งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (แผน ๔ ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (แผน ๔ ปี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (แผน ๔ ปี)

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด - ร่างแผนสุขภาพฉบับ ๑๑ - แผนสร้างเสริมสุขภาพ ระดับชาติปี ๕๔ -๖๓ - แผนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป้าหมายบริการ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/ แผนชุมชน แผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพ จังหวัด

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม ๒.นำปัญหาสุขภาพ / ประเด็นการพัฒนามาวิเคราะห์ SWOT ๓.จัดทำกลยุทธ์ ๔.จัดทำ OD โดยประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ รร.หาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ ๑๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ หัวข้อในการประชุม ๑.การบริหารจัดการแบบเครือข่าย สามารถลดต้นทุนแต่เพิ่ม คุณภาพได้อย่างไร โดย คุณบุญชัย คิดการไกล ๒.การบริหารเครือข่ายบริการระดับ CUP มีจุดเด่นและด้อย อย่างไรและสร้างความเข้มแข็งให้กับ CUP ได้หรือไม่ โดย นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์ ผอ.สปสช. เขต ๑๒ สงขลา ๓.แนวทางบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ จังหวัด โดย ดร.ภิญโญ นิลจันทร์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (แผน ๔ ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google