งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2  จากการสังเกตของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, 2007 รวม 116 คน มี นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่พูดไม่ สุภาพ แต่งกายผิดระเบียบ ขึ้น ห้องเรียนช้า ไม่เตรียมอุปกรณ์ที่ครู มอบหมายมาในชั่วโมง ทำงานไม่ รอบคอบ ขาดความกล้าแสดงออก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

4  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม กิจกรรม 3 ด้าน 1. กิจกรรมสมุดบันทึก ความดี 2. กิจกรรม 1 คุณธรรม 1 ห้องเรียน 3. กิจกรรมวัน นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 มี คุณธรรม จริยธรรม ในระดับดี

5  ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, 2007 จำนวน 166 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 116 คน ซึ่งได้มาจากตารางการสุ่ม ของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม ตัวอย่าง 116 คน ดำเนินการสุ่มอย่าง ง่ายด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียนละ 29 คน

6 คุณธรรม จริยธรรม XS.D. ระดับอันดับ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ ดี 9 2. ความมีวินัย ดี ความรับผิดชอบ ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ดี 2 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง ดี การประหยัด ดี 7 7. ความสนใจใฝ่รู้ ดี ความรักสามัคคี ดี 4 9. การละเว้นสิ่งเสพย์ติด และการพนัน ดี ความกตัญญู ดี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ดี การพึงตนเอง ดี ความอดกลั้น ดี มารยาทไทย ดี 5 รวม ดี

7  ผู้ได้รับการประเมินส่วนใหญ่เป็นหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ เป็นชาย จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวมนักเรียนมี คุณภาพในระดับดี (x = 4.37, S.D.=.45) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า นักเรียนมีคุณภาพในระดับดี ทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ ดังนี้ ด้านละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรักสามัคคี มารยาทไทย ความอดกลั้น การประหยัด การ พึ่งตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความ เชื่อมั่นในตนเอง และความสนใจใฝ่รู้ ตามลำดับ

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google