งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ( กรมการข้าว ) ครั้งที่ 1 ( รอบที่ 1 Project and Progress Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ( กรมการข้าว ) ครั้งที่ 1 ( รอบที่ 1 Project and Progress Review)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ( กรมการข้าว ) ครั้งที่ 1 ( รอบที่ 1 Project and Progress Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

4 1. การตรวจ รับรอง มาตรฐานการตรวจรับรอง ระบบการผลิตข้าว GAP ( แปลง / กลุ่ม ) แปลงที่ได้รับรอง ตรวจสอบ GAP ( แปลง ) โรงสีข้าวได้รับการ รับรอง ( โรง ) จำนวนหมู่บ้านที่ ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีลด ต้นทุนการผลิต ข้าว ( จำนวนหมู่บ้าน ) แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล 331,565 - - - -

5 2. การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จังหวัดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเข้าร่วม การสัมมนา จำนวน - คน 3. มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจ้างเหมาช่วง (Outsource) ภาคเอกชน ให้สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าข้าวและ ผลิตภัณฑ์ และการตรวจโดยภาคเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีภาครัฐเป็น ผู้กำกับดูแล - ท่านมีวิธีการกำกับดูแล Outsource เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มาตรฐาน ดำเนินการโดยการสุ่มตรวจตามแบบฟอร์มตามข้อตกลงของ สัญญาจ้างเหมาช่วง จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนแปลงทั้งหมด

6 4. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ต้นแบบ กิจกรรมการดำเนินการ 1. มีการประชุมชี้แจงโครงการทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้มีการ ปฏิบัติตาม เทคโนโลยี ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดในการ ผลิตข้าวหรือไม่ อย่างไร ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับ เกษตรกร และ ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดเวทีชุมชน มีการประเมินแต่ละชุมชน ดังนี้ 2.1 ต้นทุนการผลิตข้าวของชุมชน ( บาท / ตัน ) 2.2 สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 2.3 แนวทางการลดต้นทุนที่ประสบผลสำเร็จ ไม่ได้ดำเนินการ 3. การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงส่งเสริม 3.1 มีเทคโนโลยีการลดต้นทุนที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไร 3.2 มีการจดบันทึกและสรุปผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวหรือไม่ อย่างไร ไม่ได้ดำเนินการ 4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยพืชสด มีสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสด ได้แก่......................................................... และ ได้ผลิตใช้ในชุมชนเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่อย่างไร ไม่ได้ดำเนินการ 5. การบริหารศัตรูข้าว - มีการสำรวจแปลงนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคแมลงหรือไม่ อย่างไร การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลง ประชากร ของโรคและแมลงศัตรูข้าว เดือนละ 2 ครั้ง / ฤดู 6. มีการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนผลิตข้าวเหมาะสมกับพื้นที่และผล การลดต้นทุนการ ผลิตข้าวหรือไม่อย่างไร -

7 แหล่งงบประมาณ ได้รับการ จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ถึง 31 ม. ค. 57 ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) 1. จากกรมการข้าว 531,560.0086,420.37445,139.63 2. จากแหล่งอื่นๆ ( ระบุ ) - - - 6. ปัญหาอุปสรรคใน การ ดำเนินงาน ฝนแล้งทิ้งช่วง มีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่น การ ดำเนินกิจกรรม น้อยลง 7. ข้อเสนอแนะ -


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ( กรมการข้าว ) ครั้งที่ 1 ( รอบที่ 1 Project and Progress Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google