งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแสลงพัน อำเภอวัง ม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแสลงพัน อำเภอวัง ม่วง จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแสลงพัน อำเภอวัง ม่วง จังหวัดสระบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำตำบล โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตรร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมประจำเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ความร่วมมือและสนับสนุน งบประมาณ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ ชื่อกิจกรรม การผลิตผักปลอดภัย จากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำโครงการ เสนอของบประมาณ, ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้, เป็นแหล่ง เรียนรู้ของชุมชน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง 188 หมู่ที่ 2 ตำบล แสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางโสธร เย็นระยับ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร บรรยายความรู้การทำ การเกษตรพอเพียง บรรยายความรู้การทำ การเกษตรพอเพียง การทำเกษตร อินทรีย์ การทำเกษตร อินทรีย์

5 การให้บริการความรู้การเกษตร ทำการเกษตร แบบพอเพียง ทำการเกษตร แบบพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้การเพาะ เห็ดโคนญี่ปุ่น ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม ( การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว ) ( การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว )

7 กลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลแสลงพันกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

8 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ในกระชัง และปล่อยปลาในแหล่ง น้ำสาธารณะ ประชุมคณะกรรมการศูนย์

9 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยส่งเสริมการปลูก ทานตะวัน

10 ร่วมศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกกับ อบต.แสลงพัน ร่วมศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามกับ อบต.แสลงพัน ร่วมกิจกรรมการดำเนินการโรงปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลแสลงพัน

11 จุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ ดีเด่นบริการความรู้การเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เลขที่ 188 ม.2 ต. แสลงพัน ชื่อวิทยากร นางโสธร เย็นระยับ

12 ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม คณะนักศึกษาปริญญาโทจากนิด้าเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ผู้เข้าอบรมหลักสูตร จนท.วิเคราะห์ฯ รุ่นที่ 28 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแสลงพัน อำเภอวัง ม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google