งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัดเลือก เกษตรกร 1515 1616 ผลิตลูก สัตว์ 1717 1818 1919 PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ 1 4 5 7 8 6 1010 1 1313 3 1414 2 จัดตั้ง กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัดเลือก เกษตรกร 1515 1616 ผลิตลูก สัตว์ 1717 1818 1919 PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ 1 4 5 7 8 6 1010 1 1313 3 1414 2 จัดตั้ง กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัดเลือก เกษตรกร 1515 1616 ผลิตลูก สัตว์ 1717 1818 1919 PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ 1 4 5 7 8 6 1010 1 1313 3 1414 2 จัดตั้ง กลุ่ม ทำ ฐานข้อมู ล อบร ม เบิก เงิน จัดหาอุปกรณ์ผสม เทียม กองทุนยาและ เวชภัณฑ์ จัดทำแปลงหญ้า ผสม เทียม เลี้ยง หาตลาด 1212 เตรียมแม่พันธุ์ อบรมอาสาผสม เทียม ขุน ขายส่ง ตลาด สรุปรายได้ หลังเลี้ยง ประเมิน 9 ออกแบบสำรวจรายได้ ก่อนเลี้ยง ( กิจกรรมการเลี้ยง โคเนื้อ )

2 PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ ( กิจกรรมการ เลี้ยงกระบือ ) คัดเลือก เกษตรกร 1 4 5 1414 7 6 9 1010 1212 3 1313 2 จัดตั้ง กลุ่ม ทำ ฐานข้อมู ล อบร ม เบิก เงิน จัดซื้อพ่อพันธุ์ กระบือ กองทุนยาและ เวชภัณฑ์ จัดทำแปลงหญ้า ผสมพันธุ์ เลี้ยง หาตลาด 1 เตรียมแม่พันธุ์ ขุน ขายส่ง ตลาด สรุปรายได้ หลังเลี้ยง ประเมิน 8 ออกแบบสำรวจรายได้ ก่อนเลี้ยง 1515 1616 1717 1818 ผลิตลูก

3 คัดเลือก เกษตรกร 1 4 5 1313 1010 6 9 8 3 1212 2 จัดตั้ง กลุ่ม ทำ ฐานข้อมู ล อบร ม เบิก เงิน จัดสร้างโรงเรือน กองทุนยาและ เวชภัณฑ์ จัดทำแปลงหญ้า เลี้ยง หาตลาด 7 จัดซื้อพ่อพันธุ์, แม่ พันธุ์ ขุน ขายส่ง ตลาด สรุปรายได้ หลังเลี้ยง ประเมิน 1 ออกแบบสำรวจรายได้ ก่อนเลี้ยง 1414 1515 1616 1717 ผลิตลูก PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ ( กิจกรรมการ เลี้ยงแพะ )

4 คัดเลือก เกษตรกร ขุดสระ ฝึกอบรม จัดตั้ง กลุ่ม จัดหาพันธุ์ ปลา จัดหา ตลาด ปลูก หญ้า ทำแปลง หญ้า สระเก็บน้ำ, เลี้ยงปลา เบิก เงินทุน เลือกพื้นที่ ขุดสระ สร้างโรงเรือนเก็บ หญ้า จัดซื้อท่อน พันธุ์หญ้า จัดซื้อ เครื่องจักรกล ประเมินความสำเร็จ โครงการ ทำบัญชีรับ, จ่าย ขนหญ้าเข้า โรงเรือน ตัด หญ้า จัดเตรียม เครื่องมือขุด สระ 1 1313 3 4 8 6 9 7 5 1010 1 1212 1414 2 1515 1616 1717 1818 1919 ขาย PERT โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เชิงการค้า

5 PERT โครงการส่งเสริมการทำนาโดยใช้องค์ ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการใช้ ชีวภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว คัดเลือก เกษตรกร 1 4 1515 1010 8 5 6 1313 3 1414 2 ประชุม ชี้แจง ขึ้น ทะเบียน เกษตรกร อบร ม การอบรมวิทยากร พี่เลี้ยง การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การปรับปรุงดินและ การใช้น้ำ แปลงนาปลูก ถั่วเขียว แปลงนาปลูก ข้าว หาตลาด ( โรงสีเข้าร่วม โครงการ ) 7 ถ่ายทอดความรู้ รร. เกษตรกร สุ่มตรวจสอบ คุณภาพ ออกหนังสือรับรองข้าว ปลอดภัยจากสารพิษ ส่งโรงสีแปรรูป / ขาย สรุปรายได้หลังขาย 1212 ออกแบบสำรวจรายได้ก่อน เข้าโครงการ 1616 1717 1818 1919 เก็บเกี่ยว 9 กิจกรรมทดสอบใน แปลงสาธิต 1 การเตรียมเมล็ด พันธุ์ข้าว 2020 ประเมินผล

6 PERT โครงการพัฒนาสู่ความเป็น ICT Village กำหนด แนวทาง 1 4 1515 5 8 7 1212 3 1313 2 ประชุมคณะทำงาน กำหนด หมู่บ้าน เป้าหมาย ประช าสัม พันธ์ ฝึกอบรม จนท. ที่เกี่ยวข้องในการ ให้บริการ ICT จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ตามโครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับ ปชช. ใน พื้นที่เป้าหมาย ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้ พื้นที่ สร้าง กระบวนกา รเรียนรู้ ICT 6 ประเมินผล 1414 กิจกรรมการมีส่วน ร่วม ICT Village ประชาสัมพันธ์ให้ นร. และปชช. ไปใช้ประโยชน์ 9 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแบบ ประเมินผล

7 PERT โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนนก ชัยนาท ออกแบ บ ภูมิทัศน์ 1 3 8 4 5 6 2 กำหนด spec ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง ทำสัญญาจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง ระบบน้ำหยดเพื่อความ ชุ่มชื้นรอบบริเวณ ส่งมอบ งาน ประเมินผล 7 ตรวจรับ

8 PERT โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพี่อยกระดับ คุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท กำหน ด แนวท าง พัฒน า 1 41313 5 8 7 3 1 2 มอบหมาย ภารกิจให้ หน่วยงาน หลัก คัดเลือก สินค้า OTOP 5 ผลิตภัณ ฑ์สู่การ พัฒนา กระบว น การ พัฒนา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่เกณฑ์ มาตรฐาน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประเมิน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว 6 ประเมิน ความสำเร็จ ของ โครงการ 1212 ประกาศเป็น ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1010 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแบบ ประเมินผล 9 พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สู่ SME


ดาวน์โหลด ppt คัดเลือก เกษตรกร 1515 1616 ผลิตลูก สัตว์ 1717 1818 1919 PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ 1 4 5 7 8 6 1010 1 1313 3 1414 2 จัดตั้ง กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google