งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อำเภอ 1 โรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เป้าหมาย ปี 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อำเภอ 1 โรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เป้าหมาย ปี 52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 อำเภอ 1 โรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เป้าหมาย ปี 52

3 นโยบายกระทรวงสธ. โครงการ “ อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ” ฉลาก โภชนาการ ฉลาก โภชนาการ ตะกั่ว การใช้ชุด ทดสอบ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อ ม การ ป้องกัน โรคไม่ ติดต่อ อาหาร ปลอดภัย ตามวิถีไทย อาหารปลอดภัย  เคมี  จุลินทรีย์  กายภาพ  โภชนาการเหมาะสม เด็กไทยฉลาด  ฉลาดรู้  ฉลาดเลือก  ฉลาดบริโภค อย. กรมวิทย์ กรม การแพทย์ กรมพัฒนา การแพทย์ แผนไทยฯ กรม ควบคุมโรค กรมอนามัย เป้าหมาย : 1 อำเภอ 1 โรงเรียน โครงการ “ เด็กฉลาดเลือก บริโภคอาหารปลอดภัย ”

4 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ กระทรวง สสจ. โรงเรียน กระทรวง สนับสนุน ชุดความรู้และสื่อ ต้นแบบ สสจ. ทำหน้าที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้โรงเรียนเป้าหมาย อำเภอพัฒนาและประเมินโรงเรียนให้ผ่าน เกณฑ์ อปท. อปต. โรงเรียน บทบาท 1 อำเภอ 1 โรงเรียน

5 อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด  ฉลาดรู้  ฉลาดเลือก  ฉลาดบริโภค  ฉลาดรู้  ฉลาดเลือก  ฉลาดบริโภค  ปลอดแบคทีเรีย  ปลอดสารพิษ ปลอด สารเคมี  โภชนาการที่เหมาะสม  ปลอดแบคทีเรีย  ปลอดสารพิษ ปลอด สารเคมี  โภชนาการที่เหมาะสม แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด 1. ให้ สสจ. (หรือ สสอ.) คัดเลือก โรงเรียน / 1 อำเภอ 2. สนับสนุนสื่อให้ทุกโรงเรียน 3. โรงเรียนจัดกิจกรรม และประเมินตนเอง 4. เจ้าหน้าที่ (สสอ. หรือ สสจ.) ประเมิน ตามเกณฑ์ 5. สรุปรายงานความสำเร็จ 6. มอบประกาศให้โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด 1. ให้ สสจ. (หรือ สสอ.) คัดเลือก โรงเรียน / 1 อำเภอ 2. สนับสนุนสื่อให้ทุกโรงเรียน 3. โรงเรียนจัดกิจกรรม และประเมินตนเอง 4. เจ้าหน้าที่ (สสอ. หรือ สสจ.) ประเมิน ตามเกณฑ์ 5. สรุปรายงานความสำเร็จ 6. มอบประกาศให้โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ ส่วนกลาง (ประกอบด้วย 7 โครงการ) 1. โครงการรณรงค์ล้างมือในโรงเรียน 2. เด็กฉลาดเลือก บริโภคอาหารปลอดภัย 3.โครงการถ่ายทอดภารกิจการตรวจวิเคราะห์ สู่ อปท. และโรงเรียน 4. รณรงค์สร้างกระแสการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 5. อาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาดกับวิถีไทย 6. สภาความร่วมมือฯ อาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน 7. เฝ้าระวังป้องกันภัยอาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว ส่วนกลาง (ประกอบด้วย 7 โครงการ) 1. โครงการรณรงค์ล้างมือในโรงเรียน 2. เด็กฉลาดเลือก บริโภคอาหารปลอดภัย 3.โครงการถ่ายทอดภารกิจการตรวจวิเคราะห์ สู่ อปท. และโรงเรียน 4. รณรงค์สร้างกระแสการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 5. อาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาดกับวิถีไทย 6. สภาความร่วมมือฯ อาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน 7. เฝ้าระวังป้องกันภัยอาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว สื่อสนับสนุนจังหวัด 1. คู่มือการดำเนินงาน 2. เกณฑ์การประเมิน 3. องค์ความรู้ และสื่อต่าง ๆ 4. การฝึกอบรม (ถ้ามี) สื่อสนับสนุนจังหวัด 1. คู่มือการดำเนินงาน 2. เกณฑ์การประเมิน 3. องค์ความรู้ และสื่อต่าง ๆ 4. การฝึกอบรม (ถ้ามี)

6 เป้าหมายปีที่ 1 ( พ. ศ. 2552) โรงเรียนประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง อำเภอ ละ 1 โรงเรียน ( รวมโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดตรัง 10 แห่ง )

7 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.1 ทุกอำเภอ มีโรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด อย่างน้อย 1 แห่ง ตัวชี้วัดความสำเร็จภาพรวม โครงการ ปี 2552

8 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - จุดน้ำดื่มบริการในโรงอาหาร ต้องผ่าน เกณฑ์ตรวจสอบทาง แบคทีเรีย - จัดให้มีอ่างล้างมือที่สะอาด พร้อมสบู่ สำหรับนักเรียนใช้ได้ โดยสะดวก ณ บริเวณโรงอาหาร - มีห้องสุขา ที่สะอาด เพียงพอ 2.1 เกณฑ์ด้าน กายภาพ

9 2.2 เกณฑ์ด้านความรู้ และพฤติกรรม นักเรียนมีความรู้เรื่อง การล้างมือที่ ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติได้ถูกวิธี นักเรียนกลุ่ม อย. น้อย มีความรู้ และสามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นได้ นักเรียนมีความรู้เรื่องพิษ ภัยจากสารตะกั่ว และการ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

10 2.2 เกณฑ์ด้านความรู้ และพฤติกรรม ( ต่อ ) นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง จากโรคไม่ติดต่อ นักเรียนมีความรู้ในการเลือกบริโภค อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทาง โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย

11 - ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย - อาหารปลอดภัยจากแบคทีเรีย สาร ปนเปื้อน และสารพิษ 2.3 เกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัย

12 อัตราการเจ็บป่วยของเด็ก นักเรียน อันเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษ ในโรงเรียนลดลง 3. ตัวชี้วัดด้านสุขภาพของเด็กใน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

13 ขั้นตอนการดำเนินงาน รพช. สส อ. ผู้รับผิดชอบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ประเมินผ ล รายงานผลสส จ.

14


ดาวน์โหลด ppt 1 อำเภอ 1 โรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เป้าหมาย ปี 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google