งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2  จากการสังเกตของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, 2007 รวม 116 คน มี นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่พูดไม่ สุภาพ แต่งกายผิดระเบียบ ขึ้น ห้องเรียนช้า ไม่เตรียมอุปกรณ์ที่ครู มอบหมายมาในชั่วโมง ทำงานไม่ รอบคอบ ขาดความกล้าแสดงออก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

4  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม กิจกรรม 3 ด้าน 1. กิจกรรมสมุดบันทึก ความดี 2. กิจกรรม 1 คุณธรรม 1 ห้องเรียน 3. กิจกรรมวัน นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 มี คุณธรรม จริยธรรม ในระดับดี

5  ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, 2007 จำนวน 166 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 116 คน ซึ่งได้มาจากตารางการสุ่ม ของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม ตัวอย่าง 116 คน ดำเนินการสุ่มอย่าง ง่ายด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียนละ 29 คน

6 คุณธรรม จริยธรรม XS.D. ระดับอันดับ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ 4.05.54 ดี 9 2. ความมีวินัย 3.95.52 ดี 12 3. ความรับผิดชอบ 3.99.73 ดี 10 4. ความซื่อสัตย์สุจริต 4.24.62 ดี 2 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 3.87.71 ดี 13 6. การประหยัด 4.09.63 ดี 7 7. ความสนใจใฝ่รู้ 3.82.74 ดี 14 8. ความรักสามัคคี 4.20.65 ดี 4 9. การละเว้นสิ่งเสพย์ติด และการพนัน 4.37.69 ดี 1 10. ความกตัญญู 4.22.64 ดี 3 11. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.98.76 ดี 11 12. การพึงตนเอง 4.06.69 ดี 8 13. ความอดกลั้น 4.13.72 ดี 6 14. มารยาทไทย 4.15.74 ดี 5 รวม 4.08.45 ดี

7  ผู้ได้รับการประเมินส่วนใหญ่เป็นหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 เป็นชาย จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ในภาพรวมนักเรียนมี คุณภาพในระดับดี (x = 4.37, S.D.=.45) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า นักเรียนมีคุณภาพในระดับดี ทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ ดังนี้ ด้านละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรักสามัคคี มารยาทไทย ความอดกลั้น การประหยัด การ พึ่งตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความ เชื่อมั่นในตนเอง และความสนใจใฝ่รู้ ตามลำดับ

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google