งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความยินดียิ่ง

2 ตำบลนาดี การเกษตรผสมผสาน ตามรอยพระราชดำริ
การเกษตรผสมผสาน ตามรอยพระราชดำริ แหล่งผลิตวัวงาม มหาธารลำปาวไหลตลอดปี ประเพณีแข่งเรือยาว ชาวนาดีไม่ทอดทิ้งกัน ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณี สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

3 ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง

4 ข้อมูลทั่วไป ทิศเหนือ จรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์
ทิศเหนือ จรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด และ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทิศใต้ จรดกับ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย ทิศตะวันออก จรดกับ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก จรดกับ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง

5 ++ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒ กม. ++ ห่างจากอำเภอ ๑๕ กม.
ข้อมูลทั่วไป ++ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒ กม. ++ ห่างจากอำเภอ ๑๕ กม. ++ เขตพื้นที่ ๑๔ ตร.กม. ++ ๙ หมู่บ้าน (เขตชนบท ๙ หมู่) ++ หลังคาเรือน ๑,๓๖๘ หลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง

6 ประชากร ๖,๓๙๒ คน ชาย ๓,๑๖๓ คน หญิง ๓,๒๒๙คน

7 เศรษฐกิจและรายได้ อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง ทำสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ สุกร เป็ด –ไก่และค้าขาย ปชช.รายได้เฉลี่ย ๑๕,๐๐๐บาท/คน/ปี(จปฐ. : ๒๕๕๖,พัฒนาชุมชน)

8 พ.ศ. อัตรา เกิด อัตรา ตาย อัตรา เพิ่ม ๒๕๕๑ ๑๑.๕๖ ๕.๘๔ ๐.๗๑ ๒๕๕๒ ๑๐.๘๑
อัตราเกิด-ตาย พ.ศ. อัตรา เกิด อัตรา ตาย อัตรา เพิ่ม ๒๕๕๑ ๑๑.๕๖ ๕.๘๔ ๐.๗๑ ๒๕๕๒ ๑๐.๘๑ ๐.๖๑ ๒๕๕๓ ๙.๔๔ ๗.๘๐ ๐.๒๐ ๒๕๕๔ ๘.๐๓ ๖.๖๒ ๑.๔๑ ๒๕๕๕ ๗.๓๔ ๔.๔๙

9 สาเหตุการตายที่สำคัญ อื่น ๆ สาเหตุ ไม่ชัดเจน
ลำดับ จำนวน อัตราต่อพัน ชรา ๑.๙๘ หัวใจล้มเหลว ๑.๑๑ ไตวายเรื้อรัง ๐.๗๓ มะเร็ง ๐.๓๗ อื่น ๆ สาเหตุ ไม่ชัดเจน ๐.๑๒

10 ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
๑. โรคไข้เลือดออก ๒. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๓. การใช้สารเคมีในการเกษตร

11 ทรัพยากรสาธารณสุข ++ อสม. ๑๑๐ คน ++ สุขศาลาหมู่บ้าน ๙ แห่ง
++ อสม ๑๑๐ คน ++ สุขศาลาหมู่บ้าน ๙ แห่ง นายสาคร ภูอาบอ่อน ผอ.รพ.สต.บ้านปอแดง นางจิตชญา ถิตย์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นส.จุฑามาส บัวลอย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นส.วิราวรรณ บุตรสุริย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางดวงจันทร์ กอบุญ พนักงานทั่วไป นางสมควร ภูลายดอก พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นายเกรียงไกร ภูหวล พนักงานธุรการ

12 คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. นายศุภชัย ภูดอนม่วง นายก อบต.นาดี ประธาน นายสาคร ภูอาบอ่อน ผอ.รพ.สต. รองประธาน พระครูสังฆรักษ์คะนองฐานวโร เจ้าอาวาส ที่ปรึกษา กรรมการจากทุกภาคส่วน รวม ๒๐ คน

13 ตำบลนาดีไม่ทอดทิ้งกัน
วิสัยทัศน์ ตำบลนาดีไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นตำบล แห่งสุขภาวะภายในปี ๒๕๖๐

14 พันธกิจ ๑.ตอบสนองยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.พัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อเนื่อง เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ

15 การตอบสนองยุทธศาสตร์
Policy Needs Stakeholder Needs Business Needs

16 กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์
P S D A C

17 โครงการลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี ๕๖ DHS โครงการลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย การดูแลผู้ป่วย TB แบบมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาผู้ป่วยโรค DM/HT ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งดีเด่นระดับอำเภอ ภาคประชาชน/ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง(สุขศาลามาตรฐาน)

18 พวกเราทำได้ และจะทำต่อไป....
รางวัลการควบคุมโรคเข้มแข็งดีเด่นระดับชาติ

19 เฝ้าระวังด้วย ปิงปองจราจร ๗ สี
นวัตกรรมบริการ เฝ้าระวังด้วย ปิงปองจราจร ๗ สี 2458 2444 28 21 19 57 21 11 6 1 13 5 DM HT

20 พรมกะลามะพร้าวดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
นวัตกรรมชุมชน พรมกะลามะพร้าวดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

21 รพ.สต.สุขภาพดี วิถีพอเพียง

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีเขียว

23 เป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ศูนย์ประสานงานและที่ทำการผู้สูงอายุตำบลนาดี ศูนย์ประสานงานและที่ทำการอสม.ตำบลนาดี ศูนย์ประสานงานและที่ทำการชมรมสายใยรักตำบลนาดี ศูนย์ประสานงานและที่ทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาดี ศูนย์ประสานงานและที่ทำการกองทุนสวัสดิการตำบลนาดี ศูนย์เรียนรู้ไร้พรมแดน โดยให้เยาวชนใช้สถานที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา

24 ความภาคภูมิใจสูงสุด

25 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1) การประสานงานที่ลงตัว 2) ภาคีเครือข่ายกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การขับเคลื่อนแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายมีการกำหนดจุดหมายปลายทางร่วมกัน

26 กระบวนการทำงาน รพ.สต + ภาคีเครือข่าย เป้าหมาย ประชาชนมีสุขภาพดี

27 รูปแบบการประเมินผลการดำเนินงาน

28

29 เกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๖
ผลการประเมินตนเอง เกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๖

30 รายละเอียดตามเอกสาร/แฟ้ม และซักถามผู้รับผิดชอบได้ครับ
ลำดับที่ ประเด็นหลักการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้รับ ส่วนที่ ๑ การนำเสนอ ๑๐๐ ส่วนที่ ๒ งานบริหาร ส่วนที่ ๓ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบัติงาน ๒๐๐ ส่วนที่ ๕ ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ผลงานยอดเยี่ยม คะแนนรวม ๖๐๐ รายละเอียดตามเอกสาร/แฟ้ม และซักถามผู้รับผิดชอบได้ครับ

31 “ชาวตำบลนาดีไม่ทอดทิ้งกัน” เมืองแห่งสุขภาวะในปี ๖๐
สู่เป้าหมาย ตำบลนาดี เมืองแห่งสุขภาวะในปี ๖๐


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการประกวดรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google