งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, 2007 รวม 116 คน มี นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่พูดไม่สุภาพ แต่งกายผิด ระเบียบ ขึ้นห้องเรียนช้า ไม่เตรียมอุปกรณ์ที่ครูมอบหมาย มาในชั่วโมง ทำงานไม่รอบคอบ ขาดความกล้าแสดงออก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม กิจกรรม 3 ด้าน กิจกรรมสมุดบันทึกความดี กิจกรรม 1 คุณธรรม 1ห้องเรียน กิจกรรมวัน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับดี

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.ปีที่ 2 ห้อง 2001, 2003, 2005, จำนวน คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 116 คน ซึ่งได้มา จากตารางการสุ่มของ Krejcie และ Morgan ได้ กลุ่มตัวอย่าง 116 คน ดำเนินการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับ ฉลากห้องเรียนละ 29 คน

6 ตารางแสดงระดับคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม
คุณธรรม จริยธรรม X S.D. ระดับ อันดับ มีมนุษยสัมพันธ์ 4.05 .54 ดี 9 ความมีวินัย 3.95 .52 12 ความรับผิดชอบ 3.99 .73 10 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.24 .62 2 ความเชื่อมั่นในตนเอง 3.87 .71 13 การประหยัด 4.09 .63 7 ความสนใจใฝ่รู้ 3.82 .74 14 ความรักสามัคคี 4.20 .65 4 การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 4.37 .69 1 10. ความกตัญญู 4.22 .64 3 11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.98 .76 11 การพึงตนเอง 4.06 8 ความอดกลั้น 4.13 .72 6 14. มารยาทไทย 4.15 5 รวม 4.08 .45

7 สรุปผล ผู้ได้รับการประเมินส่วนใหญ่เป็นหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ เป็นชาย จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม นักเรียนมีคุณภาพในระดับดี (x = 4.37 , S.D.= .45) ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีคุณภาพในระดับดี ทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านละเว้นสิ่งเสพย์ติดและ การพนัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรักสามัคคี มารยาทไทย ความอดกลั้น การประหยัด การพึ่งตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัย ความเชื่อมั่นในตนเอง และความสนใจ ใฝ่รู้ ตามลำดับ

8 ขอจบการนำเสนอ สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google