งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องผลของการพัฒนาความ รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องผลของการพัฒนาความ รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องผลของการพัฒนาความ รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ชื่อผู้วิจัยนางสาวอรนุช บุญประเสริฐ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

2 สภาพปัญหา ในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียน จำนวน 28 คน ที่มีคะแนนเก็บกลางภาคเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเก็บ เมื่อมาพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่ม ดังกล่าว มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความ รับผิดชอบ ทำงานส่งไม่ตรงเวลา จึงต้องใช้ กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการสร้างความ ร่วมมือจากผู้ปกครอง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างความเคยชินในการทำงาน ที่มีการดูแล ติดตามจากผู้ปกครอง 2. เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ส่งให้ตรงเวลาของนักเรียน ในรายวิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

4 ตารางที่ 1 แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ ทำงานส่งรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน ลำดั บที่ งาน / เวลา หมาย เหตุ งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก. พ. 57 จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. 1/////2 2/////1 3/////1 4/////5 5/////3 6/////5 7/////8 8////15 9//21 10/////3 11/////8 12/////2 13/////1 14/////1

5 เครื่องหมาย / = มีการทำงานส่ง กำหนดส่งงาน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่องหมายเหตุ = จำนวนที่มีการติดต่อกับผู้ปกครอง ลำดั บที่ งาน / เวลา หมาย เหตุ งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก. พ. 57 จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. จ.จ. อ.อ. พ.พ. พฤ.พฤ. ศ.ศ. 15/////7 16/////7 17/////5 18/////3 19/////4 20/////12 21/////7 22/////5 23/////18 24/////5 25/////20 26///15 27/////3 28/////8

6 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละผลของการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการ ทำงานส่งของนักเรียนกลุ่มอ่อน รายวิชา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน พฤติกรรม งาน / เวลา งานที่ 6 งานที่ 7 งานที่ 8 งานที่ 9 งานที่ 10 สัปดาห์ ที่ 1 20 – 24 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 2 27 – 31 ม. ค. 57 สัปดาห์ ที่ 3 3 – 7 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 4 10 – 14 ก. พ. 57 สัปดาห์ ที่ 5 17 – 21 ก. พ. 57 ร้อยละ ( ทำงานส่งตรง เวลา ) 10.7128.5746.4360.71 ร้อยละ ( ทำงานส่งไม่ ตรงเวลา ) 89.2967.865032.15 ร้อยละ ( ไม่ส่งงาน ) -3.57 7.14 รวม 100

7 ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนจากการพัฒนา ความรับผิดชอบในการทำงาน ของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือ จากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน เลขที่ 1234567891011121314 ผลการ เรียน 23 2. 5 3 222 1. 5 323 2. 5 เลขที่ 1516171819202122232425262728 ผลการ เรียน 3 2. 5 333 1 03

8 ตารางที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละผลของการพัฒนา ความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความ ร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน ผลของการพัฒนาความ รับผิดชอบ ( เกรดตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ) จำนวนนักเรียน ( คน ) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2071.43 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 828.57 รวม 28100

9 สรุปผลการวิจัย ผลของการพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้ความ ร่วมมือจากผู้ปกครอง พบว่า 1. ผลของการติดตามพฤติกรรม นักเรียนมีความ รับผิดชอบในการทำงานส่งตรงเวลา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 2. ผลการใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง สามารถพัฒนาความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ เนื่องจาก ผลการเรียนของ นักเรียนกลุ่มอ่อน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ( ตั้งแต่เกรด 2.5 ขึ้นไป ) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ แสดงว่าสามารถใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการพัฒนา ความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อนได้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องผลของการพัฒนาความ รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มอ่อน โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google