งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามแผนปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี (สพส.) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน – บูรณาการกรม (สสส.) 4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี (สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 17

2 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า
เจ้าภาพ กพส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 2. โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย 0 แห่ง 3. จำนวนผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมส. ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 3 ผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ คัดเลือกกลุ่มป้าหมาย ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP 5 4 3 2 1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปี 56 (ผลิตภัณฑ์) 4 100 2.ปรับปรุงโรงเรือน ปี 56 (แห่ง) 3.ได้รับมาตรฐาน สมส. (ผลิตภัณฑ์) 2 3 150 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 18

3 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า (ต่อ)
เจ้าภาพ กพส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด (ต่อ) 4. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมฯ ปี 55 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาฯ ปี 55ได้รับมาตรฐาน อย หรือ GMP 0 แห่ง ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 คัดเลือกกลุ่มป้าหมาย ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP 5 4 3 2 1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 4. สินค้าที่พัฒนาปี มียอดจำหน่าย (บาท) 1,046,166 100 455,716 44 5.โรงเรือนปี 55 ได้รับ มาตรฐาน (แห่ง) 6.งปม. (อุดหนุน) (บาท) 150,000 110,072 73 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 19

4 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์(ศูนย์กระจายสินค้า)
เจ้าภาพ กพส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 1 แห่ง คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ ประชุมโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ประชุมขยายธุรกิจในและระหว่างจังหวัด ติดตามประเมินผล ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัด 1 3 2 5 4 3,072บาท กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (แห่ง) 1 100 2.งบประมาณ (บาท) 9,600 3,072 32 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 20

5 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เจ้าภาพ กพส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1.สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก เมื่อเทียบจากปีก่อน 15 % ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 1 แห่ง 10,560 บาท 1 แห่ง ประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ แนะนำสหกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ติดตามประเมินผล สนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ 1 3 2 5 4 0 บาท กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 1 100 50 2.งบประมาณ (บาท) (เงินอุดหนุน) 10,560 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 21

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน-บูรณาการกรม
เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 กำหนดแผนพัฒนา 5 ปี ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ ศักยภาพสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประชุมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแผนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามและประเมินผล ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1 3 2 5 4 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 67 100 17 25 2.กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 88 3.งบประมาณ (บาท) 37,100 9,920 27 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 22

7 แผนงานด้านเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ปี 2556
เจ้าภาพ กบส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 2. ร้อยละ 98 ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้รับชำระหนี้ 3. รายงานประเมินผล ครั้งที่ 1 , 2 ภายในเวลาที่กำหนด ได้ทุกสัญญา 4. ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชำระยกมาต้นปีได้รับการแก้ไข ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 40,400 บ. 16,802 บ. ตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดชำระ ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระได้รับการแก้ไข 1 4 2 รายงานประเมินผลการใช้เงินกู้ 3 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ กิจกรรม / งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. หนี้ครบกำหนด (ลบ.) 20.88 100 8.65 41 2.หนี้ค้างชำระ (ลบ.) 0.926 0.077 8 3.งบประมาณ (บาท) 40,400 16,802 42 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 23


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google