งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการตรวจติดตาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการตรวจติดตาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นการตรวจติดตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (กรมการข้าว) ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1 Project and Progress Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ผู้ให้ข้อมูล : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

4 มาตรฐานการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (แปลง/กลุ่ม)
1. การตรวจรับรอง มาตรฐานการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (แปลง/กลุ่ม) แปลงที่ได้รับรองตรวจสอบ GAP (แปลง) โรงสีข้าวได้รับการรับรอง (โรง) จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว (จำนวนหมู่บ้าน) แผน ผล 3 1,565 -

5 2. การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จังหวัดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมการสัมมนา
จำนวน คน 3. มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจ้างเหมาช่วง (Outsource) ภาคเอกชนให้สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ และการตรวจโดยภาคเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีภาครัฐเป็นผู้กำกับดูแล - ท่านมีวิธีการกำกับดูแล Outsource เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มาตรฐาน ดำเนินการโดยการสุ่มตรวจตามแบบฟอร์มตามข้อตกลงของสัญญาจ้างเหมาช่วง จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนแปลงทั้งหมด

6 การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากร
4. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ กิจกรรม การดำเนินการ 1. มีการประชุมชี้แจงโครงการทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม เทคโนโลยี ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดในการผลิตข้าวหรือไม่ อย่างไร ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร และ ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดเวทีชุมชน มีการประเมินแต่ละชุมชน ดังนี้ 2.1 ต้นทุนการผลิตข้าวของชุมชน (บาท/ตัน) 2.2 สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 2.3 แนวทางการลดต้นทุนที่ประสบผลสำเร็จ ไม่ได้ดำเนินการ 3. การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงส่งเสริม 3.1 มีเทคโนโลยีการลดต้นทุนที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไร 3.2 มีการจดบันทึกและสรุปผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวหรือไม่อย่างไร 4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยพืชสด มีสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสด ได้แก่ และ ได้ผลิตใช้ในชุมชนเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่อย่างไร 5. การบริหารศัตรูข้าว - มีการสำรวจแปลงนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคแมลงหรือไม่อย่างไร การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากร ของโรคและแมลงศัตรูข้าว เดือนละ 2 ครั้ง/ฤดู 6. มีการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนผลิตข้าวเหมาะสมกับพื้นที่และผลการลดต้นทุนการ ผลิตข้าวหรือไม่อย่างไร  -

7 ได้รับการจัดสรร (บาท)
แหล่งงบประมาณ ได้รับการจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย ถึง 31 ม.ค. 57 (บาท) คงเหลือ (บาท) 1. จากกรมการข้าว 531,560.00 86,420.37 445,139.63 2. จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ) - 6. ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ฝนแล้งทิ้งช่วง มีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่น การดำเนินกิจกรรม น้อยลง 7. ข้อเสนอแนะ -


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการตรวจติดตาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google