งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552

2  กำหนดแนวทาง ขอบเขต เงื่อนไข การสนับสนุน งบประมาณเพื่อดำเนิน กิจกรรมประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ( นำเสนอในที่ประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย )  นำเสนอแนวทางฯ ซึ่งผ่านการรับฟังฯ ขอความ เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ  การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ( ประชุมคลินิก เทคโนโลยีประจำปี )  การจัดทำคู่มือเพื่อขอการรับสนับสนุน ( เป็นเอกสารและประกาศในเว็บไซต์ มีหนังสือถึง คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย )  การพิจารณาคัดเลือกฯ  คณะทำงานฯ ( ประกอบด้วย ผอ. สส. เป็นประธาน หนก. ของสก. ทุกกลุ่ม )  หน้าที่ กำหนดกรอบและเกณฑ์ในการพิจารณา ตัดสินใจ วิเคราะห์ โครงการเบื้องต้น  เสนอข้อพิจารณาให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเพื่อ สนับสนุน

3 โครงการที่ ดี ที่ ต้องการ ? “ RPEEIS ” R = Relevance ตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อม ( เป็นไปตาม เงื่อนไข ขอบเขต ) P = Progress มีความก้าวหน้า E = Efficiency E = Effectiveness I = Impact S = Sustainable สามารถวัดได้ ดังต่อไปนี้ สนองตอบตัวชี้วัดของงาน คลินิกฯ

4 การวิเคราะห์เทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้...  Fish Bone analysis  Value Chain Analysis  B/c ratio  IRR

5 การ บริการ การจัดหา / การจัดซื้อ การวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาระบบ การบริหารทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ เข้า การผลิต โลจิสติกส์ ออก การตลาด และ การขาย กำไร ขั้นต้น กิจกรรม สนับสนุน กิจกรรม หลัก การวิเคราะห์สายโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)

6 การเลี้ยง ไหม การปลูก หม่อน การคัดสายพันธุ์ ไหม การบริหาร จัดการฟาร์ม การเลี้ยงแบบ ไล่รุ่น ปุ๋ย เส้น ใย เครื่องจักร ( ส าวไหม กรอ ด้าย ฯลฯ ) การ ย้อมสี การ ออกแบบ เครื่อง ทอ ลวดลา ย คุณภา พ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การบริหาร จัดการ การจัดการด้าน การตลาด ทุน แหล่ง สนับสนุน

7 ประเภท Stage ปัจเจก ชน (A) วิสาหกิจ ชุมชน (B) อุตสาหก รรม ครอบครั ว (C) SMEs (D) กลุ่ม ศักยภาพ (1) A1B1C1D1 กลุ่ม เริ่มต้น (2) A2B2C2D2 กลุ่ม พัฒนา ต่อเนื่อง (3) A3B3C3D3 กลุ่ม ส่งออก ต่างประเท ศ (4) A4B4C4D4

8 A1,B1,C1,D1 อบรมทางเทคนิค / การ สัมมนา / การสาธิต / การ ให้ข้อมูลเทคโนโลยี เบื้องต้น A2,B2,C2,C2 การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จ A3,B3,C3,D3 การบริหารจัดการ / มาตรฐาน คุณภาพสินค้า / การแข่งขัน / การพัฒนา เครื่องหมายการค้า ( มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์เพราะมี การนำไปใช้ประโยชน์ ) A4,B4,C4,D4 การบริการให้คำปรึกษา / การ วิจัยพัฒนาต่อ ยอด / การพัฒนาสินค้า ใหม่ / การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ

9 เครื่องมือในการวัด RPEEIS วัด ความสำเร็จ มีใครบ้างที่ต้องการเปลี่ยน Stage

10 ระยะที่ 1 ต. ค. - ธ. ค. 50 ระยะที่ 2 ม. ค. - มี. ค. 50 ระยะที่ 3 เม. ย. 50 ระยะที่ 1 ต. ค. - ธ. ค. 50 ระยะที่ 2 ม. ค. - มี. ค. 50 ระยะที่ 3 เม. ย. 50

11 1. Project Promotion 2. จัดทำ Spec 3. เครื่องมือในการวิเคราะห์ โครงการ 4. การลงมือปฏิบัติ 5. การประเมินผล 6. การจัดทำรายงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google