งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทคัดย่อ โครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชา ภาษาอังกฤษ 1 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการเรื่อง การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทคัดย่อ โครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชา ภาษาอังกฤษ 1 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการเรื่อง การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทคัดย่อ โครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชา ภาษาอังกฤษ 1 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการเรื่อง การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ อยู่ในรูปแบบบทเรียนของ SCORM ทำ ให้การเรียนการสอนพัฒนาขึ้นไปในระดับมาตรฐานสากล โดยโครงงาน ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของอาจารย์ ส่วนของ นิสิต และในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ในระบบโครงงานระบบสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 ได้มีการจัดการข้อมูล พื้นฐาน การศึกษาบทเรียน การทำแบบทดสอบ Pre-test การทำ แบบทดสอบ Post-test การทำเกมส์ฝึกทักษะ และมีการจัดเก็บผล คะแนน ซึ่งสามารถรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่าง รวดเร็ว 1. บทนำ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 เป็นวิชาหนึ่งที่มีลักษณะ การเรียนการสอนแบบบรรยายหลักทฤษฎีก่อนแล้วจึงนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองในการนำความรู้เชิงทฤษฎีไป ประยุกต์ใช้งานโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเกิดขึ้น การใช้ เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อพัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วย สอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการเรียนการสอนในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่ง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการ ได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 2. วัตถุประสงค์ 1 เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือผลิตสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ 1 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สามารถนำมาใช้งานได้จริงกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 3. เพื่อวัดผลความสำเร็จทางการศึกษาบทเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 4. เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่สะดวกและมีประสิทธิภาพใน การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการเก็บรวบรวมความต้องการและศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นของระบบการทำงานได้นำไปสู่กระบวนการออกแบบระบบ ทำให้ ทราบถึงกระบวนการทำงานหลักๆ ของระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 เช่น การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การ สมัครสมาชิก การดูข้อมูลส่วนบุคคล การทำแบบทดสอบ Pre-test เป็น ต้น จากกระบวนการดังกล่าว ผู้จัดทำได้อธิบายกระบวนการทำงาน ดัง แผนภาพด้านล่าง ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน ( แบบเก่า ) ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสการทำงาน ภาพที่ 3 แผนภาพยูสเคสการตั้งค่า ภาพที่ 4 แผนภาพคลาสไดอะแกรม ภาพที่ 5 แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม ภาพที่ 6 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 4. การพัฒนาระบบ ส่วนที่ 1 การทำงานหลักของระบบ ภาพที่ 7 หน้าจอการจัดการข้อมูลสมาชิก ภาพที่ 8 หน้าจอการสมัครสมาชิก ภาพที่ 9 หน้าจอการทำแบบทดสอบ Pre-test ภาพที่ 10 หน้าจอการทำแบบทดสอบเกมส์ Routing ส่วนที่ 2 การดูผลคะแนนและการออกรายงาน ภาพที่ 11 หน้าจอการดูผลคะแนนแบบทดสอบ Pre-test ภาพที่ 12 หน้าจอ การออกรายงานผลคะแนนแบบทอสอบ Pre-test 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาและพัฒนาระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 มีกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสมัครสมาชิก การทำแบบทดสอบ Pre-test การดูข้อมูลผลคะแนน การออก รายงาน เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรื่องการเรียน การสอน ให้เป็นรูปแบบที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดการข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถอำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้สอน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อการสอนที่สามารถตอบสนองความ แตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบ ควรมีการนำไปพัฒนาต่อในเรื่องของ การจับเวลาในแบบทดสอบ การมีบททดสอบที่มากขึ้น การจัดการคณะ การจัดการ สาขา ที่สอดคล้องกัน การแสดงข้อมูลระดับชั้นปีโดยอัตโนมัติ เพื่อการพัฒนา ระบบให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างดี ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชาภาษาอังกฤษ 1 COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION E-LEARNING ENGLISH 1 SYSTEM วชิราภรณ์ อาวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ดาวน์โหลด ppt บทคัดย่อ โครงงานระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning วิชา ภาษาอังกฤษ 1 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการเรื่อง การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google