งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง. ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง. ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง. ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน
ชื่อเรื่อง ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรนุช บุญประเสริฐ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

2 สภาพปัญหา ในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนจำนวน 28 คน ที่มีคะแนนเก็บกลางภาคเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเก็บ เมื่อมาพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความรับผิดชอบ ทำงานส่งไม่ตรงเวลา จึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างความเคยชินในการทำงาน ที่มีการดูแลติดตามจากผู้ปกครอง 2. เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานส่งให้ตรงเวลาของนักเรียน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4 ตารางที่ 1 แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานส่งรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน
ลำดับที่ งาน/เวลา หมายเหตุ งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก.พ. 57 จ. อ. พ. พฤ. ศ. 1 / 2 3 4 5 6 7 8 15 9 21 10 11 12 13 14

5 เครื่องหมาย / = มีการทำงานส่ง กำหนดส่งงาน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
ลำดับที่ งาน/เวลา หมายเหตุ งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก.พ. 57 จ. อ. พ. พฤ. ศ. 15 / 7 16 17 5 18 3 19 4 20 12 21 22 23 24 25 26 27 28 8 เครื่องหมาย / = มีการทำงานส่ง กำหนดส่งงาน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่องหมายเหตุ = จำนวนที่มีการติดต่อกับผู้ปกครอง

6 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการทำงานส่งของนักเรียนกลุ่มอ่อน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน พฤติกรรม งาน/เวลา งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม.ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก.พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก.พ. 57 ร้อยละ (ทำงานส่งตรงเวลา) 10.71 28.57 46.43 60.71 ร้อยละ (ทำงานส่งไม่ตรงเวลา) 89.29 67.86 50 32.15 ร้อยละ (ไม่ส่งงาน) - 3.57 7.14 รวม 100

7 ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนจากการพัฒนาความรับผิดชอบในการทำงาน
ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนจากการพัฒนาความรับผิดชอบในการทำงาน ของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ผลการเรียน 2.5 1.5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

8 ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบ
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบ ( เกรดตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ) จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 20 71.43 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 8 28.57 รวม 28 100

9 สรุปผลการวิจัย ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง พบว่า 1. ผลของการติดตามพฤติกรรม นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานส่งตรงเวลา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 2. ผลการใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง สามารถพัฒนาความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ เนื่องจาก ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ( ตั้งแต่เกรด 2.5 ขึ้นไป ) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ แสดงว่าสามารถใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการพัฒนา ความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อนได้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง. ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google