งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่ง ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน โดยเป็นทั้งการป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัย ลดการสูญเสียชีวิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่ง ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน โดยเป็นทั้งการป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัย ลดการสูญเสียชีวิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่ง ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน โดยเป็นทั้งการป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัย ลดการสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดความรุ่นแรงของ อัคคีภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้น การป้องกันอัคคีภัยจึงเป็นที่มาของ ธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย ซึ้งเป็นธุรกิจที่มี คู่แข่งน้อย นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ใน การทำการตลาดสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้จึงมี ความสนใจ พัฒนาเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการ ทำธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย

3  วัตถุประสงค์ ระบบธุรกิจ การป้องกันอัคคีภัย มี วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดของธุรกิจป้องกัน อัคคีภัย 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับทางลูกค้า 3. เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเข้าเป็นสมาชิกและไปเป็น นักธุรกิจอิสระได้  ขอบเขตของการศึกษา คือ การนำเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มา พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจ การป้องกันอัคคีภัย ผ่านทางเว็บโดยมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

4  วิธีดำเนินงาน 1. ศึกษาค้นคว้าระบบงาน 2. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

5  ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ โดยการประเมิน ต้นทุนของการพัฒนาระบบ 2. วิเคราะห์ระบบ เป็นศึกษา เก็บรวมรวมข้อมูล และ ความต้องการของผู้ใช้ 3. ขั้นตอนการออกแบบระบบ นำข้อมูลที่ได้จากการ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ มานำเสนอใน รูปแบบของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ ข้อมูลด้วย Entity Relationship Model หรือ E-R Model เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของฐานข้อมูลระบบและเป็น แบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity โดยมี ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ

6 4. การพัฒนาระบบ ทำการพัฒนาและออกแบบ เว็บไซต์ในส่วนของหน้าจอการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ออกแบบหน้าจอสำหรับการแสดงผลลัพธ์ต่างๆ 5. การทดสอบระบบ (Testing) ทำการทดสอบใน เบื้องต้น โดยนำข้อมูลที่ใช้งานจริงมาทำการ ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากทดสอบจนมั่นใจว่าโปรแกรมทำงานได้ ตามที่ออกแบบไว้ จึงจะนำโปรแกรมไปทดสอบกับ ผู้ใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 6. การติดตั้งและการนำไปใช้ นำระบบและฐานข้อมูล ไปติดตั้งไว้ในเครื่อง Server ที่ได้ทำการเช่าไว้ แล้ว เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ และทดลองใช้งานในสภาวะจริง 7. บำรุงรักษาระบบ บำรุงรักษาระบบให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ ระบบในการทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพสูงสุด และ อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับ สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเอง

7  เครื่องมือและอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ เป็นเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ พัฒนาระบบและใช้เป็นเครื่องลูกข่าย 2. ส่วนที่เป็นซอฟท์แวร์ โปรแกรม Internet Explorer ใช้ในการทดสอบผล การทำงานระบบ โปรแกรม Tomcat Apache 6.0.18 เป็นโปรแกรมที่ ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่อง Web Server รองรับโปรแกรมภาษา JSP และฐานข้อมูล SQL

8 3. ส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มี ดังต่อไปนี้ โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการจัดทำ Context Diagram, Data FlowDiagram และ E-R Diagram

9  ระยะเวลาการดำเนินงาน มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 เดือน เนื่องจากจะต้องสำรวจข้อมูลความ ต้องการผู้ใช้ จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน ที่ค่อนมาก เพื่อให้ระบบออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และมีสินค้าตรงต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ ในระบบ

10  งบประมาณ งบประมาณ 2500 บาท แบ่งออกเป็น - ค่าสำรวจ 1000 บาท - ค่าจดโดเมน 1000 บาท - อื่นๆ 500

11  ประโยชน์ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถ นำเอาไปประยุกต์และพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. สามารถนำเอาแบบจำลองทางธุรกิจ ไปใช้ได้จริง ในเชิงการค้า 2. มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยี สารสนเทศ ไปใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ 3. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปประกอบ อาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt  ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่ง ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน โดยเป็นทั้งการป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัย ลดการสูญเสียชีวิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google