งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด พื้นที่ พื้นที่ ( ไร่ ) เกษต รกร ( ราย ) จำนว น ( แปล ง ) พื้นที่ทั้งตำบล 49,97 1 6,535-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด พื้นที่ พื้นที่ ( ไร่ ) เกษต รกร ( ราย ) จำนว น ( แปล ง ) พื้นที่ทั้งตำบล 49,97 1 6,535-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด พื้นที่ พื้นที่ ( ไร่ ) เกษต รกร ( ราย ) จำนว น ( แปล ง ) พื้นที่ทั้งตำบล 49,97 1 6,535- พื้นที่ประกาศเขต ปฏิรูปที่ดิน 18,74 6 -- พื้นที่มอบเอกสาร สิทธิการใช้ ประโยชน์ ( ส. ป. ก. 4-01) 15,05 1 9061,051 พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนร่วมสร้าง 15,05 1 9061,051

3 ผลการสำรวจ (x-ray) จัดกลุ่มรายได้ของเกษตรกร แยกตามอาชีพจำนวน 827 ราย กลุ่ม อาชีพ จำนวนรายได้ ( บาท / ปี ) 0- 20,000 20,001- 50,000 >50,00 0 รวมร้อยละ ทำนา 18734810459676.07 ไม้ผล 28306648.26 ยางพารา 182627719.18 ยูคาลิปตัส 9172283.28 อื่น ๆ 4183253.21 รวม 246439142827100 ร้อยละ 31.3853.0818.11100 จำนวนเกษตรกร ( ราย ) ผลการ x-ray คิดเป็นร้อยละ 90682786.53

4 ด้านกายภาพ 1. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง 2. ก่อสร้างระบบน้ำประปา, โทรศัพท์, แหล่งน้ำ พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1. ขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ. ม. ปริมาณงาน 48 สระ งบประมาณ 576,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน ส. ป. ก. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทกับ แผนพัฒนาชมชนร่วมสร้าง แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างคือผลจาก การสำรวจข้อมูล การจัดประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาซึ่ง ปัญหาที่มีคือ ปริมาณน้ำในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ และการขุดสระน้ำขนาด 1,260.- ลบ. ม. เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกเสนอ มาจากเกษตรกร ซึ่ง จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ ด้านกายภาพ 1. โครงการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ. ม. ด้านกายภาพ วิเคราะห์ แผนแม่บทตำบล หนองไฮ แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง ผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต. หนอง ไฮ อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ

5 ด้านการเกษตร 1. โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำนา 2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ พันธุ์ดี พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเกษตรกร เป้าหมาย ทั้งตำบลจำนวน 105 ราย งบประมาณ 1,305,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน ส. ป. ก./ พัฒนาที่ดิน / เกษตรจังหวัด / อบต. 2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว ( ไถกลบ ตอซัง ) พื้นที่เป้าหมายทั้งตำบล เกษตรกรรับประโยชน์ 40 ราย เนื้อที่ 400 ไร่ งบประมาณ 200,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน อบต. / ส. ป. ก. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาชุมชนร่วม สร้างกับแผนแม่บท เกษตรกรมีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตโดย มีการปรับปรุงสภาพ ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลด ต้นทุนการผลิตและเพิ่ม ปริมาณผลผลิต มีการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีการจัดประชาคม หมู่บ้านเพิ่มเสนอแนวความคิดแบบการมีส่วนร่วม ของชุมชน ด้านการเกษตร 1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว ( ไถกลบตอซัง ) ด้านการเกษตร วิเคราะห์ แผนแม่บทตำบล หนองไฮ แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง

6 ผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต. หนอง ไฮ อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ ด้านการจัดการ 1. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร 2. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3. การพัฒนาความรู้ด้านตลาดสินค้าเกษตร 4. การพัฒนาความรู้ ด้านบัญชีครัวเรือน พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้ง ตำบล จำนวน 46 ราย งบประมาณ 440,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน ส. ป. ก./ ปศุสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างกับแผนแม่บท เกษตรกรมีความต้องการเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากการทำ การเกษตรโดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถต่อรองราคาของโคไม่ให้ถูกพ่อค้าคน กลางเอาเปรียบใน เรื่องของราคา รวมทั้งมีการจัดการอบรมการจัดทำ บัญชีครัวเรือน ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สามารถทำ บัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งเป็นการ สร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรภายในตำบล ด้านการจัดการ 1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง วิเคราะห์ แผนแม่บทตำบล หนองไฮ แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง

7 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนร่วมสร้างตำบลหนองไฮ

8 แผนที่ภาพรวมการพัฒนาชุมชนร่วม สร้าง ต. หนองไฮ อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ รายละเอียด จำนวน ( แปลง ) สีแดง ( รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ) 246 สีเหลือง ( รายได้ระหว่าง 20,001 – 50,000 บาท ) 439 สีเขียว ( รายได้มากกว่า 50,000 บาท ) 142


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด พื้นที่ พื้นที่ ( ไร่ ) เกษต รกร ( ราย ) จำนว น ( แปล ง ) พื้นที่ทั้งตำบล 49,97 1 6,535-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google