งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

2 โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน อย. มผช GAP งานที่มอบหมาย สพส. รับผิดชอบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ

3 กลุ่มอาชีพภายใต้ศูนย์หุบกะพง
กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ป่านศรนารายณ์) กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ผักปลอดสาร ศูนย์หุบกะพง กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ทำขนม) กลุ่มหุบกะพง ไข่เค็ม กลุ่มผู้ผลิตของใช้ ในครัวเรือน (แชมพู น้ำยาล้างจาน)

4 กลุ่มอาชีพภายใต้ศูนย์หุบกะพง : สภาพปัจจุบัน
กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ป่านศรนารายณ์) - ได้รับมาตรฐาน มผช.แล้ว - ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย - มีบรรจุภัณฑ์แล้ว (จากงานวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) - ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ อย.เนื่องจาก โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน การผลิตยังไม่ต่อเนื่อง ทำเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อจากวังไกลกังวัล เพียงอย่างเดียว กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ทำขนม) กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย - สินค้าได้มาตรฐาน มผช.และ สมส. แล้ว - กลุ่มไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

5 กลุ่มอาชีพภายใต้ศูนย์หุบกะพง : สภาพปัจจุบัน
- ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มผช. และ สมส. แล้ว - จำหน่ายเฉพาะในท้องถิ่น - บรรจุภัณฑ์มีขนาดเดียว (ขนาดใหญ่) กลุ่มผู้ผลิตของใช้ ในครัวเรือน (แชมพู น้ำยาล้างจาน) กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ผักปลอดสารพิษ - ยังไม่ได้มาตรฐาน GAP - ได้รับงบสนับสนุนจากผู้ว่า CEO ด้านวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมให้ความรู้ กับสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มเริ่มดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษแล้ว กลุ่มหุบกะพง ไข่เค็ม - กลุ่มมีบรรจุภัณฑ์สวยงามดีแล้ว - กลุ่มต้องการดำเนินการขอ อย. แต่ขาดงบประมาณในการ ปรับปรุงโรงเรือน และปัจจุบันกลุ่มหมดสัญญาเช่าสถานที่ ต้องดำเนินการหาสถานที่ใหม่

6 สถานีดูงาน : ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง
โคนม ผักปลอดสารพิษ กรมฯมีนโยบายคัดเลือกกลุ่มอาชีพ เป็นสถานีดูงาน 6 สถานี (อยู่ในความรับผิดชอบ ของสพส.4 สถานี) โคเนื้อ แชมพู

7 การดำเนินงาน : สถานีดูงาน 4 สถานี
สิ่งที่ต้องปรับปรุงในสถานีดูงาน 1.ทุกสถานีขาดสถานที่สำหรับรองรับผู้เข้าดูงาน ควรมีสถานที่ เช่น ศาลาเพิ่มเติม รวมไปถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 2. จัดทำเรื่องราวประวัติกลุ่ม ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้นำเสนอผู้ดูงาน ปรับปรุงสถานที่ สพส.จัดทำประมาณการและแบบแปลน การปรับปรุงสถานที่เสนอกองแผนงานแล้ว เพื่อให้จัดสรรงบฯให้จังหวัดดำเนินการ จัดจ้างต่อไป การดำเนินงาน ข้อมูลกลุ่ม สพส.จัดทำข้อมูลประวัติกลุ่ม ข้อมูลการดำเนินงาน จัดส่งให้สำนักถ่ายทอดแล้ว

8 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม
งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม พื้นที่ประมาณ ตร.มวงเงินประมาณ ,800 บาท

9 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร พื้นที่ประมาณ 69 ตร.ม
งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร พื้นที่ประมาณ ตร.ม วงเงินประมาณ 84,700 บาท

10 แนวทางในการส่งเสริม กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ผักปลอดสารพิษ)
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดติดตาม และประสาน ให้กลุ่มดำเนินการตามขั้นตอน GAP และ Q สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแนะนำส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม สพส. จัดหางบประมาณเพื่อจัดทำโรงเรือน บรรจุภัณฑ์ เพื่อขอมาตรฐาน อย. ต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการภายหลังจากที่การบริหารจัดการกลุ่มเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง (ทำขนม) กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย - สพส. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะฉลาก ติดขวดไวน์ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกแบบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google