งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มที่ 1 สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มที่ 1 สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มที่ 1 สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงการฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ หมายเหตุ ให้สำนัก/กอง/ศูนย์พิจารณาหน้าที่ของสำนัก/กอง/ศูนย์ว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ต่าง ๆ ขององค์การในประเด็นยุทธศาสตร์ใด อย่างไร โดยกำหนดเป้าประสงค์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ที่มีส่วนผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง/ศูนย์.............................
แบบฟอร์มที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนัก/กอง/ศูนย์ วิสัยทัศน์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล การให้บริการ คุณภาพ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ การพัฒนา องค์การ

3 สำนัก/กอง/ศูนย์ แบบฟอร์มที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

4 แบบฟอร์มที่ 4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี้วัด น้ำหนัก หน่วยนับ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 1 2 3 4 5 รวม 100


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มที่ 1 สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google