งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องลิมิต ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 พุฒิพงษ์ เชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องลิมิต ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 พุฒิพงษ์ เชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องลิมิต ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 พุฒิพงษ์ เชื้อ บ่อคา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบิหารธุรกิจ นนทบรี (SBAC)

2 1. ผู้สอน ไม่มีสื่อการเรียนการสอน 2. ผู้เรียน มีเจตนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ปัญหาการวิจัย

3 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่องลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิต ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย ใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง ลิมิต

5 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใช้การ บรรยายเนื้อหา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูล

6 คะแนน E1

7 คะแนน E2

8 คะแนน ผลสัมฤทธิ์

9 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดย ใช้โปรแกรม GSP สำหรับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่า ประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธ์ เท่ากับ 85.43 / 82.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 2. คะแนนเต็มจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP สามารถผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 80 จำนวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.60 คิดเป็นร้อยละ 97.14 ของจำนวน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

10 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการสร้างชุดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับเนื้อหาอื่นๆ หรือในระดับชั้นอื่นๆ 2. ควรทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง การสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ โดย ใช้โปรแกรม GSP กับการสอบแบบปกติ

11


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องลิมิต ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 พุฒิพงษ์ เชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google