งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง  ทิศเหนือจรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์  ทิศใต้จรดกับ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย  ทิศตะวันออกจรดกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง  ทิศเหนือจรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์  ทิศใต้จรดกับ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย  ทิศตะวันออกจรดกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง

4  ทิศเหนือจรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์  ทิศใต้จรดกับ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย  ทิศตะวันออกจรดกับ อ.เมืองกาฬสินธุ์  ทิศตะวันตกจรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง ++ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒ กม. ++ ห่างจากอำเภอ ๑๕ กม. ++ เขตพื้นที่ ๑๔ ตร. กม. ++ ๙ หมู่บ้าน ( เขตชนบท ๙ หมู่ ) ++ หลังคาเรือน ๑, ๓๖๘ หลังคา

6 ชาย ๓, ๑๖๓ คน หญิง ๓, ๒๒ ๙คน ๖, ๓๙๒ คน ประชากร

7 เศรษฐกิจและ รายได้ อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ อาชีพรอง ทำสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ สุกร เป็ด – ไก่และค้าขาย ปชช. รายได้เฉลี่ย ๑๕, ๐๐๐ บาท / คน / ปี ( จปฐ. : ๒๕๕๖, พัฒนาชุมชน )

8 อัตราเกิด-ตาย พ.ศ.พ.ศ. อัตรา เกิด อัตรา ตาย อัตรา เพิ่ม ๒๕๕๑๑๑. ๕๖๕. ๘๔๐. ๗๑ ๒๕๕๒๑๐. ๘๑๕. ๘๔๐. ๖๑ ๒๕๕๓๙. ๔๔๗. ๘๐๐. ๒๐ ๒๕๕๔๘. ๐๓๖. ๖๒๑. ๔๑ ๒๕๕๕๗. ๓๔๔. ๔๙

9 สาเหตุการตายที่สำคัญ ลำดับจำนวนอัตราต่อพัน ๑ชรา๑. ๙๘ ๒หัวใจล้มเหลว๑. ๑๑ ๓ไตวายเรื้อรัง๐. ๗๓ ๔ มะเร็ง ๐. ๓๗ ๕อื่น ๆ สาเหตุ ไม่ชัดเจน ๐. ๑๒

10 ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ๑. โรคไข้เลือดออก ๒. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๓. การใช้สารเคมีใน การเกษตร

11 นายสาคร ภูอาบอ่อน ผอ. รพ. สต. บ้านปอแดง นางจิตชญา ถิตย์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นส. จุฑามาส บัวลอย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นส. วิราวรรณ บุตรสุริย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางดวงจันทร์ กอบุญ พนักงานทั่วไป นางสมควร ภูลายดอก พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นายเกรียงไกร ภูหวล พนักงานธุรการ ++ อสม. ๑๑๐ คน ++ สุขศาลา หมู่บ้าน ๙ แห่ง

12 นายศุภชัย ภูดอนม่วง นายก อบต. นาดี ประธาน นายสาคร ภูอาบอ่อน ผอ. รพ. สต. รองประธาน พระครูสังฆรักษ์คะนองฐานวโร เจ้าอาวาส ที่ปรึกษา กรรมการจากทุกภาคส่วน รวม ๒๐ คน

13 ตำบลนาดีไม่ ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นตำบล แห่งสุขภาวะ ภายในปี ๒๕๖๐

14 พันธกิจ ๑. ตอบสนองยุทธศาสตร์ สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพต่อเนื่อง เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ

15 การตอบสนองยุทธศาสตร์ Policy Needs Stakeholder Needs Business Needs

16 กระบวนการตอบสนอง ยุทธศาสตร์ P D C A S

17 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี ๕๖ โครงการลดปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัย การดูแลผู้ป่วย TB แบบมีส่วน ร่วม ภาคประชาชน / ภาคีเครือข่ายที่ เข้มแข็ง ( สุขศาลามาตรฐาน ) ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งดีเด่นระดับ อำเภอ การแก้ปัญหาผู้ป่วยโรค DM/HT

18 พวกเราทำได้ และจะทำ ต่อไป.... รางวัลการควบคุมโรคเข้มแข็งดีเด่น ระดับชาติ

19 เฝ้าระวังด้วย ปิงปอง จราจร ๗ สี 2458 2444 28 21 19 57 21 11 6161 13 0 5050 DM HT

20

21

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีเขียว

23  ศูนย์ประสานงานและที่ทำการผู้สูงอายุ ตำบลนาดี  ศูนย์ประสานงานและที่ทำการอสม. ตำบลนาดี  ศูนย์ประสานงานและที่ทำการชมรม สายใยรักตำบลนาดี  ศูนย์ประสานงานและที่ทำการกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลนาดี  ศูนย์ประสานงานและที่ทำการกองทุน สวัสดิการตำบลนาดี  ศูนย์เรียนรู้ไร้พรมแดน โดยให้เยาวชนใช้ สถานที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับ ค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา

24

25 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1) การประสานงานที่ลงตัว 2) ภาคีเครือข่ายกำหนด วิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การขับเคลื่อนแบบบูรณา การกับภาคีเครือข่ายมีการ กำหนดจุดหมายปลายทาง ร่วมกัน

26 กระบวนการทำงาน รพ. สต ภาคี เครือข่าย เป้าหมาย ประชาชนมี สุขภาพดี +

27 รูปแบบการประเมินผลการ ดำเนินงาน

28

29 ผลการประเมินตนเอง เกณฑ์การคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๖

30 รายละเอียดตามเอกสาร / แฟ้ม และซักถาม ผู้รับผิดชอบได้ครับ ลำดั บที่ ประเด็นหลักการประเมินคะแนน คะแนนที่ ได้รับ ๑ส่วนที่ ๑ การนำเสนอ๑๐๐ ๒ส่วนที่ ๒ งานบริหาร๑๐๐ ๓ ส่วนที่ ๓ งานแผนงานและ ยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ๔ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบัติงาน๒๐๐ ๕ ส่วนที่ ๕ ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ผลงานยอด เยี่ยม ๑๐๐ คะแนนรวม๖๐๐

31 สู่เป้าหมาย ตำบลนาดี เมืองแห่งสุขภาวะในปี ๖๐


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง  ทิศเหนือจรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์  ทิศใต้จรดกับ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย  ทิศตะวันออกจรดกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google