งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION E-LEARNING ENGLISH 1 SYSTEM วชิราภรณ์ อาวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว บทคัดย่อ โครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการเรื่องการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ อยู่ในรูปแบบบทเรียนของ SCORM ทำให้การเรียนการสอนพัฒนาขึ้นไปในระดับมาตรฐานสากล โดยโครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของอาจารย์ ส่วนของนิสิต และในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ในระบบโครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 ได้มีการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาบทเรียน การทำแบบทดสอบ Pre-test การทำแบบทดสอบ Post-test การทำเกมส์ฝึกทักษะ และมีการจัดเก็บผลคะแนน ซึ่งสามารถรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างรวดเร็ว 1. บทนำ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 เป็นวิชาหนึ่งที่มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบรรยายหลักทฤษฎีก่อนแล้วจึงนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองในการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเกิดขึ้น การใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการเรียนการสอนในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 2. วัตถุประสงค์ 1 เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ 1 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 3. เพื่อวัดผลความสำเร็จทางการศึกษาบทเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 4. เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาพที่ 5 แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม ภาพที่ 6 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 4. การพัฒนาระบบ ส่วนที่ 1 การทำงานหลักของระบบ ภาพที่ 7 หน้าจอการจัดการข้อมูลสมาชิก ภาพที่ 8 หน้าจอการสมัครสมาชิก ภาพที่ 9 หน้าจอการทำแบบทดสอบ Pre-test ภาพที่ 10 หน้าจอการทำแบบทดสอบเกมส์ Routing ส่วนที่ 2 การดูผลคะแนนและการออกรายงาน ภาพที่ 11 หน้าจอการดูผลคะแนนแบบทดสอบ Pre-test ภาพที่ 12 หน้าจอการออกรายงานผลคะแนนแบบทอสอบ Pre-test 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการเก็บรวบรวมความต้องการและศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของระบบการทำงานได้นำไปสู่กระบวนการออกแบบระบบ ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานหลักๆ ของระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 เช่น การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสมัครสมาชิก การดูข้อมูลส่วนบุคคล การทำแบบทดสอบ Pre-test เป็นต้น จากกระบวนการดังกล่าว ผู้จัดทำได้อธิบายกระบวนการทำงาน ดังแผนภาพด้านล่าง ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน (แบบเก่า) ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสการทำงาน ภาพที่ 3 แผนภาพยูสเคสการตั้งค่า ภาพที่ 4 แผนภาพคลาสไดอะแกรม 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาและพัฒนาระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 มีกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสมัครสมาชิก การทำแบบทดสอบ Pre-test การดูข้อมูลผลคะแนน การออกรายงาน เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรื่องการเรียนการสอน ให้เป็นรูปแบบที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดการข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อการสอนที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบ ควรมีการนำไปพัฒนาต่อในเรื่องของการจับเวลาในแบบทดสอบ การมีบททดสอบที่มากขึ้น การจัดการคณะ การจัดการสาขา ที่สอดคล้องกัน การแสดงข้อมูลระดับชั้นปีโดยอัตโนมัติ เพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google