งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552
การจัดการความรู้ : การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (งานคลินิกเทคโนโลยี) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552

2 กระบวนการการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ของงานคลินิกเทคโนโลยี
 กำหนดแนวทาง ขอบเขต เงื่อนไข การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนิน กิจกรรมประจำปีอย่างมีส่วนร่วม (นำเสนอในที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  นำเสนอแนวทางฯ ซึ่งผ่านการรับฟังฯ ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ  การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ(ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี)  การจัดทำคู่มือเพื่อขอการรับสนับสนุน (เป็นเอกสารและประกาศในเว็บไซต์ มีหนังสือถึงคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย)  การพิจารณาคัดเลือกฯ  คณะทำงานฯ (ประกอบด้วย ผอ.สส.เป็นประธาน หนก.ของสก.ทุกกลุ่ม)  หน้าที่ กำหนดกรอบและเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ วิเคราะห์ โครงการเบื้องต้น  เสนอข้อพิจารณาให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเพื่อสนับสนุน

3 โครงการที่ดี ที่ต้องการ? สามารถวัดได้ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของโครงการ สามารถวัดได้ดังต่อไปนี้ “ RPEEIS ” R = Relevance ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม (เป็นไปตามเงื่อนไข ขอบเขต) P = Progress มีความก้าวหน้า E = Efficiency E = Effectiveness I = Impact S = Sustainable สนองตอบตัวชี้วัดของงานคลินิกฯ

4 การวิเคราะห์เทคโนโลยี
การวิเคราะห์เทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้...  Fish Bone analysis  Value Chain Analysis  B/c ratio  IRR

5 มุมมองของผู้รับ การวิเคราะห์สายโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)
การบริหารทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุน กำไรขั้นต้น การวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาระบบ การจัดหา/การจัดซื้อ โลจิสติกส์ เข้า การผลิต โลจิสติกส์ ออก การตลาด และ การขาย การ บริการ กำไรขั้นต้น กิจกรรมหลัก

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการและเทคโนโลยี
เส้นใย การออกแบบ การเลี้ยงไหม เครื่องจักร(สาวไหม กรอด้าย ฯลฯ) การปลูกหม่อน เครื่องทอ ปุ๋ย ลวดลาย การคัดสายพันธุ์ไหม การย้อมสี การบริหารจัดการฟาร์ม การเลี้ยงแบบไล่รุ่น แหล่งสนับสนุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด คุณภาพ ทุน การบริหารจัดการ

7 กลุ่มเป้าหมายในการรับเทคโนโลยี
ประเภท Stage ปัจเจกชน (A) วิสาหกิจชุมชน (B) อุตสาหกรรมครอบครัว(C) SMEs (D) กลุ่มศักยภาพ (1) A1 B1 C1 D1 กลุ่มเริ่มต้น (2) A2 B2 C2 D2 กลุ่มพัฒนาต่อเนื่อง (3) A3 B3 C3 D3 กลุ่มส่งออกต่างประเทศ (4) A4 B4 C4 D4

8 วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
A1,B1,C1,D1 อบรมทางเทคนิค / การสัมมนา/การสาธิต/ การ ให้ข้อมูลเทคโนโลยีเบื้องต้น A2,B2,C2,C2 การฝึกอบรม / ศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จ A3,B3,C3,D3 การบริหารจัดการ / มาตรฐานคุณภาพสินค้า / การแข่งขัน / การพัฒนาเครื่องหมายการค้า (มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์เพราะมีการนำไปใช้ประโยชน์) A4,B4,C4,D4 การบริการให้คำปรึกษา / การวิจัยพัฒนาต่อ ยอด / การพัฒนาสินค้าใหม่ / การรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

9 การติดตามประเมินผล วัดความสำเร็จ เครื่องมือในการวัด RPEEIS
มีใครบ้างที่ต้องการเปลี่ยน Stage เครื่องมือในการวัด RPEEIS

10 ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
ระยะที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 50 ระยะที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 50 ระยะที่ 3 เม.ย. 50

11 ขั้นตอนการดำเนินการ Project Promotion จัดทำ Spec
เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล การจัดทำรายงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google