งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

2 ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕
วาระการประชุม ๑. พิจารณาข้อเสนอในการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ ๒. การถ่ายทอดข้อเสนอตัวชี้วัดสู่รายบุคคล และจัดทำ KPI บุคคล ๓. การพัฒนาองค์การตามกรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ(Government Evaluation System : GES) เรื่องอื่น

3 ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕
กรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES ) มิติภายนอก 1. ด้านการประเมินประสิทธิผล 2. ด้านการประเมินคุณภาพ มิติภายใน 3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ 4. ด้านการพัฒนาองค์การ 35 15 35 15

4 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ มิติภายนอก : น้ำหนักร้อยละ 35 ด้านการประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ๑. มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงภายใน 1 ปี กพม ๒. ผลสัมฤทธิ์ของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ๒.๑ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการนำมาตรฐาน / คู่มือไปใช้งานจริง ๒.๒ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการนำแบบแนะนำแก้ไขความเสียหายไปใช้งานจริง ๒.๓ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้งานจริง ๑๕ (๕) กปว กวจ

5 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ มิติภายนอก : น้ำหนักร้อยละ 35 ด้านการประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 1.3 การให้บริการด้านงานเจาะทดสอบดินชั้นฐานรากทาง สะพาน และอาคาร กปว 1.4 การจัดเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ กวจ

6 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ มิติภายนอก : น้ำหนักร้อยละ 35 ด้านการประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานทดสอบวัสดุ) ๑๐ กวค ๒. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ กวค. ๓. ระดับความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทาง ๒๐

7 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ มิติภายนอก : น้ำหนักร้อยละ 15 ด้านการประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนของหน่วยงาน สอก ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๓. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรม กยศ

8 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ มิติภายนอก : น้ำหนักร้อยละ 15 ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ๔๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES ) ๑๕ กยศ

9 ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕
ตารางการถ่ายทอดข้อเสนอปฏิบัติราชการสู่ระดับบุคคล : กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มิติภายนอก(ตัวชี้วัดที่...) มิติภายใน(ตัวชี้วัดที่...) ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๑.๒.๑ ๑.๒.๒ ๑.๒.๓ กยศ. นายสุพน เดชพลมาตย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ü นายจักรพงษ์ วงค์คำจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

10 ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕
ตารางการข้อเสนอปฏิบัติราชการระดับบุคคล : KPI. บุคคล แบบสรุปรายการตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๕๕ เสนอ : กลุ่มยุทธศาสตร์/ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา อนุมัติ : ชื่อพนักงาน : นาย จักรพงษ์ วงค์คำจันทร์ ปรับปรุงครั้งที่ : มีนาคม 2554 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญการ วันที่บังคับใช้ : มุมมอง (Perspective) ตัวชี้วัด นน.คะแนน ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย กิจกรรม / โครงการ (Initiative) เกณฑ์การให้คะแนน (KPI) (Weight) (Baseline Data) (Target) ๑). ระดับความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบสทช.ที่ ๑, ๔, และ ๑๔ ๕๐ ๒). ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES ) ๓๐ ๓). ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๐   รวม ๑๐๐


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google