งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์คือ อะไร ? สิ่งเหล่านี้ด้วยหรือไม่ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์คือ อะไร ? สิ่งเหล่านี้ด้วยหรือไม่ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์คือ อะไร ?

3 สิ่งเหล่านี้ด้วยหรือไม่ ?

4 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ สามารถรับข้อมูล และ คำสั่ง แล้วนำไป ประมวลผล เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ

5 เหตุผลที่นำคอมพิวเตอร์มา ใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ รวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ สามารถส่งข้อมูลจากที่หนึ่ง ไปยัง อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดย อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบประมวลผล คำ

6 เหตุผลที่นำคอมพิวเตอร์มา ใช้งาน ( ต่อ ) การนำมาใช้งานทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การใช้งานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐ การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบจราจร, ระบบเปิด / ปิดน้ำ ของเขื่อน การใช้เพื่องานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สภาวะดินฟ้าอากาศ สภาพของดิน น้ำ เพื่อการเกษตร

7 เหตุผลที่นำคอมพิวเตอร์มา ใช้งาน ( ต่อ ) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลอง รูปแบบ เช่น จำลองโมเลกุล จำลอง รูปแบบการฝึกขับเครื่องบิน การใช้คอมพิวเตอร์นันทนาการ เช่นการเล่นเกม การดูหนัง ฟัง เพลง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ เทคโนโลยีล้ำสมัยอี่นๆ เทคโนโลยี สื่อสารข้อมูล เกิดเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

8 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ( พ. ศ. 2497-2501) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยังมีขนาดใหญ่มาก ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวนมาก ทำให้เครื่องมีความร้อนสูงจึงมัก เกิดข้อผิดพลาดง่าย คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ได้แก่ UNIVAC I, IBM 600 เครื่องคอมพิวเตอร์ Mark1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ENIAC

9 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ( พ. ศ. 2502-2507) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กกว่ายุคแรก ต้นทุนต่ำ กว่า ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และมีความ แม่นยำ

10 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ( พ. ศ. 2508-2513) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นสารกึ่งตัวนำที่สามารถบรรจุวงจร ทางตรรกะไว้แล้วพิมพ์บนแผ่นซิลิกอน (Silicon) เรียกว่า " ชิป "

11 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 ( พ. ศ. 2514-2523) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจร LSI (Large- Scale Integrated Circuit) เป็นการรวมวงจร ไอซีจำนวนมากลงในแผ่นซิลิกอนชิป 1 แผ่น สามารถบรรจุได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ด้วย เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้เกิดแนวคิดในการบรรจุ วงจรที่สำคัญสำหรับการทำงานพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์นั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกว่า " ไมโครโปรเชสเซอร์ "

12 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 ( พ. ศ. 2524- ปัจจุบัน ) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจร VLSI (Very Large-Scale Integrated Circuit) เป็นการ พัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

13 ประเภทของเครื่อง คอมพิวเตอร์ Supercomputers Mainframe Computers Minicomputers Microcomputers การจัดแบ่งประเภทของ เครื่อง คอมพิวเตอร์ จะอาศัยความเร็วของการ ประมวลผล และขนาดความจำ ของหน่วย บันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 4 ประเภท ได้แก่

14 Super Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มี ความเร็วในการประมวลผลที่สูงประมาณ 100 คำสั่งต่อวินาที และมีขนาดความจำ ปริมาณมาก ต้องการห้องที่สามารถปรับ อุณหภูมิได้ และมักจะใช้งานในวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ ดินฟ้าอากาศ ( อุตุนิยมวิทยา ) การวิเคราะห์ภาพถ่าย ดาวเทียม การวิเคราะห์ด้านโมเลกุลของ สารต่าง ๆ

15 Mainframe Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรอง มาจาก Super Computer มีความ ต้องการการบำรุงรักษาคล้าย ๆ กับ Super Computer แต่มักจะพบใน องค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร ธุรกิจ การบิน บริษัท และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ เชื่อมโยงกับเครื่องปลายทางได้จำนวน มาก ทำให้สามารถตอบสนองการใช้งาน ของผู้ใช้ได้พร้อมกันหลาย ๆ คน

16 Mini Computer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่มักจะ พบในหน่วยงานบริษัทที่ใช้งานเฉพาะ ด้าน เช่น ประมวลผลงานบัญชี โดย สามารถนำไปเชื่อมต่อกับเครื่อง ปลายทางได้หลายเครื่อง โดยมีลักษณะ การทำงานแบบ การประมวลผลกระทำ อยู่ที่ส่วนกลาง แล้วนำไปประมวลผลที่ เครื่องปลายทาง โดยที่เครื่องปลายทาง ไม่ต้องประมวลผลเอง (Centralized)

17 Micro Computer คอมพิวเตอร์ใช้งานที่พบได้อย่าง แพร่หลาย โดยอาจจะพบได้ทั้งในรูป ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ ตั้งโต๊ะ (Personal Computer) หรือแบบ พกพา (Portable Computer) ลักษณะ ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์คือ อะไร ? สิ่งเหล่านี้ด้วยหรือไม่ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google