งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการ สุขภาพตะลุง ปี 2554. คำขวัญลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอ พอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการ สุขภาพตะลุง ปี 2554. คำขวัญลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอ พอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการ สุขภาพตะลุง ปี 2554

2 คำขวัญลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอ พอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์ คำขวัญตะลุง กระท้อนตะลุงฟุ้งเฟื่อง ลือ เลื่องพิพิธภัณฑ์เรือ เหลือเชื่อต้นยางยักษ์ แหล่ง อนุรักษ์หนองอีโป้ง

3 ประชากร : ชาย 2,604 คน หญิง 2,980 คน รวม 5,584 คน หมู่บ้าน : 13 หมู่บ้าน หอกระจายข่าว 13 แห่ง วิทยุชุมชน 1 แห่ง อสม. 111 คน โรงเรียน 5 โรง วัด 5 แห่ง สภาพทางเศรษฐกิจ : อาชีพหลัก เกษตรกรรม ( ทำนา, ทำสวน ) ร้อยละ 60 อาชีพรอง รับจ้าง ร้อยละ 20 และร้อยละ 2 มีอาชีพรับ ราชการและค้าขาย แหล่งท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัด ยาง ณ รังสี สถานีอนามัย 2 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 5 คน ลูกจ้าง 1 คน

4

5 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ. สต. ตะลุง

6 การพัฒนาตำบล จัดการสุขภาพตะลุง *** คน = เครือข่าย - ผู้นำชุมชน, อสม., อบต, ชมรมสร้าง สุขภาพ, นักเรียน, อย. น้อย, ชมรม ผู้สูงอายุ, หมอดิน *** ความรู้ - ภาครัฐ, ภาคเอกชน, ประชาชน, พัฒนา กร, เกษตรตำบล, ครูกศน. -*** ทุน - สปสช. - กองทุนตำบล - กองทุนผู้ป่วยโรค เอดส์ - ประชาชน

7 การเชื่องโยงทั้ง 3 กลุ่ม 1. สำรวจข้อมูลและค้นหาปัญหา 2. ประชุมประชาคมพบปะเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันหา แนวทางแก้ไข 3. จัดทำแผนงานโครงการเสนอ กองทุนตำบลหรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อหางบประมาณใน การดำเนินงานแก้ไข 4. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาตาม โครงการ 5. สรุปผลการดำเนินงานและ ประเมินผล

8 1. เครือข่ายที่เข้าร่วมทีมอย่างน้อย 3 ภาคส่วน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน การประเมินศักยภาพตำบล จัดการสุขภาพตะลุง

9 การสร้างและพัฒนา ทีมสุขภาพตำบล

10 กา รพัฒนา 4 ขั้นตอน 1. พูดคุยประสานงาน / ประชาสัมพันธ์

11 2. จัดประชุมชี้แจงทำ คามเข้าใจ / ระดมความคิดเห็น

12 3. การคัดเลือกทีมงาน จัดการสุขภาพ

13 4. จัดตั้งคณะทำงาน

14 กระบวนการ ทำงาน ของทีมสุขภาพ ตำบลตะลุง

15 1. การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน

16 2. การวางแผนการทำงาน

17 3. การสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์

18

19 การระดมทรัพยากรและ ทุน

20 การดำเนินงาน กิจกรรมตามแผน

21 แผนงานและโครงการ ของตำบลตะลุง ลำดับชื่อโครงการกลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ๑ " แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้ป่วยเรื้อรัง " กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๒๒๒ คนในเขตตำบลตะลุง๑๙, ๙๘๐ บาท ๒ " ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ " กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๙๑๙ คน๔๕, ๕๐๐ บาท ๓ " ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนแบบครบ วงจร " ๑. ผู้พิการรายใหม่และรายเก่าจำนวน ๓๘ คน๒๒, ๒๘๐ บาท ๒. ญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยพิการจำนวน ๓๘ คน ๓. แกนนำสุขภาพในชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ละ ๒ คนจำนวน ๒๖ คน ๔ " หญิงตะลุงยุคใหม่ต้านภัยมะเร็งหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓๐ - ๖๐ ปี จำนวน ๑, ๑๓๙ คน๒๒, ๕๐๐ บาท ๕ " ศูนย์สามวัยสายใยรักสู่ครอบครัวอบอุ่น๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดจำนวน ๓๐ คน ๗๐, ๖๗๕ บาท ๒ กลุ่มวัยแรงงาน หมู่ละ ๓ คนจำนวน ๖๕ คน ๓. กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ละ ๑๐ คนจำนวน ๑๓๐ คน ๖ " อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ " โรงเรียนในเขตตำบลตะลุงจำนวน ๕ โรงเรียน๑๐, ๐๐๐ บาท ๗ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ " เครือข่ายควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อใน ตำบลตะลุง จำนวน ๑๔๐ คน๑๒, ๖๐๐ บาท ๘ " เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน " ผู้นำชุมชน / อบต / อสม. และประชาชน จำนวน ๑๔๐ คน๑๒, ๖๐๐ บาท ๙ " ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน " อสม./ ผู้นำนักเรียน จำนวน ๑๕๘ คน ๑๔, ๒๒๐ บาท ๑๐ " ควบคุมสารปนเปื้อนในอาหาร โดยชุมชนเพื่อ ชุมชน " ร้านชำ ร้านแผงลอย จำนวน ๓๓ ร้าน อสม.111 คน๙, ๔ 8 ๐ บาท

22 กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา สุขภาพในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

23 หมู่บ้านจัดการสุขภาพแผน เกณฑ์ ทั้ง 13 หมู่

24 ระบบเฝ้าระวังด้าน สุขภาพ และการจัดการในภาวะ วิกฤต มีเครือข่ายเฝ้าระวังจัดการสุขภาพ เช่น SRRT, MR.TB, เครือข่ายนมแม่, ชมรมจิตอาสา

25 โรงเรียน อสม. ตำบลตะลุง

26 ข้อตกลง / มาตรการทาง สังคมด้านสุขภาพ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการ สุขภาพตะลุง ปี 2554. คำขวัญลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอ พอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google