งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต / ภาค ๒.นโยบาย DHS / หมอ ครอบครัว / PCA ๓.แจ้งโควตาพยาบาล วิชาชีพเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต / ภาค ๒.นโยบาย DHS / หมอ ครอบครัว / PCA ๓.แจ้งโควตาพยาบาล วิชาชีพเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต / ภาค ๒.นโยบาย DHS / หมอ ครอบครัว / PCA ๓.แจ้งโควตาพยาบาล วิชาชีพเพิ่มเติม

2 ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเครือข่ายบริการ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 สาขา ระดับเครือข่าย บริการที่ ๑๐ ภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ โรคติดต่อ ยโสธร ส่งเสริมสุขภาพ ยโสธร กาฬสินธุ์ สุขภาพจิต ชุมชน อุบลราชธานีอุดรธานี ยาเสพติดใน ชุมชน ยโสธร ร้อยเอ็ด บริการใน ศสมช. อุบลราชธานีร้อยเอ็ด คุ้มครอง ผู้บริโภค ศรีสะเกษ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น อุบลราชธานีสกลนคร เอดส์ใน ชุมชน ยโสธร การจัดการ สุขภาพชุมชน ยโสธร กาฬสินธุ์ นมแม่ สายใยรัก ฯ ยโสธร

4 ๒. นโยบาย DHS/ หมอ ครอบครัว /PCA ๑)ระยะเร่งด่วน DHS / หมอครอบครัว

5 หมอ ครอบค รัว CBL DHS PCA การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

6 ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการ DHS (District Health System) ๑ ) ให้ทุก CUP จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ และประชุมคณะกรรมการ ภายในสัปดาห์แรก ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒ ) ทุกอำเภอจัดทำแผน - พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ (PPE PPA) ทั้งหมด - CBL พัฒนาคนการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน - ประเด็นสุขภาพ 1 เรื่อง เพื่อแก้ไข ปัญหาสุขภาพ - แผนพัฒนากองทุนตำบล - แผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 56

7 หมอ ครอบครัว

8 ๑ ) จัดระบบหมอครอบครัว ให้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ แพทย์ : หมอครอบครัว ๑๕ - ๒๐ คน ๑ หมอครอบครัว : ประชากร ๑, ๒๕๐ คน ๑ หมอครอบครัว : อสม. ๒๐ - ๓๐ คน ๑ อสม. : ๑๐ - ๑๕ หลังคา เรือน ๒ ) จัดระบบให้คำปรึกษาที่เป็น รูปธรรม ๓ ) สื่อสารและพัฒนาศักยภาพของ แพทย์ หมอครอบครัว อสม. ให้เข้าใจ แนวคิด หมอครอบครัว ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการ

9 PCA (Primary Care Award) - แต่งตั้ง / ปรับปรุง QRT ของ แต่ละอำเภอ เพื่อดำเนินการ พัฒนามาตรฐาน PCA ( รพ./ สสอ. รพ. สต.) - ดำเนินการพัฒนาและส่ง เอกสาร ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

10 แผนงาน / โครงการ ของจังหวัด ในการสนับสนุน ปฐมภูมิ ๑ ) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่อง การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา ( ๒ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ) โดย รศ. นพสุรเกียรติ อาชานานุ ภาพ ๒ ) พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการ CBL ในอำเภอ ๓ ) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว ๕ ทักษะที่สำคัญ ( เวชปฏิบัติครอบครัว / ระบาดวิทยา / ให้ คำปรึกษา / ยุทธศาสตร์ / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

11 ส่งรูปแบบและข้อมูล การจัดระบบบริการ ปฐมภูมิ - ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - นำเสนอ ODOP / การจัดระบบ บริการปฐมภูมิ ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

12 ๓. โควตาพยาบาลวิชาชีพ ตามโครงการพยาบาลของ ชุมชนคืนถิ่น สำเร็จการศึกษา วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย - รพร. เลิงนกทา๑ทุน ( ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา ) - รพ. ไทยเจริญ๑ทุน ( ตำบลคำไผ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต / ภาค ๒.นโยบาย DHS / หมอ ครอบครัว / PCA ๓.แจ้งโควตาพยาบาล วิชาชีพเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google