งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต /ภาค นโยบาย DHS / หมอครอบครัว/ PCA แจ้งโควตาพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเติม

2 ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเครือข่ายบริการ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ระดับเครือข่ายบริการที่ ๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา ระดับเครือข่ายบริการที่ ๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคติดต่อ ยโสธร ส่งเสริมสุขภาพ กาฬสินธุ์ สุขภาพจิตชุมชน อุบลราชธานี อุดรธานี ยาเสพติดในชุมชน ร้อยเอ็ด บริการใน ศสมช. คุ้มครองผู้บริโภค ศรีสะเกษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สกลนคร เอดส์ในชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน นมแม่ สายใยรัก ฯ

4 ๒. นโยบาย DHS/หมอครอบครัว/PCA

5 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
DHS CBL หมอครอบครัว PCA

6 ให้ทุกอำเภอดำเนินการ
DHS (District Health System) ๑) ให้ทุก CUP จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอและประชุมคณะกรรมการ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ๒) ทุกอำเภอจัดทำแผน - พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ (PPE PPA) ทั้งหมด - CBL พัฒนาคนการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน - ประเด็นสุขภาพ 1 เรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ - แผนพัฒนากองทุนตำบล - แผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 56

7 หมอครอบครัว

8 ให้ทุกอำเภอดำเนินการ
๑) จัดระบบหมอครอบครัว ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ แพทย์ : หมอครอบครัว ๑๕-๒๐ คน ๑ หมอครอบครัว : ประชากร ๑,๒๕๐ คน ๑ หมอครอบครัว : อสม. ๒๐-๓๐ คน ๑ อสม. : ๑๐-๑๕ หลังคาเรือน ๒) จัดระบบให้คำปรึกษาที่เป็นรูปธรรม ๓) สื่อสารและพัฒนาศักยภาพของแพทย์ หมอครอบครัว อสม. ให้เข้าใจแนวคิด หมอครอบครัว

9 PCA (Primary Care Award)
- แต่งตั้ง /ปรับปรุง QRT ของแต่ละอำเภอ เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐาน PCA (รพ./สสอ.รพ.สต.) - ดำเนินการพัฒนาและส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

10 แผนงาน/โครงการของจังหวัด ในการสนับสนุนปฐมภูมิ
๑) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา (๒ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน) โดย รศ. นพสุรเกียรติ อาชานานุภาพ ๒) พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการ CBL ในอำเภอ ๓) พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว ๕ ทักษะที่สำคัญ (เวชปฏิบัติครอบครัว /ระบาดวิทยา/ให้คำปรึกษา/ยุทธศาสตร์/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

11 ส่งรูปแบบและข้อมูล การจัดระบบบริการปฐมภูมิ
- ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - นำเสนอ ODOP /การจัดระบบบริการปฐมภูมิ ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

12 ๓. โควตาพยาบาลวิชาชีพ ตามโครงการพยาบาลของชุมชนคืนถิ่น
๓. โควตาพยาบาลวิชาชีพ ตามโครงการพยาบาลของชุมชนคืนถิ่น สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย - รพร.เลิงนกทา ๑ ทุน (ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา) รพ.ไทยเจริญ ๑ ทุน (ตำบลคำไผ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google