งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองพันธุ์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองพันธุ์ดี (สพส.) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน – บูรณาการกรม (สสส.) 4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี 2556 (สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 17

2 ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 2. โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย 0 แห่ง 3. จำนวนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน สมส. ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 2. โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย 0 แห่ง 3. จำนวนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน สมส. ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า เจ้าภาพ กพส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 18 คัดเลือกกลุ่มป้าหมาย ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP 5 4 3 2 1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปี 56 (ผลิตภัณฑ์) 41004 2.ปรับปรุงโรงเรือน ปี 56 (แห่ง) 0000 3.ได้รับมาตรฐาน สมส. (ผลิตภัณฑ์) 21003150 4 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 3 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56

3 ตัวชี้วัด (ต่อ) 4. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมฯ ปี 55 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาฯ ปี 55ได้รับมาตรฐาน อย หรือ GMP 0 แห่ง ตัวชี้วัด (ต่อ) 4. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมฯ ปี 55 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาฯ ปี 55ได้รับมาตรฐาน อย หรือ GMP 0 แห่ง โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า ( ต่อ ) เจ้าภาพ กพส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 19 คัดเลือกกลุ่มป้าหมาย ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP 5 4 3 2 1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 4. สินค้าที่พัฒนาปี 55 มียอดจำหน่าย (บาท) 1,046,166100455,71644 5.โรงเรือนปี 55 ได้รับ มาตรฐาน (แห่ง) 0000 6.งปม. (อุดหนุน) (บาท) 150,000100110,0727373 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5งบประมาณ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56

4 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการ ส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการ ส่งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) เจ้าภาพ กพส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (แห่ง) 11001 2.งบประมาณ (บาท)9,6001003,07232 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ ประชุมโครงการส่งเสริมตลาดสินค้า สหกรณ์ ประชุมขยายธุรกิจในและระหว่าง จังหวัด ติดตามประเมินผล ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัด 1 3 2 5 4 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 20 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 1 แห่ง 3,072 บาท

5 ตัวชี้วัด 1. สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก เมื่อเทียบจากปีก่อน 15 % ตัวชี้วัด 1. สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก เมื่อเทียบจากปีก่อน 15 % โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เจ้าภาพ กพส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง)110015050 2.งบประมาณ (บาท) (เงินอุดหนุน) 10,56010000 กิจกรรมที่ 1งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 21 ประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ แนะนำสหกรณ์ในการดำเนินการตาม โครงการ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ติดตามประเมินผล สนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ 1 3 2 5 4 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56 1 แห่ง 10,560 บาท 0 บาท

6 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน - บูรณาการกรม เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 22 กำหนดแผนพัฒนา 5 ปี ให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน วิเคราะห์ ศักยภาพสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร ประชุมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแผนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามและประเมินผล ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1 3 2 5 4 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 671001725 2.กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน (แห่ง) 8810000 3.งบประมาณ (บาท) 37,1001009,92027 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56

7 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตาม วัตถุประสงค์ 2. ร้อยละ 98 ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้รับชำระหนี้ 3. รายงานประเมินผล ครั้งที่ 1, 2 ภายในเวลาที่กำหนด ได้ทุกสัญญา 4. ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชำระยกมาต้นปีได้รับการแก้ไข ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตาม วัตถุประสงค์ 2. ร้อยละ 98 ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้รับชำระหนี้ 3. รายงานประเมินผล ครั้งที่ 1, 2 ภายในเวลาที่กำหนด ได้ทุกสัญญา 4. ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชำระยกมาต้นปีได้รับการแก้ไข แผนงานด้านเงินกองทุน พัฒนา สหกรณ์ ปี 2556 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ เจ้าภาพ กบส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 23 ตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดชำระ ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระได้รับการแก้ไข 1 4 2 รายงานประเมินผลการใช้เงินกู้ 3 16,802 บ. 40,400 บ. กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1. หนี้ครบกำหนด (ลบ.) 20.881008.6541 2.หนี้ค้างชำระ (ลบ.) 0.9261000.0778 3.งบประมาณ (บาท) 40,40010016,80242 กิจกรรมที่ 2 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 56


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google