งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง. งานที่มอบหมาย สพส. รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน อย. มผช GAP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง. งานที่มอบหมาย สพส. รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน อย. มผช GAP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง

2 งานที่มอบหมาย สพส. รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน อย. มผช GAP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ

3 กลุ่มอาชีพภายใต้ ศูนย์หุบกะพง ศูนย์หุบกะพง กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ป่านศรนารายณ์ ) กลุ่มผู้ผลิตของใช้ ในครัวเรือน ( แชมพู น้ำยาล้างจาน ) กลุ่มหุบกะพง ไข่เค็ม กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ผักปลอดสาร กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ทำขนม )

4 กลุ่มอาชีพภายใต้ศูนย์หุบ กะพง : สภาพปัจจุบัน กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ป่านศรนารายณ์ ) กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ทำขนม ) - ได้รับมาตรฐาน มผช. แล้ว - ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย - มีบรรจุภัณฑ์แล้ว ( จากงานวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ) - ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ อย. เนื่องจาก โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน การผลิตยังไม่ต่อเนื่อง ทำเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อจากวังไกลกังวัล เพียงอย่างเดียว - สินค้าได้มาตรฐาน มผช. และ สมส. แล้ว - กลุ่มไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

5 กลุ่มอาชีพภายใต้ศูนย์หุบ กะพง : สภาพปัจจุบัน กลุ่มผู้ผลิตของใช้ ในครัวเรือน ( แชมพู น้ำยาล้างจาน ) กลุ่มหุบกะพง ไข่เค็ม กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ผักปลอดสารพิษ - ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มผช. และ สมส. แล้ว - จำหน่ายเฉพาะในท้องถิ่น - บรรจุภัณฑ์มีขนาดเดียว ( ขนาดใหญ่ ) - ยังไม่ได้มาตรฐาน GAP - ได้รับงบสนับสนุนจากผู้ว่า CEO ด้านวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมให้ความรู้ กับสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มเริ่มดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษแล้ว - กลุ่มมีบรรจุภัณฑ์สวยงามดีแล้ว - กลุ่มต้องการดำเนินการขอ อย. แต่ขาดงบประมาณในการ ปรับปรุงโรงเรือน และปัจจุบันกลุ่มหมดสัญญาเช่าสถานที่ ต้องดำเนินการหาสถานที่ใหม่

6 สถานีดูงาน : ศูนย์สาธิตโครงการ หุบกะพง กรมฯมีนโยบายคัดเลือกกลุ่มอาชีพ เป็นสถานีดูงาน 6 สถานี ( อยู่ในความรับผิดชอบ ของสพส.4 สถานี ) ผักปลอดสารพิษ แชมพู โคนม โคเนื้อ

7 การดำเนินงาน : สถานีดูงาน 4 สถานี สิ่งที่ต้องปรับปรุงในสถานีดูงาน 1. ทุกสถานีขาดสถานที่สำหรับรองรับผู้เข้าดูงาน ควรมีสถานที่ เช่น ศาลาเพิ่มเติม รวมไปถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 2. จัดทำเรื่องราวประวัติกลุ่ม ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้นำเสนอผู้ดูงาน ปรับปรุงสถานที่ สพส. จัดทำประมาณการและแบบแปลน การปรับปรุงสถานที่เสนอกองแผนงานแล้ว เพื่อให้จัดสรรงบฯให้จังหวัดดำเนินการ จัดจ้างต่อไป ข้อมูลกลุ่ม สพส. จัดทำข้อมูลประวัติกลุ่ม ข้อมูลการดำเนินงาน จัดส่งให้สำนักถ่ายทอดแล้ว การ ดำเนินงาน

8 งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การ เลี้ยงโคนม พื้นที่ประมาณ 63.36 ตร. มวงเงิน ประมาณ 68,800 บาท

9 งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การปลูก ผักปลอดสาร พื้นที่ประมาณ 69 ตร. ม วงเงินประมาณ 84,700 บาท

10 แนวทางในการส่งเสริม กลุ่มหุบกะพง ไวน์ไทย กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ผักปลอดสารพิษ ) กลุ่มสตรีสหกรณ์ หุบกะพง ( ทำขนม ) - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดติดตาม และประสาน ให้กลุ่มดำเนินการตามขั้นตอน GAP และ Q - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแนะนำส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม - สพส. จัดหางบประมาณเพื่อจัดทำโรงเรือน บรรจุภัณฑ์ เพื่อขอมาตรฐาน อย. ต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการภายหลังจากที่การบริหารจัดการกลุ่มเรียบร้อยแล้ว - สพส. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะฉลาก ติดขวดไวน์ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกแบบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง. งานที่มอบหมาย สพส. รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน อย. มผช GAP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google