งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................. อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ สำนัก /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................. อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ สำนัก /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................. อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ สำนัก / กอง / ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนัก / กอง / ศูนย์ สำนัก / กอง / ศูนย์.......................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถการเตรียมความพร้อมในการ จัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุง การฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง หมายเหตุ ให้สำนัก / กอง / ศูนย์พิจารณาหน้าที่ของสำนัก / กอง / ศูนย์ว่าสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ต่าง ๆ ขององค์การในประเด็นยุทธศาสตร์ใด อย่างไร โดยกำหนดเป้าประสงค์ของสำนัก / กอง / ศูนย์ที่มีส่วนผลักดันให้องค์การ บรรลุเป้าหมาย แบบฟอร์มที่ 1

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนัก / กอง / ศูนย์............................. ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนัก / กอง / ศูนย์ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ การพัฒนา องค์การ วิสัยทัศน์ของสำนัก / กอง / ศูนย์............................................................................................................................... แบบฟอร์มที่ 2

3 สำนัก / กอง / ศูนย์.......................................... ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย แบบฟอร์มที่ 3

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนัก / กอง / ศูนย์........................................................ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ตัวชี้วัดน้ำห นัก หน่วย นับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้คะแนนหมายเหตุ 12345 รวม 100 แบบฟอร์มที่ 4


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................. อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ สำนัก /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google