งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ)
PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ (กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ) กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 10 จัดทำแปลงหญ้า 11 เบิกเงิน 5 12 จัดหาอุปกรณ์ผสมเทียม เตรียมแม่พันธุ์ 6 ผลิตลูกสัตว์ คัดเลือกเกษตรกร ทำฐานข้อมูล 1 2 3 4 13 14 15 จัดตั้งกลุ่ม อบรม อบรมอาสาผสมเทียม ผสมเทียม เลี้ยง 7 16 ขุน หาตลาด ขายส่งตลาด 8 17 สรุปรายได้หลังเลี้ยง 9 ออกแบบสำรวจรายได้ก่อนเลี้ยง 18 ประเมิน 19

2 (กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ)
PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ (กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ) กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 9 จัดทำแปลงหญ้า 10 เบิกเงิน จัดซื้อพ่อพันธุ์กระบือ 5 11 เตรียมแม่พันธุ์ ผลิตลูก คัดเลือกเกษตรกร ทำฐานข้อมูล 1 2 3 4 6 14 12 13 อบรม จัดตั้งกลุ่ม ผสมพันธุ์ เลี้ยง 15 ขุน หาตลาด ขายส่งตลาด 7 16 ออกแบบสำรวจรายได้ก่อนเลี้ยง สรุปรายได้หลังเลี้ยง 17 8 ประเมิน 18

3 (กิจกรรมการเลี้ยงแพะ)
PERT โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ, กระบือ, แพะ (กิจกรรมการเลี้ยงแพะ) กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 9 จัดทำแปลงหญ้า 8 เบิกเงิน จัดสร้างโรงเรือน 5 7 คัดเลือกเกษตรกร ทำฐานข้อมูล ผลิตลูก จัดซื้อพ่อพันธุ์, แม่พันธุ์ 1 2 3 4 6 12 13 อบรม จัดตั้งกลุ่ม เลี้ยง ขุน 14 หาตลาด ขายส่งตลาด 10 15 ออกแบบสำรวจรายได้ก่อนเลี้ยง 11 สรุปรายได้หลังเลี้ยง 16 17 ประเมิน

4 ประเมินความสำเร็จโครงการ
PERT โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เชิงการค้า สร้างโรงเรือนเก็บหญ้า 10 จัดซื้อเครื่องจักรกล 11 จัดซื้อท่อนพันธุ์หญ้า 12 9 4 เบิกเงินทุน จัดหาพันธุ์ปลา เลือกพื้นที่ขุดสระ 5 คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม สระเก็บน้ำ,เลี้ยงปลา ขาย ตัดหญ้า 1 2 3 8 13 14 15 16 17 จัดตั้งกลุ่ม จัดเตรียมเครื่องมือขุดสระ ขุดสระ ปลูกหญ้า ทำแปลงหญ้า ขนหญ้าเข้าโรงเรือน 6 18 ทำบัญชีรับ,จ่าย จัดหาตลาด 19 7 ประเมินความสำเร็จโครงการ

5 PERT โครงการส่งเสริมการทำนาโดยใช้องค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการใช้ชีวภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว การทำน้ำหมักชีวภาพ 5 การอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง 6 การปรับปรุงดินและการใช้น้ำ 7 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกร เก็บเกี่ยว ถ่ายทอดความรู้ รร.เกษตรกร 1 2 3 4 8 15 13 14 อบรม ประชุมชี้แจง แปลงนาปลูกถั่วเขียว แปลงนาปลูกข้าว กิจกรรมทดสอบในแปลงสาธิต 9 16 สุ่มตรวจสอบคุณภาพ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 17 ออกหนังสือรับรองข้าวปลอดภัยจากสารพิษ หาตลาด (โรงสีเข้าร่วมโครงการ) 11 ส่งโรงสีแปรรูป / ขาย 18 12 ออกแบบสำรวจรายได้ก่อนเข้าโครงการ สรุปรายได้หลังขาย 19 ประเมินผล 20

6 PERT โครงการพัฒนาสู่ความเป็น ICT Village
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับ ปชช.ในพื้นที่เป้าหมาย 8 ฝึกอบรม จนท.ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ICT 7 6 ประชาสัมพันธ์ให้ นร. และปชช. ไปใช้ประโยชน์ กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ประเมินผล กำหนดแนวทาง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ 1 2 3 4 5 12 15 13 14 ประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะทำงาน ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้พื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ICT กิจกรรมการมีส่วนร่วม ICT Village จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแบบประเมินผล 9

7 PERT โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท
ออกแบบ ภูมิทัศน์ ประเมินผล กำหนด spec ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำหยดเพื่อความชุ่มชื้นรอบบริเวณ ทำสัญญาจ้าง ส่งมอบงาน ตรวจรับ 1 2 3 4 5 6 7 8

8 PERT โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพี่อยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 8 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 7 คัดเลือกสินค้าOTOP 5 ผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนา 6 พัฒนาด้านการบริหารจัดการ กำหนดแนวทางพัฒนา ประเมินความสำเร็จของโครงการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน 1 2 3 4 5 11 12 13 กระบวน การพัฒนา มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานหลัก พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สู่ SME ประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ประกาศเป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาว 9 10 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแบบประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt (กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google