งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการสุขภาพตะลุง ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการสุขภาพตะลุง ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการสุขภาพตะลุง ปี 2554

2 กระท้อนตะลุงฟุ้งเฟื่อง ลือเลื่อง พิพิธภัณฑ์เรือ
คำขวัญลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ คำขวัญตะลุง กระท้อนตะลุงฟุ้งเฟื่อง ลือเลื่อง พิพิธภัณฑ์เรือ เหลือเชื่อต้นยางยักษ์ แหล่ง อนุรักษ์หนองอีโป้ง

3 ข้อมูลทั่วไปสอ. ตะลุง ประชากร: ชาย 2,604 คน หญิง 2,980 คน รวม 5,584 คน
ประชากร: ชาย 2,604 คน หญิง 2, คน รวม 5,584 คน หมู่บ้าน : 13 หมู่บ้าน หอกระจายข่าว แห่ง วิทยุชุมชน 1 แห่ง อสม คน โรงเรียน 5 โรง วัด แห่ง สภาพทางเศรษฐกิจ : อาชีพหลัก เกษตรกรรม (ทำนา, ทำสวน ) ร้อยละ 60 อาชีพรอง รับจ้าง ร้อยละ 20 และร้อยละ 2 มีอาชีพรับ ราชการและค้าขาย แหล่งท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี สถานีอนามัย 2 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 5 คน ลูกจ้าง 1 คน

4

5 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ตะลุง

6 การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพตะลุง
*** คน = เครือข่าย - ผู้นำชุมชน,อสม.,อบต,ชมรม สร้างสุขภาพ, นักเรียน, อย.น้อย, ชมรมผู้สูงอายุ,หมอดิน *** ความรู้ -ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ประชาชน ,พัฒนากร,เกษตรตำบล,ครูกศน. -***ทุน - สปสช. -กองทุนตำบล -กองทุนผู้ป่วยโรคเอดส์ - ประชาชน

7 การเชื่องโยงทั้ง3กลุ่ม
1.สำรวจข้อมูลและค้นหาปัญหา 2.ประชุมประชาคมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันหา แนวทางแก้ไข 3.จัดทำแผนงานโครงการเสนอกองทุนตำบลหรือหน่วยงาน ต่างๆในชุมชนเพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานแก้ไข 4.ดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามโครงการ 5.สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล

8 การประเมินศักยภาพตำบลจัดการสุขภาพตะลุง
1.เครือข่ายที่เข้าร่วมทีมอย่างน้อย 3ภาคส่วน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน

9 การสร้างและพัฒนาทีมสุขภาพตำบล

10 1.พูดคุยประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์
การพัฒนา 4 ขั้นตอน 1.พูดคุยประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์

11 2.จัดประชุมชี้แจงทำคามเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น
2.จัดประชุมชี้แจงทำคามเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น

12 3.การคัดเลือกทีมงานจัดการสุขภาพ

13 4.จัดตั้งคณะทำงาน

14 กระบวนการทำงาน ของทีมสุขภาพตำบลตะลุง
กระบวนการทำงาน ของทีมสุขภาพตำบลตะลุง

15 1.การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน

16 2.การวางแผนการทำงาน

17 3.การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

18

19 การระดมทรัพยากรและทุน

20 การดำเนินงานกิจกรรมตามแผน

21 แผนงานและโครงการของตำบลตะลุง
ลำดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ "แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้ป่วยเรื้อรัง" กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๒๒๒ คนในเขตตำบลตะลุง ๑๙,๙๘๐ บาท "ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ" กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๙๑๙ คน ๔๕,๕๐๐ บาท "ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนแบบครบวงจร" ๑. ผู้พิการรายใหม่และรายเก่าจำนวน ๓๘ คน ๒๒,๒๘๐ บาท ๒. ญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยพิการจำนวน ๓๘ คน ๓. แกนนำสุขภาพในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ละ ๒ คนจำนวน ๒๖ คน "หญิงตะลุงยุคใหม่ต้านภัยมะเร็ง หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓๐-๖๐ ปี จำนวน ๑,๑๓๙ คน ๒๒,๕๐๐ บาท "ศูนย์สามวัยสายใยรักสู่ครอบครัวอบอุ่น ๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดจำนวน ๓๐ คน ๗๐,๖๗๕ บาท ๒ กลุ่มวัยแรงงาน หมู่ละ ๓ คนจำนวน ๖๕ คน ๓. กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ละ ๑๐ คนจำนวน ๑๓๐ คน "อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ" โรงเรียนในเขตตำบลตะลุงจำนวน ๕ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" เครือข่ายควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในตำบลตะลุง จำนวน ๑๔๐ คน ๑๒,๖๐๐ บาท "เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน" ผู้นำชุมชน/อบต/อสม. และประชาชน จำนวน ๑๔๐ คน "ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน" อสม./ผู้นำนักเรียน จำนวน ๑๕๘ คน ๑๔,๒๒๐ บาท ๑๐ "ควบคุมสารปนเปื้อนในอาหาร โดยชุมชนเพื่อชุมชน" ร้านชำ ร้านแผงลอย จำนวน ๓๓ ร้าน อสม.111 คน ๙,๔8๐ บาท

22 กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

23 หมู่บ้านจัดการสุขภาพแผนเกณฑ์ ทั้ง 13 หมู่

24 ระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และการจัดการในภาวะวิกฤต
มีเครือข่ายเฝ้าระวังจัดการสุขภาพ เช่น SRRT, MR.TB,เครือข่ายนมแม่,ชมรมจิต อาสา

25 โรงเรียน อสม.ตำบลตะลุง

26 ข้อตกลง/มาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการสุขภาพตะลุง ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google