งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คำอธิบายรายวิชา ( คัดจากเอกสารหลักสูตร ) 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0) ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัย แห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คำอธิบายรายวิชา ( คัดจากเอกสารหลักสูตร ) 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0) ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัย แห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. คำอธิบายรายวิชา ( คัดจากเอกสารหลักสูตร ) 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0) ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัย แห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทำงานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่าง เป็นสุข คำอธิบายรายวิชา

2 1.) เพื่อทำความเข้าใจความหมายและขอบเขตหลัก วิชา และทฤษฎีว่าด้วย “ พฤติกรรมมนุษย์ ” (Human Behavior) และ “ การพัฒนาตน ” (Self Development) 2.) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง ว่า พฤติกรรมใดที่ไม่ เหมาะสมและควรปรับปรุง 3.) เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ บุคคลในลักษณะต่าง ๆ 4.) เพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรม ที่ตนเองต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

3 3. ชิ้นรายงานการศึกษาค้นคว้า จะมี 2 ชิ้นรายงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ “ ประมวลหลักวิชาและทฤษฎีว่าด้วย พฤติกรรม ” โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการ สอน ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ประกอบและ จากแห่งวิทยาการอื่น ๆ เช่น สำนักกิจการ นักศึกษาของสถาบัน ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ คณะต่าง ๆ โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ แล้วนำมา เรียบเรียงโดยใช้ความคิดของตนเอง ความยาว ประมาณ 15 – 20 หน้า ชื่อ “ ทฤษฎีและตัวอย่างของการพัฒนาตน ” โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ชิ้นที่ 1 ( ทำเป็นรายกลุ่ม )

4 ชื่อ “ การสร้างโปรแกรม / โครงการ พัฒนาตนเอง ” เป็น ข้อเขียนที่ได้จากการ ดำเนินการสร้างยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนา ตนเอง มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เลือกพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ พัฒนา และทำการวิเคราะห์พฤติกรรมนั้น ๆ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ขั้นที่ 2 กำหนดยุทธศาสตร์ / วิธีการ ที่ใช้ใน การพัฒนาพฤติกรรม นั้น ๆ และขยายความว่า ยุทธศาสตร์ / วิธีการที่นำมาใช้มีลักษณะอย่างไร มีความสอดคล้องหรือนำมาจากแนวคิดทฤษฎีใด และนำไปสู่ “ การแก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนาพฤติกรรมเป้าหมาย ได้อย่างไร ” ชิ้นที่ 2 ( ทำเป็นรายบุคคล )

5 ขั้นที่ 3 เขียนสรุปเรียบเรียงด้วยความคิด ของตนเองเป็นรายงานมีความยาวประมาณ 15 – 20 หน้า 3. ชิ้นรายงานการศึกษาค้นคว้า ( ต่อ )

6 4. ลักษณะของรายงานและกำหนดส่ง 1.) เขียนด้วยลายมือของตนเองตลอด เล่ม ไม่พิมพ์แม้ปก 2.) ใช้กระดาษอ่อนธรรมดา เย็บข้าง 3.) ความยาวของแต่ละชิ้นงานตามที่ กำหนดไว้ มีคำนำ, สารบัญ, บัญชีแผนภาพ, บัญชีตาราง, ประวัติผู้เขียน, บรรณานุกรม 4.) ควรจัดหัวข้อภายในเล่มถูกต้องตาม หลักการเขียนรายงาน ทางวิชาการ, อ้างอิงถูกหลักวิชาการ 5.) กำหนดส่ง รายงานชิ้นที่ 1 กำหนด ส่งสัปดาห์ที่ 8, ชิ้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13

7 5. การประเมินผล 1.) ประเมินจากรายงาน 2 ชิ้น ชิ้นละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน 2.) ประเมินจากแบบฝึกหัดเพิ่มเติมและ กิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจน การสอบและความตั้งใจศึกษาค้นคว้า รวม 40 คะแนน

8 แนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรม มี 6 ข้อ สรีระ - จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ มานุษยนิยม พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม พุทธศาสนา 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ. เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 1ขี้เกียจ 56 2 ขี้โมโห, หงุดหงิดง่าย, ใจร้อน 41 3 นอนตื่นสาย, มาเรียนสาย 27 4 เรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ, ไม่ตั้งใจเรียน 16 5 อ่านหนังสือแล้วไม่จำ, ไม่สนใจอ่านหนังสือ 15 6ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 14 7 ไม่มั่นใจในตนเอง, ไม่กล้าแสดงออก 12

10 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ. เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 8 ใจน้อย, ขี้งอน 11 9 เอาแต่ใจตนเอง, ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น 10 10ขี้ลืม 9 11รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 7 12คิดมาก 4 13 ไม่รอใคร, ไม่ง้อใคร, ชอบทำอะไรคนเดียว 4 14 ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ 4

11 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ. เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 15 เชื่องช้า, ไม่กระตือรือร้น 3 16ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 3 17 พูดไม่ถูกกาลเทศะ, พูดไม่สุภาพ, พูดไม่ชัด 3 18พูดน้อย 2 19ไม่ยอมใคร 2 20 ไม่ยอมใครเชื่อมั่นในตนเองสูง, ไม่ฟังความคิดเห็นใคร 2 21เขียนหนังสือไม่สวย 2

12 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ. เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 22ติดพฤติกรรมการเป็นเด็ก 2 23บุคลิกไม่ดี 2 24ผัดวันประกันพรุ่ง 2 25ขี้บ่น 1 26ชอบหลับในห้องเรียน 1 27ชอบเล่นเกมส์ 1 28งี่เง่า 1

13 ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 29ก่อนนอนไม่ชอบปิดโทรทัศน์ 1 30เมื่อพบปัญหาแล้วท้อแท้ 1 31ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น 1 32 ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระบบ 1 33เที่ยวเก่ง 1 34นอนไม่หลับ 1 35แต่งกายไม่เรียบร้อย 1

14 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ. เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรมความถี่ 36เล่นการพนัน 1 37นอนกรน 1


ดาวน์โหลด ppt 1. คำอธิบายรายวิชา ( คัดจากเอกสารหลักสูตร ) 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0) ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัย แห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google