปเป็นเอกสาร

7  ได้แนวทาง / ทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน ( ในเวทีประสานแผน ๙ - ๑๐ พ. ย. ๒๕๕๒และ การประชุมทาง VDO Con.)  คณะทำงาน และภาคีเครือข่าย สสจ. ศูนย์ อนามัยฯ ได้รับการเครือข่ายมีความรู้ ทักษะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( ๑ - ๓ ธ. ค. ๒๕๕๒ )  มีการใช้แผนที่ฯในการบริหารการ เปลี่ยนแปลง  พื้นที่มีการดำเนินการตามแผนฯ  มีบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการขยายผล

8  ขั้นเตรียมการ สามารถดำเนินการได้ตาม แผนทุกกิจกรรม  ขั้นพัฒนา - อบรมฟื้นฟูวิทยา ครู ก เป็นไปตามแผน - การกำหนดพื้นที่และกำหนดการ ดำเนินงานที่ชัดเจน ได้ ๗ จังหวัด รอผลอีก ๑ จังหวัด ( เดือน กพ.- มี. ค ) โดย สสจ. / สสอ. เป็นเจ้าภาพ คณะทำงาน สคร. และ ศอ. รับเป็นทีมดำเนินการ และหรือร่วมดำเนินการ ใช้งบจากกองทุนตำบล สคร. ร่วมสนับสนุน แห่งละ ๑๐, ๐๐๐ บาท

9  ความเชื่อมโยงของนโยบายทุกระดับ สอดคล้อง ชัดเจน บูรณาการแท้จริง  การพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง  การติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องจากกรม ควบคุมโรค  บุคลากรผู้รับผิดชอบมีใจอยากทำ มี กระบวนทัศน์ที่ดีต่อการพัฒนา  มีพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ( มี กองทุน กรรมการ แกนนำเข้มแข็ง ) ใน ระดับหนึ่ง

10  ความไม่ชัดเจนนโยบายการดำเนินงาน ในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของ สสจ. ไม่มีเจ้าภาพเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นงาน ฝาก  ขาดการบูรณาการกับกลุ่มงาน กรม กอง ทำให้เสียเวลา งบประมาณ  ทีมงานขาดความเข้าใจ ให้ความสำคัญ น้อย ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ

11  ได้เครือข่ายการทำงานระดับเขต และจังหวัด จากเวทีการอบรม ฟื้นฟู ( เกิดการบูรณาการทำงาน ทั้งพื้นที่ งบประมาณ )

12 ความรู้ทักษะ ได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์ ทักษะ แนวทางการทำงานใหม่ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา  อปท. ควรมีส่วนร่วมและแสดงบทบาทมากขึ้น ( มี ความเข้าใจการสร้าง / ใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ โดยการสนับสนุนของภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง )  กรมควบคุมโรค. กรมอนามัย สปสช. และ สช. ควรประสานและผลักดันแผนการดำเนินร่วมกัน อย่างเข้มข้น  มีการผลักดันเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง อย่างจริงจัง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กรรมการ ภาค ประชาชน ในการตรวจสอบ ประเมินการ ดำเนินงานของ อปท.

13


ดาวน์โหลด ppt สคร. ๖ จ. ขอนแก่น.  การได้รับนโยบายการพัฒนาและสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ( ๒๕๕๑ )  ได้รับแรงบันดาลใจ จากแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google