งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOG O ๑. พิจารณา ข้อเสนอในการ ปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ ๒. การถ่ายทอด ข้อเสนอตัวชี้วัด สู่รายบุคคล และ จัดทำ KPI บุคคล ๓. การพัฒนา องค์การตาม กรอบการ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOG O ๑. พิจารณา ข้อเสนอในการ ปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ ๒. การถ่ายทอด ข้อเสนอตัวชี้วัด สู่รายบุคคล และ จัดทำ KPI บุคคล ๓. การพัฒนา องค์การตาม กรอบการ ประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOG O ๑. พิจารณา ข้อเสนอในการ ปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ ๒. การถ่ายทอด ข้อเสนอตัวชี้วัด สู่รายบุคคล และ จัดทำ KPI บุคคล ๓. การพัฒนา องค์การตาม กรอบการ ประเมินผล ราชการแบบ บูรณาการ (Government Evaluation System : GES)

3 LOG Oมิติภายนอก 1. ด้านการประเมิน ประสิทธิผล 2. ด้านการประเมิน คุณภาพ มิติภายใน 3. ด้านการประเมิน ประสิทธิภาพ 4. ด้านการพัฒนา องค์การ กรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES )

4 LOG O ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อย ละ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ๑. มาตรฐาน / คู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงภายใน 1 ปี ๘ กพม ๒. ผลสัมฤทธิ์ของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ๒. ๑ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการนำมาตรฐาน / คู่มือไปใช้งานจริง ๒. ๒ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการ นำแบบแนะนำแก้ไขความเสียหายไปใช้งานจริง ๒. ๓ ระดับความสำเร็จ ในการติดตาม ประเมินผล ของการ นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้งานจริง ๑๕ ( ๕ ) กพม กปว กวจ มิติ ภายนอก :

5 LOG O มิติ ภายนอก : ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ 1.3 การให้บริการด้านงานเจาะทดสอบดินชั้นฐาน รากทาง สะพาน และอาคาร ๗กปว 1.4 การจัดเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ๕กวจ

6 LOG O มิติ ภายนอก : ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( งานทดสอบวัสดุ ) ๑๐ กวค ๒. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ๕ กวค. ๓. ระดับความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพงาน ก่อสร้างทาง ๒๐ กวค.

7 LOG O ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนของหน่วยงาน ๕ สอก ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต ๕ สอก ๓. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยงของกรม ๕ กยศ มิติ ภายนอก :

8 LOG O ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อย ละ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ๔๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตาม กรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES ) ๑๕ กยศ มิติ ภายนอก :

9 LOG O ตารางการถ่ายทอดข้อเสนอปฏิบัติราชการ สู่ระดับบุคคล : กลุ่ม / ส่วน / ฝ่าย ชื่อ - สกุลตำแหน่ง มิติภายนอก ( ตัวชี้วัดที่...) มิติภายใน ( ตัวชี้วัดที่...) ๑.๑๑.๑ ๑.๒๑.๒ ๑.๓๑.๓๑.๔๑.๔๒.๑๒.๑๒.๒๒.๒๒.๓๒.๓๓.๑๓.๑๓.๒๓.๒๓.๓๓.๓๔.๑๔.๑ ๑.๒.๑๑.๒.๑ ๑.๒.๒๑.๒.๒ ๑.๒.๓๑.๒.๓ กยศ. นายสุพน เดชพล มาตย์ วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ กยศ. นายจักรพงษ์ วงค์ คำจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญ การ

10 LOG O แบบสรุปรายการตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๕๕ เสนอ : กลุ่มยุทธศาสตร์ / สำนักวิเคราะห์ วิจัยและ พัฒนา อนุมัติ : ชื่อพนักงาน : นาย จักรพงษ์ วงค์คำจันทร์ ปรับปรุงครั้งที่ : มีนาคม 2554 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญการ วันที่บังคับใช้ : มุมมอง (Perspecti ve) ตัวชี้วัด นน. คะแนน ข้อมูล ปัจจุบันเป้าหมาย กิจกรรม / โครงการ (Initiative) เกณฑ์การให้คะแนน (KPI)(Weight) (Baseline Data) (Target ) ๕๔๓๒๑ ๑ ). ระดับความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพงาน ก่อสร้างทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบสทช. ที่ ๑, ๔, และ ๑๔ ๕๐ ๕ ๕๔๓๒๑ ๒ ). ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตาม กรอบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES ) ๓๐ ๕ ๕๔๓๒๑ ๓ ). ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการ ปฏิบัติราชการประจำปี ๒๐ ๕ ๕๔๓๒๑ รวม ๑๐๐ ตารางการข้อเสนอปฏิบัติราชการระดับ บุคคล : KPI. บุคคล


ดาวน์โหลด ppt LOG O ๑. พิจารณา ข้อเสนอในการ ปฏิบัติราชการ สวว. ๒๕๕๕ ๒. การถ่ายทอด ข้อเสนอตัวชี้วัด สู่รายบุคคล และ จัดทำ KPI บุคคล ๓. การพัฒนา องค์การตาม กรอบการ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google