งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นสพ. กิตติพงศ์ เดียววัฒน วิวัฒน์ 52480046 2. นสพ. เกวลี อุตส่าห์การ 52480053 3. นสพ. จารุกวี สอนคำมี 52480077 4. นสพ. จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง 52480084 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นสพ. กิตติพงศ์ เดียววัฒน วิวัฒน์ 52480046 2. นสพ. เกวลี อุตส่าห์การ 52480053 3. นสพ. จารุกวี สอนคำมี 52480077 4. นสพ. จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง 52480084 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นสพ. กิตติพงศ์ เดียววัฒน วิวัฒน์ 52480046 2. นสพ. เกวลี อุตส่าห์การ 52480053 3. นสพ. จารุกวี สอนคำมี 52480077 4. นสพ. จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง 52480084 5. นสพ. จีรายุทธ ใจเขียนดี 52480091 6. นสพ. เจนพล แก้วกิติกุล 52480107 7. นสพ. ทรรศนะ ธรรมรส 52480169

2 อำเภอบางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ทิศเหนือ ต. กำแพงดิน ต. สามง่าม ต. รังนก ต. เนินปอ ต. หนองโสน อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร สอ. รังนก สอ. เนินพลวง สอ. กำแพงดิน ร. พ. สามง่าม กิ่ง อ. บึงสามัคคี จ. แพงเพชร อ. เมือง จ. พิจิตร สสอ. สามง่าม สอ. มาบกระเปา สอ. หนองโสน สอ. เนินปอ สอ. วังลูกช้าง ห่างจาก จ. พิจิตร ประมาณ 18 กิโลเมตร

3 วิสัยทัศน์ “ อำเภอสามง่ามมุ่งส่งเสริม สุขภาพประชาชน พัฒนาระบบ บริการและองค์กร อย่างมีส่วน ร่วม ”

4 การปกครอง 5 ตำบล 79 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วน ตำบล 4 แห่ง เศรษฐกิจ อาชีพหลัก เกษตรกรรม อาชีพรอง รับจ้าง ข้อมูลทั่วไป

5 ประชากร 42,139 คน ชาย 20,048 คน หญิง 22,099 คน จำนวนหลังคาเรือน 17,109 หลังคาเรือน ประชากร 42,139 คน ชาย 20,048 คน หญิง 22,099 คน จำนวนหลังคาเรือน 17,109 หลังคาเรือน จำนวนประชากร / หลังคาเรือน

6 แผนภูมิร้อยละโครงสร้าง ประชากร ปี 2554 ชาย 47.57 % หญิง 52.42 % จ. พิจิตร วัยเด็ก 18.74 % วัยแรงงาน 65.55 % วัยสูงอายุ 15.71 % วัยพึ่งพิง 34.44 % อ. สามง่าม วัยเด็ก 17.88 % วัยแรงงาน 68.31 % วัยสูงอายุ 13.80 % วัยพึ่งพิง 31.69 %

7 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 7 แห่ง ( เดี่ยว 2 แห่ง เครือข่าย 3 เครือข่าย ) ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข

8 บุคลากรสาธารณสุข ผู้บริหารสาธารณสุข 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 6 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 7 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 คน ลูกจ้าง 25 คน รวม 59 คน

9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขใน ราชการบริหารส่วนภูมิภาค กระทรวง สาธารณสุข ปลัดกระทรว ง กลุ่มภารกิจ ด้านต่าง ๆ รองปลัด กรมวิชาการ ต่าง ๆอธิบดี ศูนย์เขต สำนักงาน ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาด ไทย จังหวัด ผู้ว่าราชการ จังหวัด รพ. สต. ผอ. รพ. สต. อำเภอ นายอำเภอ สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ สาธารณสุข อำเภอ รพ. ศูนย์ / รพ ทั่วไป ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล โรงพยาบาล ชุมชน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สายการ บังคับบัญชา สายการนิเทศ / ประสานงาน

10 บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขใน เขตพื้นที่อำเภอ

11 บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มี การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

12

13 ยุทธศาสตร์การสร้าง สุขภาพ แนวทางเดิม สร้างบทบาทของบุคลากร สร้างเทคโนโลยีของบุคลากร สร้างแผนงานโครงการ บริการประชาชน ประชาชนแสดงบทบาท สร้างเทคโนโลยีของประชาชน สร้างแผนงานโครงการ ( อปท./ กองทุน ) รัฐปรับเจตคติ / บทบาท ของบุคลากร ( ทุกฝ่าย ) ให้ตอบสนอง 2 Produc tivity 1 Developm ent ชุมชน อ่อนแอ ( รอคอย / พึ่งรัฐ ) ชุมชน อ่อนแอ ( รอคอย / พึ่งรัฐ ) มีโครงการ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ชุมชน เข้มแข็ง บุคคลมี บทบาท แนวทาง ใหม่ นวัตกรรม

14 “ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแล สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมี ศรัทธาในการพัฒนา” วิสัยทัศน์ การสร้างสุขภาพชุมชน

15

16 กำหนดจุดหมายปลายทาง

17 สร้างแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์

18 สร้างแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ

19


ดาวน์โหลด ppt 1. นสพ. กิตติพงศ์ เดียววัฒน วิวัฒน์ 52480046 2. นสพ. เกวลี อุตส่าห์การ 52480053 3. นสพ. จารุกวี สอนคำมี 52480077 4. นสพ. จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง 52480084 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google