งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมอัตโนมัตในงาน อุตสาหกรรม. ระบบควบคุมอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการ ทำงานที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมสามารถทำงานได้ด้วย ตนเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยมีองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมอัตโนมัตในงาน อุตสาหกรรม. ระบบควบคุมอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการ ทำงานที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมสามารถทำงานได้ด้วย ตนเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยมีองค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมอัตโนมัตในงาน อุตสาหกรรม

2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการ ทำงานที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมสามารถทำงานได้ด้วย ตนเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐานของระบบควบคุม 3 ส่วน 1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เข้าสู่ระบบเรียกว่า อินพุท (input) 2. กระบวนการที่ใช้ในการควบคุมหรือระบบควบคุม เรียกว่าโปรเซส (Process) 3. ผลงานหรือสิ่งที่ทำให้เรียว่าเอ้าท์พุท (Output) ความหมายระบควบคุมอัตโนมัติ

3 แบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้ 1. การควบคุมในยุคโบราณ 2. การควบคุมในยุคแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 3. การควบคุมในยุคทฤษฎีเสถียรภาพ ประวัติของการควบคุมอัตโนมัติ

4  ระบบที่ควบคุมออกแบบและวิเคราะห์บนฐานโดน เมนความถี่  การพัฒนาการทฤษฎีระบบควบคุมในช่วงนี้ส่วน ใหญ่พัฒนาขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้าน การทหาร และระบบการสื่อสาร  อันเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง และการ ขยายตัวของโครงข่าย 1. พัฒนาการเพื่อใช้งานนระบบโครงข่ายโทรศัพท์ 2. พัฒนาการเพื่อการใช้งานทางด้านการทหาร การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบดั่งเดิม

5  ระบบที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการออกแบบระบบควบคุม อัตโนมัติแบบดั้งเดิม  เป็นการออกแบบโดยมีพื้นฐานจากแบบจำลอง สมการอนุพันธ์ของไดนามิกส์ของระบบ  และเป็นการออกแบบอยู่บนโดเมนของเวลา การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สมัยใหม่

6  แรงผลักดันของพัฒนการจากระบบควบคุม อัตโนมัติแบบเดิม  สมัยใหม่ มีหลัก 2 ประการ คือ 1. ข้อจำกัดของระบบควบคุมอัตโนมัติแบบดั่งเดิมต่องาน ด้านอวกาศ 2. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานระบบควบคุม อัตโนมัติ การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สมัยใหม่

7  ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบง่ายๆ เช่น เบอรคเกอร์ ไฟฟ้าในบ้าน  ระบบควบคุมอัตโนมัติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้ 1. ระบบควบคุมแบบเปิด 2. ระบบควบคุมแบบปิด หลักเกณฑ์การทำงานของระบบ ควบคุมอัตโนมัติ

8 ระบบควบคุมแบบเปิด ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบเปิด

9 ตัวอย่าง การควบคุมระดับน้ำในถัง ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบเปิด

10 องค์ประกอบในการควบคุมน้ำแบบเปิด ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบเปิด

11 ระบบควบคุมแบบปิด ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบปิด

12 ตัวอย่าง การควบคุมระดับน้ำในถังแบบปิด ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบปิด

13 องค์ประกอบในการควบคุมน้ำในถังแบบปิดหรือแบบป้อนกลับ ที่มา ( บุญเลิศ สงวนวัฒนาม 2551) ระบบควบคุมแบบปิด

14 1. ความแม่นยำ (accuracy) 2. ความรวดเร็ว (speed) 3. ความเสถียร (stability) คุณภาพของระบบควบคุม อัตโนมัติ

15 ประกอบด้วยระบบย่อย 2 ส่วน 1. ส่วนที่เป็นตัวควบคุม (control) 2. ส่วนที่เป็นต้นกำลัง (plant) ส่วนประกอบของการควบคุม อัตโนมัติ

16 ข้อแตกต่าง ส่วนที่เป็นตัวควบคุม (control) ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของระบบควบคุม แต่ output ของส่วนนี้ไม่สามารถ ทำงานให้ระบบได้ จึงต้องอาศัยส่วนที่เป็นต้นกำลัง (plant) ทำหน้าที่ผลิตกำลังให้เป็นไปตามระดับแรง จากส่วนที่เป็นตัวควบคุมเพื่อให้ได้ output ของ ระบบ ส่วนประกอบของการควบคุม อัตโนมัติ

17  หาจุดปฏิบัติงานในการที่จะออกแบบกระบวนการ สำหรับควบคุม  ต้องศึกษาถึงคุณลักษณะของระบบที่ควบคุม  ความเหมาะสมของระบบ รวมถึงข้อดีข้อเสีย  ระบบอัตโนมัติที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ระบบ 1. ระบบการควบคุมแบบเปิด 2. ระบบการควบคุมแบบปิดหรือแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุม อัตโนมัติ

18 ตัวอย่าง ระบบควบคุมอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็น กราฟิก ที่มา ( ระบบควบคุมอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมการผลิต, 2551) ตัวอย่างระบบควบคุมอัตโนมัติ

19 ตัวอย่าง ระบบควบคุมอัตโนมัติการประปานครหลวง ที่มา ( ระบบควบคุมอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมการผลิต, 2551)

20 ตัวอย่าง เครื่องล้างรถอัตโนมัติ ที่มา ( ระบบควบคุมอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมการผลิต, 2551)


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมอัตโนมัตในงาน อุตสาหกรรม. ระบบควบคุมอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการ ทำงานที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมสามารถทำงานได้ด้วย ตนเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยมีองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google