งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมการเล่น เกมส์ในเวลาเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเมธิ กา ชาพิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมการเล่น เกมส์ในเวลาเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเมธิ กา ชาพิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมการเล่น เกมส์ในเวลาเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเมธิ กา ชาพิมล

2 ปัจจุบันเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มีบทบาทมากจน กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีกันทุก ครัวเรือน วิถีชีวิตของเราจึงต้องมี “ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเล่นเกม คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกกิจกรรมที่เด็กสมัยนี้นิยมกันมาก เวลา ว่างมักเล่นเกมส์ ไม่มีเรียนก็หนีเข้าร้านเกมหรือแม้จะมีเรียน ก็หนีเรียนไปเล่นเกมส์และปัญหาของวัยรุ่นมีผลกระทบใน หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม จิตใจ และสุขภาพ ไม่เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเท่านั้น ยังถือว่าเป็นปัญหา ระดับชาติ การสนับสนุนให้เด็กรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ การซื้อ คอมพิวเตอร์ให้เด็กโดยไม่ได้ปลูกฝังการใช้ที่ถูกต้องให้ การมีร้านเกมใกล้บ้าน หาได้ง่าย สะดวกต่อการไปใช้บริการ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เด็กติดการเล่นเกมส์เป็น ส่วนใหญ่ จากปัญหาดังกล่าว จึงส่งผลให้ครูผู้สอน มุ่งศึกษา พฤติกรรมการแอบเล่นเกมระหว่างเรียน

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแอบเล่นเกมระหว่างเรียน ของนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการแอบเล่นเกม ระหว่างเรียนของผู้เรียน เพื่อศึกษาผลกระทบของการเล่นเกมส์ระหว่าง เรียน

4 จำนวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

5 จำนวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

6 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านสาเหตุที่มีผลต่อ การเล่นเกมส์ ด้านตนเอง 1. ด้านตนเอง ความคิดเห็น น้อย ที่สุด 1 น้อ ย 2 ปาน กลาง 3 มาก 4 มาก ที่สุด 5 ไม่ ระ บุ รว ม XSD การ แปล ความห มาย 1.1 นักเรียนไม่เข้าใจ เนื้อหาในบทเรียน 2 4.00 8 16. 00 23 46.0 0 11 22. 00 6 12.0 0 - 50 10 0 3.2 2.99 6 ปาน กลาง 1.2 นักเรียนทำ กิจกรรมที่ครูสอนไม่ ทัน 9 18.00 11 22. 00 11 22.0 0 17 34. 00 2 4.00 - 50 10 0 2.8 4 1.2 01 ปาน กลาง 1.3 นักเรียนมี พฤติกรรมการติด เกมส์ 15 30.00 14 28. 00 14 28.0 0 6 12. 00 1 2.00 - 50 10 0 2.2 8 1.0 89 น้อย 1.4 นักเรียนง่วงนอน ในเวลาครูบรรยาย 8 16.00 9 18. 00 17 34.0 0 12 24. 00 4 8.00 - 50 10 0 2.9 0 1.1 82 ปาน กลาง ค่าเฉลี่ย 2. 81 1.1 17 ปาน กลาง

7 2. ด้าน ครูผู้สอน ความคิดเห็น น้อย ที่สุด 1 น้อย 2 ปาน กลาง 3 มาก 4 มาก ที่สุด 5 ไม่ ระบุ รว ม XSD การ แปล ความห มาย 2.1 ครูผู้สอนพูด เร็วเกินไปฟังไม่ ทัน 5 10.00 18 36. 00 18 36.00 7 14. 00 2 4.00 - 50 10 0 2.6 6.98 2 ปาน กลาง 2.2 ครูผู้สอนมี วิธีการสอนเป็น แบบล้าสมัย 9 18.00 21 42. 00 14 28.00 6 12. 00 -- 50 10 0 2.3 4.91 7 ปาน กลาง 2.3 ครูผู้สอนไม่ สนใจ 18 36.00 19 38. 00 8 16.00 4 8.0 0 1 2.00 - 50 10 0 2.0 2 1.0 20 น้อย 2.4 ครูผู้สอนจัด กิจกรรมการเรียน ที่ไม่ น่าสนใจ 17 34.00 8 16. 00 20 40.00 4 8.0 0 1 2.00 - 50 10 0 2.2 8 1.0 89 น้อย ค่าเฉลี่ย 2. 32 1.0 02 น้อย ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านสาเหตุที่มีผลต่อ การเล่นเกมส์ ด้านครูผู้สอน

8 3. ด้านสิ่ง อำนวยความ สะดวก ความคิดเห็น น้อย ที่สุด 1 น้อย 2 ปาน กลาง 3 มาก 4 มาก ที่สุด 5 ไม่ ระบุ รวม XSD การ แปล ความห มาย 3.1 สภาพเครื่อง คอมพิว เตอร์เอื้อต่อการ เล่นเกมส์ 5 10.00 10 20.0 0 19 38.00 15 30. 00 1 2.00 - 50 10 0 2.9 4.99 8 ปาน กลาง 3.2 ระบบ คอมพิวเตอร์มี ความทันสมัย 7 14.00 7 14.0 0 25 50.00 11 22. 00 -- 50 10 0 2.8 0.94 8 ปาน กลาง 3.3 บรรยากาศ ภายในห้องเอื้อ ต่อการเล่นเกมส์ 8 16.00 9 18.0 0 26 52.00 7 14. 00 -- 50 10 0 2.6 4.92 1 ปาน กลาง ค่าเฉลี่ย 2. 79.9 55 ปาน กลาง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านสาเหตุที่มีผลต่อการเล่นเกมส์ ด้านสิ่งอำนวยความ สะดวก

9 4. ด้านเนื้อหา รายวิชา ความคิดเห็น น้อย ที่สุด 1 น้อย 2 ปาน กลาง 3 มาก 4 มาก ที่สุด 5 ไม่ ระบุ รว ม XSD การ แปล ความห มาย 4.1 เนื้อหาวิชามี ความซับซ้อน เกินไป 5 10.00 3 6.0 0 23 46.00 15 30. 00 4 8.00 - 50 10 0 3.2 0 1.0 30 ปาน กลาง 4.2 เนื้อหามี ความล้าสมัย 2 4.00 11 22. 00 29 58.00 6 12. 00 2 4.00 - 50 10 0 2.9 0.81 4 ปาน กลาง 4.3 เนื้อหาส่วน ใหญ่มักมี ภาษาอังกฤษเข้า มาเกี่ยวข้อง เยอะเกินไป 1 2.00 12 24. 00 19 38.00 17 34. 00 1 2.00 - 50 10 0 3.1 0.86 3 ปาน กลาง 4.4 เนื้อหาไม่ น่าสนใจ 6 12.00 13 26. 00 24 48.00 7 14. 00 -- 50 10 0 2.6 4.87 5 ปาน กลาง ค่าเฉลี่ย 2.9 6.89 5 ปาน กลาง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านสาเหตุที่มีผลต่อ การเล่นเกมส์ ด้านเนื้อหารายวิชา

10 พฤติกรรมการแอบเล่นเกมระหว่างเรียนวิชา โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 จะเรียนวิชาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รอบปกติ เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนเอง ที่ขาดการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการ ใช้ ชีวิตประจำวัน ขาดความสนใจ การเอาใจใส่ในการ เรียน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังกล่าว แนวทางของอาจารย์ผู้สอนควรให้คำแนะนำ ตักเตือน ชี้แนวทางให้นักเรียนปรับปรุง พฤติกรรมใน การเรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมกิจกรรมการเรียนการ สอนให้มีความน่าสนใจเพิ่มมาก ขึ้นและหาแนวทาง ในการป้องกันการนำเกมหรือซอฟต์แวร์มาติดตั้งลง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมและไม่แอบเล่นเกมในระหว่างเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมการเล่น เกมส์ในเวลาเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเมธิ กา ชาพิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google