งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 พัฒนาการของการ ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง (sender) ผู้รับ (receiver) ข่าวสาร (message) ตัวกลาง (media) และโพรโทคอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 พัฒนาการของการ ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง (sender) ผู้รับ (receiver) ข่าวสาร (message) ตัวกลาง (media) และโพรโทคอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3.1 พัฒนาการของการ ติดต่อสื่อสาร

3 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง (sender) ผู้รับ (receiver) ข่าวสาร (message) ตัวกลาง (media) และโพรโทคอล (protocol) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันใน การสื่อสาร ตัวอย่างในการสื่อสาร ข้อมูล เช่นการพูดคุยสื่อสารกัน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนใน ชีวิตประจำวัน ผู้ส่งคือผู้สอน ผู้รับคือ นักเรียน ข่าวสารคือสิ่งที่ผู้สอน บรรยาย ตัวกลางคืออากาศหรืออาจ เป็นกระดานดำ โพรโทคอลคือภาษา ที่ใช้

4 ในอดีตมนุษย์ใช้ภาษามือในการ สื่อสาร ต่อมามีการใช้ภาษาในการสื่อสาร และวาดภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้า มากขึ้นทำให้การสื่อสารในปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต

5 ช่วงเวลาพัฒนาการของการสื่อสาร สมัยโบราณ การส่งข้อความระยะไกลต้องอาศัย คนนำสาร สัญญาณควันไฟ หรือ นกพิราบสื่อสาร พ. ศ.2379 เซมมัวล์ มอร์ส คิดค้นรหัสมอร์ส ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง พ. ศ.2419 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล ประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร ด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ พ. ศ.2444 กูกลิโกโม มาร์โคนี ทดลองส่งรหัส มอร์สด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสาร ได้สำเร็จ พ. ศ.2501 สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมเพื่อการ สื่อสารขึ้นสู่อวกาศ การพัฒนาของ การสื่อสาร

6 ช่วงเวลา พัฒนาการของการ สื่อสาร พ. ศ.2512 อินเทอร์เน็ต พ. ศ.2513 การสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางที่ อยู่ห่างไกลเข้ามายังคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางเพื่อประมวลผล พ. ศ.2516 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์นะยะ ใกล้เพื่อทำงานร่วมกัน เช่น ระบบ อีเทอร์เน็ต โทเค็นริง พ. ศ.2522 ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ เริ่มมีใช้เป็น ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น พ. ศ.2530 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์แบบไร้ สาย

7 รหัสมอส

8 3.2 เครือข่าย คอมพิวเตอร์

9 เทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตการ สื่อสารข้อมูลจะใช้เครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไกล ส่งข้อมูลเข้า มายังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเพื่อทำการ ประมวลผลข้อมูล ต่อมามีการพัฒนาให้ คอมพิวเตอร์ใช้งานในลักษณะเครื่องเดียว (stand alone) และสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และเมื่อมีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่วมกันจึงพัฒนา คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันโดย เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์

10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการนำ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมา เชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ ใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (resource sharing) ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน

11 เราสามารถสร้างระบบเครือข่ายของ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงานแต่ ละประเภทได้ หน่วยงานที่ต้องการลด ต้นทุน อาจใช้ไมโครคอมพิวเตอร์หลาย เครื่องเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายโดยให้ ไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เก็บ ข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ ใช้ข้อมูลและใช้โปรแกรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน หน่วยงานสามารถขยายเครือข่ายการใช้ คอมพิวเตอร์ขยายความจุข้อมูลของเครื่อง บริการไฟล์ให้เหมาะกับขนาดของหน่วยงาน ได้ในอนาคต

12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อ องค์กรดังนี้ 1. ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและ สามารถทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกัน 2. ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกันเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและผลกำไร 3. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้คุ้มค่า เช่น แบ่งกันใช้ไฟล์ข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์ ทำ ให้ลดต้นทุน เพราะสามารถพัฒนาระบบให้ เหมาะสมกับหน่วยงานได้ บทบาทสำคัญของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่มีต่อองค์กร


ดาวน์โหลด ppt 3.1 พัฒนาการของการ ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง (sender) ผู้รับ (receiver) ข่าวสาร (message) ตัวกลาง (media) และโพรโทคอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google